SAL7977, Act: R°44.2-V°45.1 (21 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°44.2-V°45.1  
Act
Date: 1727-07-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-22 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(creven) op beh(oorelijcke) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer genoemt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de twee-/
de schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt crachte/
ende naer vermoghen van de onwederoepelijcke/
procuratie in den onderges(chreve) contracte nota-/
riael geinsereert om den selven wettelijck te/
moghen vernieuwen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft t'selve gedaen ende geeffectueert in/
voeghen ende manniere naervolghende, luij-/
dende aldus. Op heden desen 17[en] januarii/
1727 comparerende voor mij notario bij sijne/
majesteijts souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende present
//
die getuijghen naergenoempt s(ieu)[r] jacobus/
de bruijn oudt rentmeester deser stadt/
den welcken in eijghen naem als d'actie/
hebbende van [vacat] van praet in hauwe-/
lijck hebbende theresia ingo als oock hem/
sterck maeckende voor alle andere de gene/
eenich recht oft actie souden moghen heb-/
ben totte renthe naer beschreven, heeft bekent/
als nu in contante penninghen ontfan-/
ghen te hebben uijt handen van s(ieu)[r] adrianus/
noe ende joff(rouw)e maria petronella van opstal/
gehuijsschen de somme van duijsent guldens/
permissie wisselgeldt den schellinck tot ses/
stuijvers, den pattacon teghens twee gul-/
dens acht stuijvers ende alle andere speci-/
en naer advenant dienende dese daer/
over voor quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren, mits welcke verclaert/
den voors(chreve) comparant aen de voorschreve/
gehuijsschen, hem sterck maeckende als/
boven, te cederen alsulcke renthe van duij-/
sent guldens insgelijcx permissie wissel-/
geldt capitaels als den voors(chreve) eersten com-/
parant als d'actie hebbende van wijlen/
sijne moeder jouff(rouw)e de weduwe wijlen/
s(ieu)[r] everaert de bruijn cum suis heffende en-/
de treckende is ten laste van d'heer phi-/
lippus josephus philippi tegenwoordigh/
greffier deser stadt volghens acte gepas-/
seert voor den notaris c(arolus) van der smissen/
ende seeckere getuijghen in dathe 31 janua-/
rii 1711, surrogerende dijenvolghens de voors(chreve)/
gehuijsschen in sijne stede, plaetse ende gerech-/
tigheijt als oock van allen de gene die eenigh/
recht, actie oft pretentie totte voorschreve/
rente souden connen ofte moghen hebben,/
met gelofte van de voors(chreve) rente aen de selve
//
gehuijsschen te doen volghen los, vreij ende/
onbecoemmert, gelovende hij comparant/
tot dijen de voors(chreve) gehuijsschen over dese/
ontfanghe somme van duijsent guldens/
wisselgeldt altijt te sullen gaurranderen/
ende indemneren teghens allen de gene die/
eenigh recht oft actie tot de voors(chreve) rente/
souden moghen willen ofte connen pretende-/
ren, voor t'gene voors(chreve) is verbindende sijnen/
persoon ende goederen, meubelen ende im-/
meubelen, present ende toecomende met/
submissie ende renuntiatie in forma, con-/
stituerende ten effecte van dijen onwederoe-/
pelijck allen thoonders deser ofte copije/
autentiecq ende elck in het besonder om te/
compareren voor sijne maj(estij)ts souvereijnen/
raede van brabant, voor d'heeren meijer ende/
schepenen deser stadt loven ende alomme/
elders daer des van noode wesen sal ende/
aldaer bij vernieuwinghe ende sententierin-/
ghe deser te consenteren in de gewillighe/
condemnatie ende parate executie sonder/
voorgaende daegement obligando, submit-/
tendo ac renuntiando in forma. Aldus ge-/
daen ende gepasseert ten tijde voors(chreve) ter/
presentie van s(ieu)[r] jacobus standaerts ende jo-/
annes colibrant als getuijgen hiertoe ge-/
roepen d'originele minute deser becleedt met/
behoorelijcken segel is bij den voors(chreve) compa-/
rant beneffens mij notario onderteeckent/
onder stont quod attestor ende was onder-/
teeckent j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ari)s 1727/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte notariael gein-/
sereert heeft den selven in allen ende iegewelcke/
sijne poincten, clausulen ende ar(ticu)len daerinne
//
breeder vermelt alhier vernieuwt, herkent/
ende gereitereert obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma, mitsgaeders bij ma-/
nisse des heere meijers ende naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heeft opgedraeghen met behoore-/
lijcke verthijdenisse [e(nde) renuntiatie] de renthe van duijsent/
guldens permissie wisselgeldt capitaels hier/
boven naerder vermelt, ende mits d'ordon-/
nantie van rechten den voors(chreve) opdraeghere/
daer uijt behoorelijck ontgoijt ende onterft/
sijnde, soo wort mits desen daerinne ge-/
goijt ende geerft den notaris joannes/
franciscus everaerts alhier present ende/
accepterende in den naeme ende ten behoe-/
ve van s(ieu)[r] adrianus noe ende joff(rouw)e maria/
petronella van opstal gehuijsschen, hunne/
erffven ende naercomelinghen ofte degene/
huns actie hebbende per monitionem iure/
et satis obligando, submittendo ac renunti-/
ando in forma et waras prout in supradicto/
procuratorio waertoe wort gerefereert en-/
de waer van den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert ende gein-/
sereert coram j(onke)[r] philip louis baron van/
schore ende s(ieu)[r] cornelis de berges schepenen/
hac 29 julii 1727
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer