SAL7977, Act: R°50.2-V°50.1 (26 of 255)
Search Act
previous | next
Act R°50.2-V°50.1  
Act
Date: 1727-08-09
LanguageNederlands

Transcription

2020-03-25 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcke) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naer genoemt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt, uijt/
crachte ende naer vermoghen van de onwe-/
deroepelijcke procuratie geinsereert in de/
conditien van vercoop gehouden door den/
notaris joannes franciscus everaerts ende/
seeckere getuijghen in dathe 28 julii 1727/
van weghens joff(rouw)e magdalena mintaert/
als thoonder dijer geconstitueert sijn-/
de, heeft ter manisse des heere meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer te noe-/
men heeren schepenen opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
seeckere twee boinderen landts in een stuck/
geleghen onder blanden opde banheijde/
regenoten die straete comende van loven/
naer blanden in twee zeijden, het groodt/
begeijnhoff ter iii[re] ende jacobus lambo/
als nu hendrick coopman ter vierdere zeijden/
soo ende gelijck de selve metten uijtganck/
van de brandende keersse sijn gebleven aen/
den notaris j(oannes) m(ichael) janssens voor de somme
//
van vier hondert vijfftigh guldens ende/
vijffthien hooghen boven de stoemme hoo-/
ghen ende anderen ongelde volghens de/
voors(chreve) conditien bij copije authentiecq/
alhier gesien ende gebleecken, ende mits/
d'ordonnantie van rechten den voors(chreve)/
opdraeghere daer uijt behoorelijck ontgoijet/
ende onterft sijnde, soo wort mits desen/
ter manisse ende naer voorgaende wijsdomme/
als voor in de voors(chreve) twee boinderen landts/
gegoijet ende geerft den notaris joannes/
franciscus everaerts alhier present ende/
accepterende in den naeme ende ten behoe-/
ve van guilliam aerts ende clara van/
salm gehuijsschen als genomineerde van/
weghens den voor genoempden notaris/
janssens uijtwijsens d'acte staende in pede/
der voors(chreve) conditien, hunne erffven ende/
naercomelinghen ofte degene huns actie/
hebbende per monitionem iure et satis/
den voors(chreve) opdraeghere uijt crachte als/
boven obligando, submittendo ac renunti-/
ando in forma et waras als in de voors(chreve)/
conditien waer toe wort gerefereert/
ende degene alhier wort gehouden/
voor gerepeteert ende geinsereert coram/
m(ijn)h[er] philip louis baron van schore ende/
h(ee)[r] ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus schouten/
schepenen hac 9[a] augusti 1727/
p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer