SAL7977, Act: V°345.1-V°347.1 (172 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°345.1-V°347.1  
Act
Date: 1728-04-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-07 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorelijcken segel] In de tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen petrus josephus van vossum offi-/
ciael vande middelste schrijffcamere alhier/
uijt crachte ende naer vermogen van/
d'onwederoepelijcke procuratie in den/
ondergeschreven contracte notariael gein-/
sereert om den selven wettelijck te mogen/
vernieuwen, herkennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft/
het selve gedaen ende geeffectueert in voegen/
ende maniere naer volgende luijdende/
aldus. Comparerende een parelijck den/
eersaemen martienes de becker met/
seijne huijsvrouwe catriene jonaerts/
dewelcke hebben vercocht hen paert/
ende deel in een huijs groot ontrent/
een halff daghmael gelegen onder lub-/
beeck opde plaedts genoemt de clijn/
swaen regenoten, de straete lijdende/
vande plaets naer loven ter i[e] ende/
philips lamberech ter ii[e] ende s(in)t gee-/
teraeij ter iii[e] gillam swinnen ter iiii[e]/
seijde voor de somme van een hon-/
dert ende twintigh guldens den schel-/
linck tot seven stuijvers e(nde) dat aen hennen/
schoonvaeder met naeme gillam swinnen/
soo geloven de voorschreve comparanten/
altijt van hennen cant van gherandt-/
schap en genoch te doen aenden voors(chreve)
//
gillam swinnen behalven dat swinnen/
moet draegen de seijsen die op het voor-/
schreve goet staen te weten sijn deel/
van eenen capuijn soo hout goet vast/
ende van weerde den voornomde/
de becker e(nde) catriene jonaerts dat/
voorschreven is voor goet vast ende/
van weerden aen de selven gillam swinnen/
volle cracht ende macht om daer mede/
te doen hetgene hem gelieven sal om/
te goeden, op het beste hem goet dunckt/
dienende desen voor apseluete cutansen/
van voldoeninge van een hondert en/
twintigh guldens de welcke sij bekennen/
ontfangen te hebben ter presentie van/
die getuijgen hiernaer te noemen. Aldus/
gedaen den 20 meert 1728 ende was/
onderteeckent martinus de becker, ca-/
tharina jonaert, peeter swinnen als/
getuijghen hendrick wera als getuij-/
gen/
Op heden den 6[en] april 1728 compare-/
rende voor mij als openbaer notaris/
bij den souvereijnen raede van brabant/
geadmitteert tot loven residerende present/
die getuijgen naergenoemt hendrick/
jonart e(nde) maria theresia willems/
gehuijsschen e(nde) innegesetene van holsbeeck/
dewelcke hebben bekent soo sij sijn/
doende mits desen vercocht, gecedeert/
ende getransporteert te hebben aen ende
//
ten behoeve van guilliam swinnen/
innegesetene van lubbeeck alhier present/
ende in coop accepterende soo voor hem/
als de gene bij hem te nomineren te/
weten, seker hun eerste comparanten paert/
ende deel hetgene sij sijn hebbende in/
huijs ende hoff groot een halff dagh-/
mael onbegrepen der maete soo ende/
gelijck hetselve is gestaen ende gelegen/
binnen lubbeeck voors(chreve) genoemt de/
cleijn swaen reg(eno)ten de straete leijdende/
van lubbeeck naer loven ter iii[e] ende/
den acceptant ter iiii[e] zijden, wesende/
vrije e(nde) onbelast uijtgenomen eenen/
capuijn den welcken last pro parte sal/
staen tot laste vanden acceptant sonder/
voorder daer voor sij eerste comparanten/
guarrandt gelovende, verclaerende sij/
eerste comparanten oversulcx aen het/
voors(chreve) paert ofte deel geen recht ofte/
actie meer te hebben ofte te reserveren/
dan den acceptant daerinne in sijne/
plaetse (ende) stede te stellen, welck transport/
is geschiet om (ende) voor de somme van/
een hondert twintigh gul(den)s courant/
welcke somme de eerste comparanten/
bekennen ontfangen te hebben dienende/
dese voor absolute quittantie sonder van/
voordere te moeten doceren gelovende/
partijen voors(chreve) hun naer hetgene voors(chreve)/
is poinctuelijck te sullen reguleren daer/
voor verobligerende hunne persoonen
//
ende goederen, meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende, constituerende/
ten effecte dijer onwederroepelijck/
een ider thoonder deser ofte copije/
authenticq der selve om te compareren/
voor den souvereijnen raede van brabant/
heeren meijer e(nde) schepenen van loven/
ende alomme elders daer des van/
noode soude mogen wesen ende aldaer/
te consenteren, in de gewillige condem-/
natie parate e(nde) reeele executie tot het/
achtervolgen deser mede inde ontgoede-/
nisse e(nde) goedenisse alles sonder voor-/
gaende dagement. Aldus gedaen (ende)/
gepasseert ten tijde voors(chreve) ter presentien/
vanden eerw(eerdige) h(e)re christophorus robijns/
ende jan francis cogen getuijgen, ende/
hebben de voors(chreve) comparanten de mi-/
nute deser beneffens mij notaris onder-/
teeckent onderstont quod attestor et/
erat signatum j(oannes) m(ichael) janssens not(ariu)s/
Welcken volgende den voors(chreve) ge-/
constitueerden uijt crachte ende naer/
vermogen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert, heeft den selven in/
alle ende igewelcke sijne poincten clau-/
sulen ende articulen daerinne breeder/
vermelt, alhier vernieuwt, herkent/
ende gereitereert, obligando, submittendo
//
ac renuntiando in forma, mitsgaders/
bij manisse des voors(chreve) heere meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der naer/
te noemen heeren schepenen heeft opge-/
draegen met behoorelijcke verteijdenisse/
ende renuntiatie twee deelen in huijs/
ende hoff groot een halff daghmael/
onbegrepen der maete soo ende gelijck/
hetselve gestaen ende gelegen is binnen/
lubbeeck genoemt de cleijn swaen, hier/
vorens in sijne regenoten nader gespecificeert/
ende gedesigneert e(nde) mits d'ordonnantie/
van rechten den voors(chreve) opdraegere daer-/
uijt behoorelijck ontgoeijt ende/
onterfft sijnde soo wort mits desen/
daerinne gegoeijt ende geerfft den/
notaris janssens alhier present ende/
't selve accepterende in den naem/
ende ten behoeve van guilliam/
swinnen sijne erffven naercomelingen/
ofte hens actie hebbende, per mo-/
nitionem iure et satis, et waras pro/
ut latius in supradicto procuratorio/
waer toe wort gerefereert ende den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert coram/
jon jo(nke)[r] petrus de herckenrode heere van roost/
et(ce)t(er)[a] ende s(ieu)[r] cornelis berses schepenen hac octava/
aprilis 1728/
t. van besten/
loco claes 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer