SAL7977, Act: V°340.2-R°342.1 (170 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°340.2-R°342.1  
Act
Date: 1728-03-31
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-07 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorelijcken zegel] In de tegenwoordigheijt der heeren sche-/
penen van loven naer genoemt gestaen/
petrus josephus van vossum officiael van/
de middelste schrijffcamere alhier uijt crach-/
te ende naer vermogen van d'onwe-/
deroepelijcke procuratie inden onder-/
geschreven contracte notariael geinsereert
//
om den selven wettelijck te mogen vernieu-/
wen herkennen ende reitereren als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve ge-/
daen ende geeffectueert in voegen ende/
maniere naervolgende luijdende aldus Op heden/
den 31[e] meert 1728 compareerde voor/
mij openbaer notaris geadmitteert bij den/
souvereijnen raede van brabant tot loven/
residerende ende inde presentie vande ge-/
tuijgen naergenoemt jouffr(ouwe) magdalena/
theresia lovens in houwelijck hebbende s(ieu)[r]/
franciscus pieck innegesetene van scher-/
penheuvel de welcke tot het naerbe-/
schreve gebruijckende de macht aen/
haer gelaeten bij wijlen haeren voorschre-/
ven man volgens de transactie daer van/
sijnde gepasseert voor den not(ari)s a. heijnders/
tot scherpenheuvel residerende in date/
18 (novem)ber 1723 s(ieu)[r] otto henricus ende s(ieu)[r]/
rochus joannes pieck kinderen vande/
voors(chreve) jouffr(ouwe) de welcke bekennen ontfangen/
te hebben uijt handen van d'eerw(eerdige) suster/
joanna bervoets moeder vanden grooten/
siecken gasthuijse binnen dese stadt loven/
geassisteert met den eerw(eerdige) heere jacobus/
moors pastoor, suster maria van santen/
ouderlingen vanden selven gasthuijse de somme/
van duijsent gul(den)s wisselgelt, den pattacon tot twee
//
guldens acht stuijvers ende d'andere specien/
naeradvenant, waer vorens sij solidaire-/
lijck beloven te betaelen eene rente van/
viertigh guldens s'jaers, los ende vrije van/
alle lasten soo x[e] xx[ste] mindere ofte meerdere/
penningen alreede innegestelt ofte naer-/
maels inne te stellen niettegenstaende/
eenige placcaerten ter contrarien waer/
aen van als nu voor als dan wort gedero-/
geert, waer van het ierste jaer van be-/
taelinge vallen ende verscheijnen ende ver-/
vallen sal den een en dertighsten meert/
vanden toecomenden jaere 1729 ende/
soo voorts van jaere tot jaere tot d'effec-/
tive quijtinge toe die altijt sal mogen/
geschieden als het de rentgelders gelieven/
sal, t'eender reijse in munte als voor,/
ende met volle verloopen, ende om de/
rentheffers daer van te versekeren, heb-/
ben de rentgelders solidairelijck verobli-/
geert henne persoonen ende goederen,/
meubelen, ende immeubelen, present ende/
toecomende ende namentlijck de/
voors(chreve) jouffr(ouwe) eerste comparante sekere/
hoeve met de landen, weijden ende bosschen/
daer van dependerende (ende) aen malckanderen/
gelegen onder zichem te saemen groot/
ontrent de dertigh boinderen, genoemt
//
de roebosch, soo ende gelijck hetselve/
als nu in hueringe is behoudende adriaen/
lemmens, verclaerende 't selve te wesen/
vrije, suijver e(nde) onbelast, behoudelijck op/
sheeren cheijns, waer vorens voor guar-/
rand gelovende, met onwederroepelijcke/
constitutie op alle thoonders deser om't/
selve te herkennen voor den souvereijnen/
raede van brabant, d'heeren meijer ende/
schepenen van loven, zichem ende alomme/
ende aldaer te consenteren in gewillige/
condemnatie, parate e(nde) reeele executie,/
mede int slaen van mainmise decreet e(nde)/
herdecreet der heeren schepenen van loven/
tot affectatie der voors(chreve) rente ende ca-/
pitaele dijer, alles sonder voorgaende/
dagement onder obligatie, submissie/
e(nde) renuntiatie als naer rechte. Actum binnen/
loven ten tijde voors(chreve) ter presentien van/
francis vander wawer ende dirick/
somdael als getuijgen aensocht, ende heb-/
ben de voors(chreve) comparanten de minute/
deser beneffens mij notaris onderteeckent/
onderstont quod attestor et erat signatum/
p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s publ(icu)s 1728/
Aldus vernieuwt, herkent e(nde) gereitereert/
door den voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven, obligando, submittendo ac renun-/
tiando in forma, coram jo(nke)r petrus de/
herckenrode heere van roost e(tcetera) ende s(ieu)[r]/
cornelis berses schepenen hac 31 meert 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1750-05-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-07 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij quitt(ant)ie op/
behoorelijcken/
segel ondert(eeckent)/
sr. maria loos/
moeder j./
goublomme/
pastoor dat/
de neffens staende/
rente is gequeten/
met den interest/
van dijen in date/
21 maii 1750/
et sic cessat/
p(etrus) j(osephus) van vossum/
off(iciael)/
1750
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer