SAL7977, Act: V°178.2-V°179.1 (92 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°178.2-V°179.1  
Act
Date: 1727-12-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-27 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers,/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffca-/
mere uijt crachte, ende naer vermoghen van d'onwe-/
derroepelijcke procuratie in den onderges(chreve) notarialen/
contracte geinsereert om den selven wettelijcken te/
moghen vernieuwen, herkennen, ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde, heefft/
t'selve ghedaen, ende geeffectueert in vueghen/
ende manieren naervolghende. Op heden den/
xiv decembris 1727 compareerde voor mij/
notaris bij den souverijnen raede van brabant/
geadmitteert binnen loven residere(nde), present/
die getuijghen naergenoempt, den eersaemen/
lambrecht vander smissen innegesetene pachter/
van erps den welcken heefft bekent, ende/
verclaert vercoght, gecedeert, ende/
getransporteert te hebben soo, ende gelijck/
hij vercoopt, cedeert, ende transporteert/
mits desen aen anthoen arnouts innesetene/
van den selven dorpe, den selven present,/
ende in coop aenveerdende soo voor hem als/
voor sijne huijsvrauwe elisabeth gilkens, een/
daghwant lants gelegen binnen den selven/
dorpe van erps opt' groot huevelinck gat
//
regenoten gillis verhulst ter eenre, de straete/
ter ii het clooster van s(in)[te] elisabeth ter derdere/
zijden, soo ende gelijck t'selve gelegen is/
sonder aen den acceptant eenigh juste maete/
toe te seggen, dat voor, ende mits een somme/
van twee hondert, ende viertigh guldens wissel,/
gelde stercken gelde, den schellinck tot ses/
stuijvers, den pattacon tot twee guldens, ende/
acht stuijvers, ende andere specien naeradvenant/
gerekent, waer op den transportant bekent ontfan-/
ghen te hebben een somme van hondert, ende/
negentigh guldens munte als voor, dienende/
dese desaengaende voor valide quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren, blijvende dijenvolghens/
de resterende vijfftigh guldens op het voors(chreve) goet/
staen geaffecteert ter rente a rate van de penninck/
twintigh, belovende den acceptant alvolghens daer/
voor jaerelijcx te betaelen twee guldens, ende/
thien stuijvers cours nemende dato deser, ende waer/
van dijenvolghens den eersten termijn van betalinghe/
vallen, ende verschijnen sal op gelijcken 14 (decem)ber 1728/
ende soo vervolghens van jaere, tot jaere tot d'effec-/
tive quijtinghe die t'allen tijden sal vermoghen te/
geschieden als het den acceptant goet duncken, ende/
gelieven sal met vijfftigh guldens munte als voor,/
ende metten interest van dijen gelovende den selven/
acceptant dese rente op haere respective valdaghen/
wel, ende loffelijck te gelden, leveren, ende betalen/
aen den rentheffere als schult metten rechte ver-/
wonnen los ende vrij van alle lasten als van x xx xxxx/
100 meerdere, offt mindere penn(ingen) nijettegenstaende/
eenigh placcaerten, ord(onnan)[ti(en)] oft edicten ter contrarien/
waer aen den selven is derogerende, verclaere(nde) den/
transportant hetselve goet te wesen, vrij, eijgen,/
ende onbelast, daer voor guarrant gelovende/
ende aen het selve gheen voorder recht, dan de voors(chreve)/
rente te behouden, dan allen t'selve aen den acceptant/
te cederen, soo ende gelijck hij t'selve heefft vercreghen/
teghens den eerw(eerdige) heere janssens pastoir van/
alderheijlighen e(nde) walme voor die heeren schepenen van/
loven in dathe vijffden julii 1723 in tertia
//
constituere(nde) onwederroepelijck een ieder thoonder/
deser offte copij authentiecq om den inhoude deser/
te doen, ende laeten vernieuwen, ende herkennen/
voor die heeren mijer, ende schepenen van loven,/
ende alomme elders voor alle heer, ende hoff/
competent, consenterende aldaer in de ontgoedenisse,/
ende goedenisse, mede in de condemnatie voluntair/
sonder voorgaende dagement, promittens semper/
ratum, et gratum, des sal de huere in cas daer/
enighe is stadtgrijpen. Aldus ghedaen binnen loven/
desen voors(chreve) dito ter presentien van henricus coose-/
mans, ende henrick vander vorst, als getuijghen/
hier toe aensocht, sijnde de minute deser geschreven/
op competenten zegel onderteeckent lambrecht/
vander smissen anthoen arnols et a me notario onder/
stont quod attestor signatum j(oannes) b(aptista) d(e) becker not(ariu)s/
1727/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitueerden uijt/
crachte, ende naer vermoghen sijnder onwederroepelijcke/
procuratie in den bovenstaenden notarialen contracte/
geinsereert, heefft den selven in allen, ende iegewelcke/
sijne poincten, clausulen, ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt/
alhier vernieuwt, herkent, ende gereitereert obligan(do)/
submitte(ndo) ac renun(tiando) in forma mitsgaders bij manisse/
des voors(chreve) heer mijers, ende naer voorgaende wijsdomme/
der naer te noemen heeren schepenen heefft opgedragen/
met behoorelijcke verthijdenisse, ende renuntiatie/
seker daghwant lants gelegen binnen den dorpe van/
erps opt groot huevelinck gat hier voorens in/
sijne regenoten breeder gespecificeert, ende gedesigneert/
exposito impositus est den procur(eur), ende not(ari)s r(umoldus)/
davidts alhier present ende acceptere(nde) in den naeme/
ende ten behoeve van anthoen arnots ende elisabeth/
gilkens gehuijsschen hunne erffven naercomelinghen, offte/
dieghene huns actie hebbende, ende dat op den last eender/
rente van twee guldens ende thien stuijvers s'jaers als/
breeder in den bovenstae(nde) notarialen contracte per mo-/
nitionem iure et satis uijt crachte als boven obl(igando) sub(mittendo) ac renuntiando/
in forma
waertoe wort gerefereert, ende waer van den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden voor gerepeteert, ende/
geinsereert coram jo(nke)[r] albert francois van winghe/
ende heer, ende m(eeste)r hiacintus jacobus schouten/
licentiaet in beijde de rechten (etcetera) hac 18 (decem)ber 1727/
p. keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer