SAL7977, Act: V°244.2-R°245.1 (128 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°244.2-R°245.1  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-16 by pieter-jan lahaye
Copije der goedenisse gepasseert voor/
mijer e(nde) schepenen van s(in)[t] achtenrode/
Allen dieghenen die dese tegenwoordighe letteren sullen/
sien, offt hooren lesen doen te weten dat also van weghen den
//
heere grave van s(in)[t] achtenrode door sijnen gecommitteerden/
ende van weghen jo(nke)[r] louies de torneau heere van salmslagh/
e(tcetera) bij clachte, ende wachte ingevolghen die costuijmen der/
stadt loven, ende dispensatie daer op gevolght was gepro-/
cedeert op huijs, ende hoff met een boomgaerdeken ge-/
staen alhier onder s(in)[t] achtenrode boven die kercke regenoten/
s'heeren straete in alle zijden om te comen tot betalinghe/
van drij schellinghen boon, ende twee cappuijnen heere-/
lijcken chijns Item op een halff boinder, ende een halff/
daghmael lichte hellicht winningh gelegen ten heuchten/
steven socket ter eenre, den galgenbergh ter ii, gilis aps ter iii/
ende s'heeren straete ter iiii sijden, om te comen tot betalinghe van/
drij molenvaten, ende drij quart roghs, een g(ulden) ende twee/
schellinghen bor[or]sgelt, insgelijcx heerlijck chijns. Item op een/
daghmael, ende twelff roeden lants gelegen op den keijenbergh/
swaer hellicht winningh, d'erffgh(enaem)en joseph brissaerts ter ii iii/
d'erffgh(enaem)en jan van wassenhoven ter iiii sijden, om te comen tot betalingh/
van twee molenvaten rogs, ende vijff schellinghen borsgelt heerlijcken/
chijns alle respective verschenen, ende verachtert voor diversche/
jaeren, emmers voor soo veel als t'recht vermagh, mette costen daer/
omme ghedaen, ende te doen, welcke procedure, clachten, ende clachten/
bij schepenen des lants, ende graeffschappe van s(in)[t] achtenrode int'/
lanck ende breedt gevisiteert, ende geexamineert sijnde, sijn/
gedecreteert geworden op den xxiii maii lestleden, uijt crachte/
van de welcke die voors(chreve) parceelen van goederen hier voor in hunne/
regenoten gespecificeert sijn gestelt ter vente bij proclamatien, affix-/
ien van billjetten, ende vier distincte sitdagen van xiiii tot xiiii dagen/
ingevolghe van de publicque conditie daer over gehouden berustende ter/
greffie alhier waer van den vierden, ende lesten sitdagh gehouden is/
geweest op den xx julii van den tegenwoordighen jaere 1683 alswanneer/
het voors(chreve) huijs, ende boomgaerdeken metten uijtganck van de brandende/
keersse als hooghste, ende meesten verdierder is gebleven aen jan de pre sone/
jans, om ende voor de somme van een hondert drij gul(den)s Item het/
voors(chreve) halff boinder, ende een halff daghmael om ende voor de somme van/
viertigh guldens Item het daghmael, ende twelff roeden lants om ende/
voor de somme van eenendertigh guldens alls op de laste van de respec-/
tive chijnsen aen ieder parceel hier vooren naerder gespecificeert/
Welcken volghende compareerden op den 3 aug(usti) van den selven jaere compareerden/
den voors(chreve) jo(nker) louies de forneau heere van salmslagh e(nde) den gecom-/
mitteerden des voors(chreve) heere grave van s(in)[t] achtenrode, ende hebben verclaert/
van den voors(chreve) coopprijs voldaen te wesen, ende dijenvolghens opdraeghen/
die voors(chreve) respective parceelen van goederen in handen des mijers als in ons/
heeren handen met behoorelijcke verthijdenisse consentere(nde) dat dar inne soude/
gegicht ende gegoijt worden den voors(chreve) jan de pre soo voor hem als magriet/
de both sijne huijsvr(ouw)e, ende naercomelinghen, om deselve te hebben, ende te ge-/
bruijcken als hunne andere eijgene goederen ten eeuwighen daghe, ende alsoo bij/
wijsdomme der schepenen ter manisse des mijers dar uijt gewesen ontgoijt,/
ende geerfft ten erffvelijcken rechte des voors(chreve) jan de pre soo voor hem als voor/
sijne voors(chreve) huijsvr(ouw)e, ende naercomelinghen met alle solemnitijten daer toe stae(nde)/
op den last, ende commer van de heerlijcke chijnsen hier voor uijtgedruckt/
sonder voorder et satis et waras, ingevolghe die voors(chreve) publijcque conditien/
tot dewelcke wort gerefereert, ende alhier worden gehouden voor geinse-/
reert coram gilis frix mijr, anthoen de kijser, jan goossens schepenen den/
derden aug(ustii) 1683 des toorconden hebben dese door onsen greffier doen depescheren/
ende onsen zegele hieraen doen hanghen, signatum a. de hertogh
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer