SAL7977, Act: R°359.2-V°360.1 (182 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°359.2-V°360.1  
Act
Date: 1728-04-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-13 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op beho(orelijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere president/
schepene jo(nke)[r] albert francois van winghe mits/
d'absentie des heere mijers, ende schepenen van/
loven naergenoempt gestaen nicolaus davidts/
officiael der tweede schrijffcamere uyt crachte,/
ende naer vermoghen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den onderges(chreve) notarialen contracto/
geinsereert, om den selven wettelijcken te moghen/
vernieuwen, herkennen, ende reitereren als thoonder/
dyer geconstitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen,/
ende geeffectueert in vueghen, ende manieren/
naervolghende. Op heden desen xiiii aprilis 1728/
comparerende voor mij notario, tot loven
//
residerende, ende in de presentie van de/
getuyghen onder te noemen adrianus ingels/
innegesetenen borgher, ende brauwer tapper deser/
stadt, den welcken verclaert mits desen vercoght,/
gecedeert, ende getransporteert te hebben aen/
jaspar emanuel innegesetenen van hautgaerden/
hier present, ende in coop acceptere(nde), twee/
halff daghmael lants gelegen in een stuck/
onder goitsenhoven aen den vogelsanck regenoten/
toussijn maes, ende de grachte aen den acceptant/
bekent, om ende voor de somme van hondert/
guldens courant dat is den schellinck tot/
seven stuyvers, ende d andere specien naeradvenant/
die den transportant van den acceptant bekent/
ontfanghen te hebben, dienende dese voor quittantie/
sonder van voordere te moeten doceren, hem/
transportant competerende uyt crachte/
van legaet aen hem gelaten bij den testamente/
van jouff(rouwe) margareta ingels wed(uw)[e] was van/
wijlen s(ieu)[r] martinus van hilsdonck voor mij/
onderges(chreve) notaris, ende sekere getuijghen in/
dathe sesden feb(ruarii) xvii c tweeentwintigh/
waranderende hij transportant t'voors(chreve)/
landt voor vrij, eygen, ende onbelast, daer/
voor altijt guarrant gelovende, verclaere(nde)/
dyenvolghens aen t'selve egheen recht, offte/
actie meer te hebben, offte te reserveren, maer/
t'selven te cederen als boven, gelovende t'ghene/
voors(chreve) is altijt voor goet, vast, ende van/
weirden te houden onder obligatie in forma,/
constituerende ten effecte dyer onwederroepelijck/
alle thoonders deser, om t'ghene voors(chreve) is te laeten
//
vernieuwen voor die heeren mijer, ende/
schepenen deser stadt, schepenen van goitsenhoven/
offte alomme, ende aldaer te consenteren in de/
gewillige condemnatie, mede in de ontgoede-/
nisse, ende goedenisse, ende verclaeren executoriael/
deser sonder voorgaende dagement de surranne-/
ringhe nyettegenstaende. Actum loven ten tijde/
voors(chreve) ter presentien van s(ieu)[r] martinus heijmans,/
ende judocus wirix getuyghen, die minute deser/
- becleedt met behoorelijcken zegel - is bij die voors(chreve)/
comp(aran)ten, van beyde die getuyghen beneffens mij not(ari)s/
onderteeckent, onder stont quod attestor signatum/
r(umoldus) davidts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uyt crachte, ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den bovenstae(nde)/
notarialen contracte geinsereert, heefft den/
selven in allen, ende iegewelcke sijne pointen,/
clausulen, ende articulen daer inne breeder ver-/
melt alhier vernieuwt, herkent, ende gereitereert/
obligando, submittendo, ac renuntiando in/
forma, mitsgaeders bij manisse des voors(chreve) heere/
presidents schepene jo(nke)[r] van grave [winghe] mits d'ab-/
sentie des heere mijers, ende naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen heeren schepenen/
heefft opgedraegen met behoorelijcke verthijdenisse,/
ende renuntiatie twee halff daghmalen lants/
gelegen in een stuck onder goitsenhoven aen den/
vogelsanck hier voorens in sijne regenoten naerder/
gespecificeert, ende geexprimeert, ende mits/
d'ord(onnan)[tie] van rechten den voors(chreve) opdragere daer uyt/
behoorelijck ontgoyt, ende onterfft sijnde
//
soo wort mits desen daer inne gegoyt, ende/
geerfft den notaris, ende procureur r(umoldus) davidts/
alhier present ende acceptere(nde) in den naeme/
ende ten behoeve van jaspar emanuel innegese-/
tenen van hautgaerden sijne erffven, naercomelinghen/
offte die ghene sijns actie hebbende, per monitionem/
iure, et satis, et waras pro ut latius in supra-/
dicto procuratorio waer toe wort gerefereert/
ende den teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r]/
gisbert joseph van grave heere van baien-/
rieu, ende laijens e(tcetera), ende heer, ende m(eeste)r/
hiacintus jacobus schouten licentiaet in/
de rechten e(tcetera) hac 24 aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer