SAL7977, Act: V°239.2-R°241.1 (124 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°239.2-R°241.1  
Act
Date: 1728-01-24
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-15 by pieter-jan lahaye
[het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere uijt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwederroepe-/
lijcke procuratie in den onderges(chreve) notariaelen contracte/
geinsereert, om den selven wettelijcken te moghen/
vernieuwen, herkennen, ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heefft t'selve ghedaen/
ende geeffectueert in vueghen, ende manieren/
naervolghende. Op heden desen 29 (decem)bris 1727 com-/
parerende voor mij not(ari)o tot loven residerende
//
ende in de presentie van de getuijghen onder te/
noemen peeter van vlasselaer sone peeters innegesetene/
van rillaer, gelovende dese bij sijne huijsvrauwe/
petronella huenaerts bij teeckeningh te doen/
aggreeren voor soo vele noodigh, den welcken heefft/
verclaert vercoght, gecedeert, ende getranspor-/
teert te hebben, soo ende gelijck hij doet mits desen/
aen die eerw(eerdige) heeren distributie meesters der goederen/
van de heeren cappellanen van sinte peeters binnen/
dese stadt loven hier present, ende voor de voors(chreve)/
distributie accepterende, ierst de hellicht van/
twee boinderen bosch, genoempt het kipsvelt?/
gelegen onder rillaer regenoten vant' geheel de/
straete west, ende zuijt, den heere pastoir aldaer met/
jacquemijne van echt noort, mevr(ouw)e de vroij/
met jacques carnonckel oist, welcke tot nogh/
toe is onverdeijlt, ende waer van de wederhellicht/
is competerende aen jan huvenaers voor de/
proprietijt, ende jan de preter voor de tochte/
Item alnogh een daghmael bosch onder rillaer/
voors(chreve) op den haesenbergh onverdeijlt met jan/
cruijnnicx te samen groot een halff boinder regenoten/
vant' geheel jan thielens noort, philips van/
schaijbroeck, offt de acceptanten in desen zuijt,/
welck transport geschiet om, ende voor de somme/
van vier hondert eenentwintigh guldens neghen/
stuijvers wisselgelt, dat is den schellinck tot/
ses stuijvers, ende d'andere specien naeradvenant,/
die den transportant van de heeren acceptanten/
bekent ontfanghen te hebben, dienende dese voor/
volle, ende absolute quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren, hem transportant onder andere/
competerende uijt crachte van schijdinghe, ende/
deijlinghe aengegaen met sijne mede condividenten/
over de goederen van wijlen jois van echt, ende wauters/
thielens gehuijsschen waeren als sij leeffden gepasseert
//
voor martinus morren gesworen clercq van den/
voors(chreve) dorpe van rillaer in date sesden julii 1701/
alhier bij copije gesien, hem transportant aldaer/
ten deele gevallen onder de tweede portie, warande-/
rende hij transportant het ierste parceel op de/
hellicht van eenen chijns van vier stuijvers, twee/
oorden aen den heere van schoonhoven, ende het/
tweede parceel op eenen gulden s'jaers aen de kercke/
van rillaer voors(chreve), ende op eenen cheijns van twee/
st(uijvers) offt twee stuij(ver)s een oort sjaers, aen den voors(chreve)/
heere van schoonhoven sonder voorder, daer voor/
altijt guarrant gelovende, allen d'welck d'accep-/
tanten sullen moeten draeghen boven de coopsomme/
uijtgenomen die verloopen die door den transportant/
sullen worden geeffent totten lesten gevallen jaere,/
verclaerende dijenvolghens aen de voors(chreve) twee/
parceelen eijgen, recht, offte actie meer te hebben/
offte te reserveren, maer de selve te cederen als boven,/
gelovende t'ghene voors(chreve) is altijt voor goet, vast,/
ende van weirden te houden onder obligatie als naer/
recht, constituerende ten effecte dijer onwederroe-/
pelijck alle thoonders deser, om t'ghene voors(chreve) is/
te laeten vernieuwen voor die heeren mijer, ende/
schepenen deser stadt, offt alomme, ende aldaer/
te consenteren in de ontgoedenisse, ende goedenisse/
in de gewillige condemnatie, ende verclaeren/
executoriael deser sonder voorgaende daghe-/
ment, de surranneringhe nijettegenstaende. Actum/
loven ten tijde voors(chreve) ter presentien van s(ieu)[r]/
rombout dauw, ende jan van houtenboer/
getuijghen, die minute deser - becleedt met/
behoorelijcken zegel - is bij die voors(chreve) com-/
paranten beneffens mij not(ari)s onderteeckent, onder-/
stont quod attestor signatum r(umoldus) davidts/
not(ariu)s 1728/
Welcken volghende soo heefft den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte als boven alhier vernieuwt, herkent
//
ende gereitereert den inhout van den bovenstaenden/
contracte in alle, ende iegewelcke sijne pointen,/
clausulen, ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt, mits-/
gaeders bij manisse des voors(chreve) heere mijers, ende naer/
voorgaende wijsdomme der naer te noemen heeren/
schepenen heefft opgedraeghen met behoorelijcke verthij-/
denisse, ende renuntiatie de hellicht van twee boinderen/
bosch genoempt het kipsvelt gelegen onder rillaer/
Item alnogh een daghmael bosch onder rillaer/
voors(chreve) op den haesenbergh hier voorens in hunne/
regenoten naerder uijtgedruckt, ende gespecificeert/
exposito, impositus est den notaris ende procur(eur)/
r(umoldus) davidts alhier present, ende accepterende in den/
naeme, ende ten behoeve van die eerw(eerdige) heeren distri-/
butie meesters der heeren cappellanen van s(in)[te] peeters alhier/
per monitionem iure, et satis, obligando, submitten(do)/
ac renuntiando in forma, et waras pro ut in supra/
dicto procuratorio waer toe wort gerefereert, ende/
den teneur alhier anderwerff wort gehouden voor gerepe-/
teert, ende geinsereert coram jo(nke)[r] albert francois/
van winghe, ende heer, ende m(eeste)r hiacintus ja-/
cobus schouten licentiaet in de rechten e(tcetera) hac/
24 jan(ua)rii 1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer