SAL7977, Act: V°330.2-V°332.2 (165 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°330.2-V°332.2  
Act
Date: 1728-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-05 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt der heeren schepenen van/
loven naergenoempt gestaen nicolaus davidts/
officiael der tweede schrijffcamere uijt crachte/
ende naer vermoghen van d'onwederroepelijcke procu-/
ratie in den onderges(chreve) notarialen contracte geinse-/
reert, om den selven wettelijcken te moghen vernieuwen,/
herkennen, ende reitereren als thoonder dijer geconstitueert/
sijnden heeft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in/
vueghen, ende manieren naervolghende. Op heden/
den xxvii januarii 1727 compareerden voor mij/
openbaer notaris bij den souverijnen raede van/
brabant geadmitteert binnen loven residerende
//
present die getuijghen naergenoempt den eerw(eerdige)/
heere joannes mareels pastoir van s(in)[te] jacobs/
parochie binnen loven, mijn heer albert francois/
van winghe ridder et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] guilliam van ginder/
talen respective momboirs van den huysarmen der/
voors(chreve) parochie, die welcke in henne voors(chreve) qualitijt/
verclaerden, ende bekenden uyt te geven t'selve doende/
mits desen, sekeren huijse, metten hove, blocke appenden-/
tien, ende dependentien van dijen gestaen, ende/
gelegen binnen den dorpe van wesemael ter plaetse/
genoempt overvelt groot drij daghmalen der/
mate onbegrepen regenoten de straete in iii zijden/
ende den secretaris van den selven dorpe over jo(nke)[r]/
van thienen ter iiii[re] zijden, onlancx aen desen huijsarmen/
gebleven bij evictie voor eene rente van hondert,/
ende vijffentwintigh guldens permissen wisselgelt/
die aen desen huysarmen was getransporteert bij/
wijlen job broeckmans sone cristiaens volghens/
acte daer van sijnde gepasseert voor schepenen/
van loven in dathe vierden decembris 1672 aen/
wien dese rente was ten deele gevallen bij schij-/
dinghe, ende deijlinghe gepasseert voor schepenen/
van wesemael in dathe xxi novemb(ris) 1651 onder-/
teeckent j. de pailliet greffier waer van desen/
transporte is geschiedende sonder aen de selve/
eenighe innovatie, offte alteratie te doen, boven/
vijfftigh guldens insgelijcx permissen wisselgelt/
als voor, waer voors den aennemer guilliam van/
inthout, den selven present is aenveirdende, welcke/
somme sal staen ten interest a rate van den/
penninck twintigh, ende alsoo jaerelijcx te/
betaelen de somme van neghen guldens, vijff stuy(ver)s/
loopende gelt inne te gaen, ende te beginnen te/
halff meert naestvolghende van desen teghenwoordighs/
jaere, ende waer van dijenvolghende het ierste
//
jaer van betalinghe, ende termijn vallen, ende/
verschijnen sal op gelijcken halff meert dagh vanden/
jaere 1728 ende soo vervolghens van jaere, te/
jaere tot de effective quijtingh der voors(chreve) capitale/
rente van hondert, ende vijffenseventigh guldens/
permissen wissel, ende stercken gelde, den schellinck/
tot ses stuijvers, den pattacon tot twee guldens,/
ende acht stuijvers, ende dandere specien [van gelt] naeradve-/
nant te rekenen, ende betalen, welcke quijtinghe/
t'allen tijden sal moghen geschieden als het den rent-/
gelder aennemer goetduncken, ende gelieven sal/
t'eender rijse, ende met volle rente mette oncosten/
van cassatie et(cetera), welcke rente den aennemer beloofft/
jaerelijcx wel, ende loffelijck te gelden, ende/
betalen binnen deser stadts wissele van loven, als/
schult metten rechte verwonnen, los ende vrij van/
alle lasten, ende iegewelcke lasten als van x xx/
xl c meerdere, oft mindere penninghen, ende/
vijantlijcke contributien in cas van oorlogh nyet-/
tegenstaende eenigh placcaerten, ordonnantien, offt/
edicten ter contrarien geemaneert, offte te emaneren/
waer aen den aennemer mits desen is derogere(nde), tot/
asseurantie van welcke capitale somme, ende jae-/
relijcksche betalinghe van dijen den selven aennemer/
heefft verbonden, ende verobligeert sijnen persoon, meu-/
belen, ende immeubelen present, ende toecomende/
ende signantelijck den selven huyse e(tcetera) hier voor breeder/
in sijne regenoten gedesigneert, ende hier mede compa-/
rerende peeter van inthout vader des comparants/
den welcken heefft gestelt, ende verobligeert voor pant/
ende mede pandt daer toe gebruyckende de volle/
macht hem gegeven bij sijne huysvrauwe catlijne/
vander zijpen gepasseert voor schepenen van wesemael/
in dathe 25 jan(ua)rii 1727 onderteeckent v. schrieck/
secretaris de volghende panden. Ierst een daghmael/
lants gelegen onder geelrode opt' putvelt regenoten
//
d'erffgh(enaem)en limborgh ter i[e] henrick de cort ter ii ende iii/
de straete gaende naer aerschot ter iiii zijden./
Item nogh ses vierendeelen lants oock aldaer gelegen/
regenoten adriaen van brussel ter i[e] henrick van brussel/
ter ii jaecq(ue) del vaux ter iii ende de straete ter iiii zijden/
verclaerende dat dese panden hem met sijne huysvr(auw)e/
sijn competerende voor vrij, eygen, ende onbelast goet/
daer voor in sijnen eyghen naem belovende guarrant/
offter naermaels iet aengebraecke consenterende/
daer over in het maecken van mainmise, decreet, ende/
herdecreet der selve constituere(nde) partijen hinc inde/
ten effecte van dyen onwederroepelijck een ieder/
thoonder deser, offte copye auth(entiecq) der selve om te compa-/
reren voor den souverijnen raede van brabant, voor/
die heeren mijer, ende schepenen van loven, voor/
drossaert ende schepenen van wesemael, ende/
alomme elders voor alle hoff competent, om den/
inhout deser aldaer te doen, ende laeten vernieuwen,/
herkennen, ende reitereren, consenterende aldaer inde/
gewillige condemnatie, mede in de ontgoedenisse/
ende goedenisse, uyt crachte van de actie der trans-/
portanten op den last van de gemelde rente sjaers/
ende de chijnsen op den selven pant uytgaende/
aen den heere van wesemael, te weten ontrent/
eenen gulden seventhien stuijvers, thien, ende/
een halve mijten, ende drij halsteren coren, ende aen den/
h(eilige) gheest offt kercke aldaer met ontrent sevenen-/
twintigh stuyvers sjaers in gelt, staende allen/
tot laste van den cooper, mitsgaeders in d'affectatie/
van dese voors(chreve) captale rente, sonder voorgaende/
dagement, promittentes semper ratum, et gratum/
Aldus ghedaen, ende gepasseert binnen loven ten huyse/
van den voors(chreve) heere van winghe ten daghe, maende,/
ende jaere als voor ter presentien van henrick/
bries, ende jacobus van inthout als getuijghen
//
hier over geroepen, ende gebeden sijnde de minute/
originele deser geschreven op competenten zegel/
onderteeckent j(oannes) h(enricus) mareels p(astoor) s(int) jacob a(lbert) f(rancois) van/
winghe, guillam van geendertaelen, bij den accep-/
tant met het marcq bij forme van een cruijs/
peeter van inthout, henrick bries, met het/
marcq van een cruijsken bij jacobus van inthout/
et a me notario onderstont quod attestor/
signatum j(oannes) b(aptista) de becker not(ariu)s 1727/
Aldus vernieuwt, herkent, ende gereitereert door/
den voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte als/
boven obligando, submittendo, ac renuntiando/
in forma coram jo(nke)[r] gilbert joseph van grave/
heere van baienrieu, ende layens e(tcetera) ende s(ieu)[r]/
joannes van arenbergh hac 22 martii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1777-03-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-05 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte voor den/
not(ari)s geeraerts/
8 ma(a)rt 1777/
dat de neven-/
staende capp(ita)le/
rente is gequeten/
q(ua)re vacat hac/
8 ma(a)rt 1777/
ita est/
m(eester) j(oannes) b(aptista) vander/
haert off(iciae)l/
1777
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer