SAL7977, Act: V°270.2-R°272.1 (140 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°270.2-R°272.1  
Act
Date: 1728-02-17
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-21 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel heeft sijnen behoor(elijcken) segel Allen de gene die desen letteren sullen] Inde tegenwoordicheijdt des/
heere meijers ende schepenen der stadt/
loven naergenoempt gestaen petrus josephus [van vossum]/
officiael vande middel schrijffcamer der voors(chreve)/
stadt uuijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederroepelijcke procuratie/
geinsereert inde conditien van vercoop/
gehouden voor den notaris secretaris [van linden] g. hoffmans ende sekere/
getuijgen in date 2 octobris 1727 van wegens/
die eerw(eerdige) heeren deken e(nde) canonicken/
der collegiale kercke van sinte peeters/
binnen loven als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde heeft ter manisse des heere
//
meijers ende schepenen der heerlijckheijdt/
van linden uuijt crachte van decreet der selve/
schepenen van linden gedecreteert de date 6/
maii 1727 lestleden, als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde heeft ter manisse des heere meijers/
e(nde) naer voorgae(nde) wijsdomme der naer te noe-/
mene heeren schepenen deser voors(chreve) stadt/
loven opgedraeghen met behoorelijcke/
verthijdenisse ende renuntiatie seker wel/
gelegen huijs, hoff, boomgaert ende lant/
groot in het geheel vijff daghm(aelen) onbegrepen/
der maete gelegen onder de heerlijckheijdt/
van linden reg(enot)en d'erffg(enaem)en vande vr(auw)e douuariere/
de vroeij metten houwaertschen wegh tusschen/
beijde ter eenre de wed(uw)[e] pauwel van doren/
ter ii[e] het baij collegie binnen loven/
ter iii, ende de kercke van linden ter iiii zijden soo/
ende gelijck het selve met den stockslagh/
als lester verdierder [is gebleven] aen h(ee)r e(nde) m(eeste)r hijacinthus/
jacobus schouten voor de somme van/
thien g(u)l(den)s bonen de lasten e(nde) commeren/
van twelff halsteren coren jaerelijckx/
twee cappuijnen ende twelff deniers/
met het recht van pontp(enninghen) a thien ten hondert/
aen het cappittel van sinte peeters/
binnen loven de welcke sullen staen tot laste/
vande coopers alles volgens de voors(chreve)/
conditien alhier gesien [bij cop(ije) auth(entiecq) overgegeven] e(nde) geinsereert/
ende mits d'ordonnantie van rechte
//
den voors(chreve) opdraegere daer uuijt behoorelijck/
ontgoijdt e(nde) onterft sijnde soo wordt mits desen/
ter manisse ende naer voorgaenden wijsdomme/
als vooren in het voors(chreve) huijs hoff boomgaert/
e(nde) lant gegoijdt e(nde) geerft den procur(eur) franchois/
gilbert alhier present e(nde) acceptere(nde) inden naeme/
ende ten behoeve vanden voornoemden h(ee)[r] e(nde) m(eeste)[r]/
hijacinthus jacobus schouten tegenwoordich/
dienende schepene deser stadt soo voor hem/
als sijne erffven ende naercomelingen ofte de gene/
sijns actie hebbende per mon(itionem) iur(e) et satis den/
voors(chreve) opdraegere uuijt crachte als boven/
obligando submittendo ac renuntiando in forma/
et waras als inde voorschreven conditie,/
waertoe wordt gerefereert e(nde) geinsereert/
coram jo(nke)[r] gilbert joseph van grave heere/
van baienrieu ende laijens e(tceter)[a] ende s(ieu)[r] jo(ann)es/
van arrenbergh schepenen hac duodecima/
februarii xvii[c] achtentwintich/
p keijaerts/
Copije vande quittantie/
der pontpenningen
//
Inde tegenwoordicheijdt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt gest-/
aen guilliam verhulst [sone thomas] geboortich van herent/
den welcken is geworden binnen poirter ende borgher/
deser stadt op macht vande resolutie magistrael/
de date 23 junii 1725 mits betaelende/
alleenelijck aende rentm(eeste)rs deser stadt/
sesse guldens voor eenen brandt eemer ende/
drije gul(den)s tot subsistentie vande arme vonde-/
lingen hebbende dijenvolgens in handen van(de)/
heere meijer gedaen den behoorelijcken eedt/
daertoe staende onderteeckent p./
van(den) broeck raedt cons(essiona)ris mitsg(aede)rs volgens/
quittantie van(de) rentm(eeste)rs deser stadt onder-/
teeckent c. de bruijn 1728 beijde alhier/
gesien e(nde) gebleken coram jo(nke)[r] gilbert joseph/
van grave heere van baienrieu leijens e(tceter)[a]/
ende s(ieu)[r] jo(ann)es van arrenbergh schepenen hac/
xiii februarii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer