SAL7977, Act: V°314.1-V°316.1 (158 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°314.1-V°316.1  
Act
Date: 1728-03-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-30 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt [van jo(nke)r gilbert joseph van grave heere van baienrieu/
ende laijens et(ce)t(er)[a] mits d'absentie] des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts officiael/
van de tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt/
uijt crachte ende naer vermoghen van de on-/
wederoepelijcke procuratie in den ondergeschre-/
ven contracte notariael geinsereert om den/
selven wettelijck te moghen vernieuwen, her-/
kennen ende reitereren, als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde, heeft t'selve gedaen ende/
geeffectueert in voeghen ende manniere naer-/
volghende luijdende aldus. Op heden desen/
sesthiensten augusti 1727 compareerde voor/
mij notaris bij sijne majesteijts souverainen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residerende present die getuijgen naergenoempt/
den eerweirdighen heere petrus van der meeren/
canoninck der collegiale kercke van s(in)[te] ger-/
meijns tot thienen geestelijcken vader van/
den goidtshuijs van de annuntiaten binnen/
thienen voorschreven, jonckers theodorus/
e(nde) josephus van den berghe, de welcke uijt crach-/
te ende naer vermoghen van hunne procuratie/
aen hun verleden door die moeder vicarisse ende/
discreten van het selve goidtshuijs der annun-/
tiaten binnen thienen in dathe deser alhier/
in originali gevoeght, verclaerden in erffve/
uijtgegeven te hebben soo ende gelijck sij sijn/
doende bij desen aen ende ten behoeve van hen-/
drick thielens ende barbara huens gehuijsschen/
ende ingesetene van bierbeeck alhier present/
ende t'selve aenveerdende vijff boinderen en/
halff lants gelegen onder bierbeeck voorschre-/
ven in differente parceelen aen de acceptan-/
ten genoeghsaem bekent als hier voorens/
bij hun in huere gehauden immers soo ende
//
gelijck die geleghen sijn, ende aen den/
voorschreven goidtshuijse toegecomen vol-/
gens acte daer van sijnde gepasseert voor/
den notaris p. bauwens ende sekere getuij-/
gen binnen loven residerende in dathe/
twelffsten julii sesthien hondert eenen-/
tachentigh, ende dat om ende mits eenen/
jaerelijckxen erffrente van sesensestigh/
guldens sjaers alle jaeren precies te betae-/
len binnen thienen in alsulcke munte als/
t'ideren valdaege sal cours hebben los ende/
vrij van alle lasten soo x xx[ste] meerdere/
ofte mindere penningen contributien (etceter)[a]/
niettegenstaende eenige placcaerten/
ofte costumen ter contrarie aen de welcke/
mits desen wel expresselijck wort gedero-/
geert ende voorts opde conditien/
Eerst dat de voorschreve erffrente sal cours/
nemen s(in)[te] andries van desen jaere 1727/
ende vervallen s(in)[te] andries 1728 ende soo/
voorts van jaere tot jaere tot de effective/
quijtinge toe welcke maer en sal mogen/
geschieden als ten regarde van de hellichte/
van den voorschreven erffrente met eene/
somme van elff hondert guldens in stercken/
permissen wisselgelt, den pattacon tegens/
twee guldens ende acht stuijvers ende/
andere specien naer advenant gerekent, ende/
welcke quijtinge sal mogen geschieden/
in vier paijementen te weten de drij/
eerste reijsen met drij hondert guldens/
permissen wisselgelt ende de vierde reijse/
met twee hondert guldens wisselgelt blij-/
vende als dan alnoch op de voorschreven/
goederen drijendertigh guldens ontquijtbaer
//
Item sullen de acceptanten gehouden/
sijn te draegen boven den voorschreven/
erffrente ende sonder corten aen den selven/
de cheijnsen daer op uijtgaende te weten/
een mudde corens, vier halsteren gerst,/
vier halsteren haver ses penninghen lovens/
twee cappuijnen, ende het derde deel van/
eenen cappuijn acht schellingen borsgelt,/
ses gelten biers, eenen walpot, een sister/
rochs ende een sister somergoet halff gerst/
ende halff haver geaccordeert jaerelijcx/
te betaelen saemen vierentwintigh stuijvers/
voor het voorschreven sister/
Item alsoo van wegens jonker havens ten re-/
guarde van seven dachmaelen begrepen in de/
voorschreven vijff boinderen ende en halff worden/
gepretendeert negen en halff molevaeten roghs/
ende negen en halff in olevaeten somer coren/
halff gerst ende halff evene, soo sullen de ac-/
ceptanten boven t'gene voorschreven de selve/
lasten oock jaerelijcx moeten betaelen aen het/
voorschreven goidtshuijs de annontiaten/
ten waere het selve goidtshuijs aen hun ordon-/
neerde t'selve aen den voorschreven joncker/
havens te betaelen/
Ende tot meerder assurantie van t'gene/
voorschreven staet, soo verobligeerden de ac-/
ceptanten hunne respective persoonen ende/
goederen present ende toecomende ende na-/
mentlijck seker hun huijs, hoff ende boomgaert/
appendentien ende dependentien van dijen/
gestaen ende gelegen binnen bierbeeck voor-/
schreven groot drij daghmaelen regenoten/
de straete loopende van lovenjoul naer/
bierbeeck in twee zeijden, de infirmerije
//
van het groot beggijnhoff alhier ter derde-/
re, de beke ter vierdere zeijden, consente-/
rende daer over in de affectatie t'sij bij/
opdrachte ofte mainmisse ter geliefte met/
onwederroepelijcke constitutie op ider/
thoonder deser ofte des selffs copije authen-/
ticq om te compareren in den souverainen/
raede van brabant voor heeren meijer ende/
schepenen van loven ende alomme om dese/
aldaer te doen ende laeten vernieuwen/
ende herkennen ende aldaer te consenteren/
in de ontgoedenisse ende goedenisse mede/
in de realisatie der voorschreve erffrente/
ten opsichte van den voors(chreve) huijse ende hoff/
ende drij daghmaelen lants als oock in het/
slaen van mainmise decreet e(nde) herdecreet/
der heeren schepenen daerop te volghen, mede/
in de condemnatie voluntair alles sonder/
voorgaende daegement, gelovende, verbin-/
dende ende renuntierende in forma. Aldus/
gedaen binnen loven ter presentie van den/
heere henricus antonius poringo doctor/
in beijde de rechten ende den eerweirdighen/
heere gerardus thomas regnier getuijgen/
hiertoe aensocht sijnde de minute deser/
- becleet met behoorrelijcken zegel - door/
de respective comparanten ende getuijgen/
beneffens mij notario onderteeckent onder/
stont quod attestor ende was onderteec-/
kent e(manuel) haelgoet not(ariu)s/
Welckenvolghende den voors(chreve) geconstitueerden/
uijt crachte ende naer vermoghen sijn der on-/
wederoepelijcke procuratie in den bovenstaen-/
den contracte notariael geinsereert, heeft/
den selven in allen ende iegewelcke sijne poinc-/
ten, clausulen ende art(icul)en daerinne breeder
//
vermelt alhier vernieuwt, herkent ende gerei-/
tereert uijt crachte als boven obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in forma, mitsgae-/
ders bij manisse des voors(chreve) heere sche van grave/
mits d'absentie des heere meijers ende naer/
voorgaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
vijff boinderen ende een halff landts gele-/
ghen onder bierbeeck in differente parcee-/
len hier voorens naerder gespecificeert, ende/
mits d'ordonnantie van rechten den voors(chreve)/
opdraeghere daer uijt behoorelijck ontgoijet/
ende onterft sijnde, soo wort mits desen daer/
inne gegoijet ende geerft den notaris m(eeste)[r] ca-/
rolus van der smissen alhier present ende ac-/
cepterende in den naeme ende ten behoeve van/
hendrick thielens ende barbara huens ge-/
huijsschen innegesetene van birbeeck hunne/
erffven ende naercomelinghen ofte de gene huns/
actie hebbende per monitionem iure et satis/
uijt crachte als boven obligando, submittendo/
ac renuntiando in forma et waras prout in/
supradicto procuratorio ende voorts meer/
opden last van eene voortaene rente van/
sessensestigh guldens sjaers t'elcken jaere/
verscheijnende als in den bovenstaenden con-/
tracte waer toe wort gerefereert ende waer/
van den teneur alhier anderwerff wort ge-/
houden voor gerepeteert ende geinsereert/
coram heer ende m(eeste)[r] hiacintus jacobus/
schouten ende s(ieu)[r] cornelis berses schepenen/
hac 13 martii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer