SAL7977, Act: R°400.2-V°400.1 (221 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°400.2-V°400.1  
Act
Date: 1728-05-20
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-20 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere meijers e(nde)/
schepenen van loven naergenoempt gestaen jan/
peeters geboortich van bierbeek ende desselffs/
sone joacmijns dewelcke sijn geworden binnen/
poirters e(nde) borghers deser stadt loven op condi-/
tie van te betaelen ten behoeve deser stadt/
in handen vande rentm(eeste)rs de somme van vijfftich/
gul(den)s, ofte [wel] opden last van ten tijde van twee/
achtervolgende jaeren ende drije maenden/
te alimenteren gratis een vondelinck kint deser/
stadt bij mijne heeren te designeren opden voet
//
gelijck die gemijnelijck worden uuijt besteet/
faulte van dijer dat sij ipso facto sullen vervallen/
wesen van het voors(chreve) poirterschap e(nde) mits/
betaelende boven dyen aende rentm(eeste)rs deser stadt/
sesse g(u)l(den)s voor eenen brandteemer e(nde) doende tot/
dyen den eedt daer toe staende achtervolgens/
de bovenstaende resolutie magistrael e(nde) het aenveerden/
van den bovengeciteerde last de dat x maii 1728/
onderteekent p. van(den) broeck heeft gedaen den eedt/
in handen van(de) h(er)[e] meyer dese stadt e(nde) betaelt voor/
eenen brandteemer sesse g(u)l(den)s ae(nde) voors(chreve) rentm(eeste)rs/
volgens quittantie de date xx maii 1728 ondert(eeckent) e./
de bruijn in originali alhier gesien e(nde) gebleken coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer