SAL7977, Act: V°268.1-V°270.1 (139 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°268.1-V°270.1  
Act
Date: 1728-02-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-21 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers,/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffcamere/
der voors(chreve) stadt den welcken uijt crachte, ende/
naer vermoghen van d'onwederroepelijcke procu-/
ratie geinsereert in de publiecque conditien/
gehouden door den notaris r(umoldus) davidts in dathe 2[e]/
jan(ua)rii 1728 alhier in originali gesien, ende/
gebleken, dijenvolghens heefft opgedraegen met/
behoorelijcke verthijdenisse, ende renuntiatie/
seker halff boinder bempts onbegrepen der mate/
gelegen onder velthem in de boerebemden rege-/
noten de cappelrij aldaer ter i ende ii ende het/
volghende parceel ter iii[e] zijden. Item alnogh twee/
daghmalen bempts gelegen onder velthem in de/
boerebempden voors(chreve) regenoten het voors(chreve) parceel/
ter i[e] de costerij aldaer ter ii[e] ende den baron van/
loonbeeck ter iii[e] zijden, soo ende gelijck deselve/
twee parceelen volghens de voors(chreve) conditien/
gehouden binnen loven in de herbergh genoempt/
het [middelste] taeffelront in dathe als boven metten uijt-/
ganck der brandende keersse is gebleven aen/
s(ieu)[r] jan vander malen, om ende voor de somme/
van drij hondert vierenvijfftigh guldens wissel-/
gelt, boven het stuijvergelt, ende anderen ongelde/
daer van dependerende volghens de voors(chreve) conditien/
welcken volghende den voors(chreve) opdragere daeruijt/
behoorelijck ontgoijt, ende onterfft sijnde, soo/
wort mits desen ter manisse des voors(chreve) heere mijers/
ende naer voorgaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen in de voors(chreve) twee parceelen lants/
gegoijt ende geerfft den not(ari)s, ende procur(eur) r(umoldus)/
davidts alhier present ende acceptere(nde) in den/
naeme, ende ten behoeve van s(ieu)[r] jan vander malen/
ende jouff(rouw) theresia wauters gehuijsschen hunne/
erffven, naercomelinghen, offte dieghene huns actie/
hebbende per monitionem iure, et satis, uijt crachte
//
als boven obligando, submittendo, ac renuntiando/
in forma, et waras als in de voors(chreve) conditien waertoe/
wort gerefereert, ende dewelcke alhier worden gehouden/
voor gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r] gisbert/
joseph van grave heere van baienrieu, ende laijens/
ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh hac 13 feb(ruarii) 1728/
p keijaerts/
Copij der quittantie van voldoe-/
ninghe/
Ontfanghen van jan vander malen vier hondert/
eenenviertigh gul(den)s vijff stuijvers drij oorden/
corant op rekeningh van de coopsomme, ende/
hooghen van twee halff boinderen bempt onder velthem/
bij ditto vander maelen innegecoght op den 2[e] jan(ua)rii/
1728 volghens de publiecque conditie daer over/
gehouden door den not(aris) davidts desen xvii jan(ua)rii/
1728 ende is onderteeckent peeter van gronderbeck/
jan vanden put, guilliam adams judocus van/
gronderbeeck, joannes van grunderbeeck./
Copije der authorisatie/
aen de schepenen, ende wet-/
houderen van den dorpe van/
stannockezeel/
Verthoont met eerbiedinghe peeter van gron-/
derbeeck als ge'eeden momboir van maria/
catharina van vlasselaer achtergelatene weese van/
wijlen cornelis van vlasselaer, ende elisabeth/
van gronderbeeck gehuijsschen waeren als sij leeffden,/
hoe dat aen de voors(chreve) weese, ende aen haere respective/
oomen, ende moijen, is competere(nde) ierst seven/
vierendeelen bempts wesende leengoet gelegen onder/
erps op het hindersem geheeten het lommerseusel/
leenroerigh onder den leenhove van laer/
Item een halff boinder bempts gelegen in de boere/
bempden onder velthem.
//
Item ende finalijck alnogh twee daghmalen/
bempts gelegen onder velthem in de boerebempden/
opde voors(chreve) weese, ende haere voors(chreve) respective/
oomen, ende moijen, verstorven voor ieder een/
sesde paert bij doode van wijlen guilliam van/
gronderbeeck vader, ende grootvader respectieff/
van de voors(chreve) genomineerde, ende van de voors(chreve)/
respective parceelen nijet gevuegelijck onder hun/
ses staecken connen worden gepartageert, soo ist/
dat den verthoonder met sijne consorten geraetsaem/
hebben gevonden de voors(chreve) goederen publiecquelijck/
te vercoopen, ende gelijck sulcx nijet en vermagh te/
geschieden ten regarde van het sesde paert der voors(chreve)/
weese, ten sij naer preallable permissie van u e(dele)/
redenen den suppl(ian)t hen is keerende tot de selve/
Oodtmoedelijck biddende gelieve ghedient te/
wesen den verthoonder t'authoriseren soo tot de/
vercoopinghe der voors(chreve) parcelen, als tot het geven/
der procuratie tot goedenisse voor soo veel raeckt/
het paert der voors(chreve) weese, verleenende tot dijen/
aen den selven suppl(ian)t behoorelijck acte mits het/
paert, ende deel der penninghen voorts te comen/
uijt de voors(chreve) vercoopinghe de voors(chreve) weese com-/
peterende t'haeren behoeve sullen worden geappli-/
ceert d(ate) d(eser) e(tcetera) ende is onderteeckent peeter/
van gronderbeck, jan vanden put/
Copije van den app(lican)[t]/
Bij dese gestelt in handen van de schepene/
rechts geleerde om daer op gedisponeert te worden/
naer behooren actum in collegio desen 29 (decem)ber/
1727 signatum c. lonck./
Schepenen met hunne mede schepenen rechts/
geleerde overmits de drij parceelen van erffve/
in dese geroert onder de sesse staecken nijet wel
//
deijlbaer en sijn, ende dat de vijff meerderjaerighen nijet en moeten indivies, offte in gemijnschap/
blijven om eene minderjaerige soo wort aen den/
suppl(lian)t geaccordeert de versoghte vercoopinghe/
van de drij parceelen van erffve in dese geroert/
over het paert van sijne weese authoriseren, mede tot/
het doen der goedenisse voor hoff competent, mits/
de penninghen voor het paert de voors(chreve) weese daer van/
te procederen ten behoeve van sijne gemelde weese/
behoorelijck te remplaceren, ende daer van aen de/
voors(chreve) schepenen deser bancke doende blijcke/
actum desen 2 jan(ua)rii 1728 signatum c. lonck/
gre(ffier)/
Onderstont/
Den onderschreven kennen ontfanghen te hebben/
uijt handen van den notaris, ende procureur/
emanuel haelgoet de somme van twee hondert/
thien gul(den)s seventhien stuijvers courant gelt, in/
voldoenningh van den coopprijs, stomme hoogen,/
gestelde hoogen, ende stuijvergelt van seker parceel/
bempts gelegen onder erps breeder gespecificeert/
in sijne regenoten volghens conditien gehouden voor den/
not(ari)s davidts gelovende het voors(chreve) parceel te/
guarranderen ingevolghe de voors(chreve) conditien,/
consentere(nde) dijenvolghens in de ontgoedenisse, ende/
goedenisse te geschieden daer ende alsoo Actum/
loven deser i[e] feb(ruarii) 1728 signatum peeter van gron-/
derbeck, jan vanden put, guilliam adams, jo-/
annes van gronderbeeck, judocus van gronderbeeck/
Comparerende op heden twintigh december 1727/
peeter van gunderbeck sone guilliam sijne wettigen/
broeder van elisabet van grunderbeck in hauwelijck/
geweest sijnde de voors(chreve) elisabeth van grunderbeck/
met cornelis van vlasselaer, ende hebben t'samen achter/
gelaten een wettigh kint met naeme marie catharina/
van vlesselaer, ende francois van bever als toesiender/
alhier, ende hier bij desen ten versoeck van den voors(chreve)/

//
van grunderbeck, wort voor servaes van wesel/
loco des mijers, ende glaude croen, ende joris bau-/
wens schepenen van steijnnockerzeel, den voors(chreve)/
peeter van grunderbeck gestelt momboir over de voors(chreve)/
marie catharina van vlesselaer, om van nu ende alsdan/
in sijnen persoon allen de goederen de voors(chreve) catharina/
van vlesselaer competerende, soo van haeren groot-/
vader, als haeren vader, ende moeder hier verstorven/
toecomende wel, ende getrouwelijck te regeren,/
te besorgen, te bewaren, ende te verantwoorden et(ceter)[a]/
daer ende alsoo in rechte ende daer buijten, daer des/
behooren, ende van noode wesen sal, daervan te doen/
behoorelijck rekeninghe, naervolghende d'ord(onnan)[tie]/
ende manieren der momboirdije der voors(chreve) parochie, ende/
daer toe op heden voor die voors(chreve) loco des mijers, ende/
die voors(chreve) schepenen den behoorelijcken eedt ghedaen/
als voors(chreven), ende was onderteeckent servaes van/
wesel, gelaude croon, joris bauwens, peeter/
van grunderbeck f(rancois) van bever signatum c./
lonck gre(ffier)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer