SAL7977, Act: R°364.1-V°365.1 (186 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°364.1-V°365.1  
Act
Date: 1728-04-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-17 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere presi-/
dent schepenen jo(nke)r albert francoijs van/
winghe mits d'absentie des heere meijers ende/
schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts offici-/
ael van de tweede schrijffcamere der voors(chreve)/
stadt uijt crachte ende naer vermoghen van/
de onwederoepelijcke procuratie in den/
onderges(chreve) contracte notariael geinsereert/
om den selven wettelijck te moghen vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft t'selve ge-/
daen ende geeffectueert in voeghen ende/
manniere naervolghende, luijdende aldus./
Op heden desen 27[en] februarii seventhien/
hondert drijentwintich voor mij not(ari)s onder-/
geschreven tot diest residerende present de/
getuijgen naergenoempt compareerde/
s(ieu)[r] paulus ferdinandus van den goedenhuij-/
sen oudt borgem(eeste)r der voorsch(reve) stadt, den/
gene als onwederroepelijck geconstitueer-/
de bij e(nde) van wegens jo(uffrouw)[e] joanna maria/
van den goedenhuijse wed(uw)e wijlen d'h(ee)r/
michiel van ranst in sijn leven borgem(eeste)r/
der stadt thienen eth(ceter)[a] volgens de acte/
gepasseert voor den notaris g. j. wouters/
ende sekere getuijgen binnen thienen voorsch(reve)/
in date 12[en] deser alhier gesien e(nde) gebleken,/
heefft verclaert soo hij doet bij desen in den/
naeme der constituante ten erffve uijtgege-/
ven te hebben aen peeter wielants ende bar-/
bara raers gehuijsschen ingesetene van/
mestelbroeck hiermede comparerende e(nde)/
ten erff accepterende sekere drije sillen landts/
onbegrepen de maete gelegen tot mestelbroeck/
voorsch(reve) regenoten niclaes everaerts ter eenre,/
peeter goetens ter tweedere, de straete ter
//
derdere ende vierdere sijden om ende voor/
eene ontquijtbaere renthe van elf guldens/
jaerlijcx in munte ten iederen verschijndaghe/
cours hebbende los ende vrije van alle lasten/
op renthen te stellen geene uuijtgesondert/
nochte gereserveert beginnende cours te nemen/
date deser, alsoo voor de eerste reijse te vallen/
e(nde) te verschijnen den 27[en] februarii van den/
toecomenden jaere 1724 e(nde) soo voorts van jaere/
te jaere ten iederen verschijndaghe preciselijck/
boven de lasten van chijns offte chijnsen op/
voorsch(reve) landt gaende sonder actie van/
guarandt gelijck alle voordeelighe ende/
naerdeelighe servituijten, voor voordere las-/
ten guarantschappe gelovende. Item sal/
den huerlinck van t' voornoempt landt hend-/
rick ceustermans sijne huere moghen uuijt/
houden te weten te sint andriesmisse toeco-/
mende noch een jaer e(nde) de acceptanten sul-/
len de huere proffiteren, constituerende on-/
wederroepelijck den eersten comparant/
allen thoonder deser in sijne voorsch(reve) quali-/
tijt om de acceptanten in de voorsch(reve) drij/
sillen landts opde voorsch(reve) ontquijtbaere/
renthe als voor te laeten gichten, vestigen/
e(nde) erffven met alle gewoonelijcke solemni-/
tijten als naer hofs recht alles onder obliga-/
tie, submissie ende renuntiatie als naer/
rechten ende onder volontaire condemna-/
tie te decreteren voor den souverijnen raede/
van brabant ende alle andere heeren, hoven/
e(nde) rechters daer toe te aensoecken met con-/
stitutie onwederroepelijck der comparan-/
ten ieder int besonder op allen thoonder/
deser om t'selve te doen doen met costen/
sonder dagement, gelovende e(nde) verbindende
//
Aldus gedaen binnen diest als boven ter/
presentie van jan willems ende jacobus de/
smedt als getuijgen hier toe versoght ende/
gebeden met naerdere beloffte der acceptanten/
van de voors(chreve) erffve te sullen bebauwen met/
een huijs ten minsten van vijf gebondt ende/
stalle bij provisie, mede altijdt des aensoght/
sijnde te stellen naedere ende suffisantere/
hijpotecque tot asseurantie der voorsch(reve) ren-/
te onder condemnatie volontair als bo-/
ven ende verbintenisse van hunne persoonen/
e(nde) goederen, present ende toecomende, ende/
ingevalle de acceptanten dese renthe/
lieten verloopen den tijdt van twee a drij/
jaeren, de constituante oft haer recht hebben-/
de t'voorsch(reve) landt e(nde) daer op te stellen/
bauw sal mogen tot haer nemen sonder/
eenighe evictie oft rechtsvoorderinghe daer/
over te moeten doen ter presentie als voor,/
sijnde de minute deser op segel naer weerde/
bij de comparanten beneffens mij notaris/
onderteeckent onder stont quod attestor/
ende was onderteeckent b van dueren not(ariu)s/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte notariael ge-/
insereert heeft den selven in allen ende iege-/
welcke sijne poincten, clausulen ende/
ar(ticu)len daerinne breeder vermelt alhier ver-/
nieuwt, herkent ende gereitereert uijt crach-/
te als boven obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma, mitsgaeders bij manisse/
des voors(chreve) heere president schepenen midts/
d'absentie als voor ende naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met behoorelijcke
//
verthijdenisse ende renuntiatie drije sillen/
landts onbegrepen der maete geleghen tot/
mestelbroeck [met het huijs tegenwoordigh daerop staende] hier voorens in sijne regenoten/
naerder gespecificeert ende gedesigneert,/
ende mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraeghere daer uijt behoorelijck ont-/
goijet ende onterft sijnde, soo wort mits/
desen daerinne gegoijet ende geerft den/
notaris m(eeste)r carolus van der smissen alhier/
present ende accepterende in den naeme/
ende ten behoeve van peeter wielants ende/
barbara raers gehuijsschen innegesetene van/
mestelbroeck voors(chreve), hunne erffven ende naer-/
comelinghen ofte degene huns actie hebbende/
per monitionem iure et satis obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in forma, ende daer/
opden last van eene ontquijtbaere rente van/
elff guldens jaerelijcx vallende ende verschij-/
nende den 27[en] februarii boven den chijns/
oft chijnsen ophet voors(chreve) goedt uijtgaende/
de voorts alles meer als in den bovenstaende/
contracte waer toe wort gerefereert ende/
waervan den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert ende gein-/
sereert coram jo(nke)r gilbert joseph van grave/
heere van baienrieu ende laijens et(ce)t(er)[a] ende/
h(ee)r ende m(eeste)r hiacintus jacobus schouten sche-/
penen hac 26 aprilis 1728/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer