SAL7977, Act: V°366.2-R°369.1 (188 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°366.2-R°369.1  
Act
Date: 1728-04-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-18 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoorelijcken zegel] In de tegenwoordigheijt des heere [president schepene jo(nke)r albert francois van winge mits d'absentie [des heere]] meyer/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael vande/
middelste schrijffcamere alhier uijt crachte/
ende naer vermogen van d'onwederroe-/
pelijcke procuratie in den ondergeschreven/
contracte notariael geinsereert om den/
selven wettelijck te mogen vernieuwen/
herkennen ende reitereren, als thoonder/
dijer geconstitueert sijnde heeft hetselve/
gedaen ende geeffectueert in voegen e(nde)/
maniere naer volgende luijdende aldus. Op/
heden den 28 april 1728 comparerende
//
voor mij als openbaer notaris bij den sou-/
vereijnen raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die getuijgen/
naergenoemt elisabeth stroobants innege-/
setene van beerthem de welcke heeft/
bekent soo sij is doende mits desen vercocht/
gecedeert ende getransporteert te hebben/
aen e(nde) ten behoeve van egidius de/
smet innegesetene van beertem voors(chreve)/
alhier present ende het selve soo voor/
hem als sijns actie hebbende accepterende/
seker huijs, hoff, stallingen appendentien (ende)/
dependentien van dien soo ende gelijck/
het selve is gestaen ende gelegen binnen/
beerthem voors(chreve), regenoten jan ronsmans/
ter i[e] peeter de groeff ter ii[e], d'erffg(enaem)en/
philip stroobants ter iii[e] ende de kercke/
straete ter iiii[e] zijden. Item twee dagh-/
maelen e(nde) een halff lants insgelijcx gele-/
gen binnen beerthem voors(chreve) regenoten 't gast-/
huijs van loven in drije seijden ende de/
jesuiten ter iiii[e] zijden, den acceptant seer/
wel bekent, waranderende de voors(chreve)/
eerste comparante de voorschreve/
goederen voor vrije ende onbelast/
uytgenomen sheeren cheijnsen daer op uijt-/
gaende de welcke sullen staen tot/
laste des acceptants, welck transport/
is geschiet opde conditie hier onder/
te insereren, te weten dat den acceptant/
e(nde) bij sijne afflijvigheyt desselffs huijsvrouw
//
ende sijne kinderen sullen gehouden wesen/
de eerste comparante te alimenteren/
van cost, dranck ende cleederen haer/
leven gedurende boven dijen sal den/
acceptant ofte desselffs erffgenaemen ge-/
houden wesen jaerelijcx aende eerste/
comparante te moeten betaelen de som-/
me van twintigh guldens insgelijcx/
haer leven gedurende sonder voorder/
ende alsoo de eerste comparante tot/
laste des twee comparants was goet-/
vindende over e(nde) ter saecke van seker/
haere eerste comparante getransporteerde/
meubelen, bestiaelen e(nde) andere effecten de/
somme van hondert pattacons soo ver-/
claert sij eerste comparante daer van/
te wesen voldaen sonder dat sij ten dijen/
regarde tot laste des acceptants is for-/
merende ofte pretenderende eenige pre-/
tensie dan dese daer over dienende voor/
volle quittantie sonder van voordere/
te moeten doceren, verclaerende oversulcx/
sij eerste comparante aen het voorschreven/
huijs, hoff, stallingen, appendentien ende/
dependentien van dijen, gelijck oock aen/
de voors(chreve) twee daghmaelen e(nde) een halff/
lants geen recht oft actie meer te heb-/
ben ofte te reserveren, dan den voors(chreve) ac-/
ceptant te stellen in haere plaetse ende/
stede daer voor verobligerende haeren/
persoon, ende goederen meubelen ende
//
immeubelen, present (ende) toecomende, con-/
stituerende ten effecte dijer onwederroe-/
pelijck een ider thoonder deser ofte co-/
pije authenticque der selve omte com-/
pareren voor den souvereijnen raede/
van brabant, heeren meijer ende sche-/
penen van loven e(nde) alomme elders ende/
aldaer te consenteren in de gewillige/
condemnatie parate (ende) reële executie/
tot het achtervolgen deser als mede in/
de ontgoedenisse (ende) goedenisse alles son-/
der voorgaende dagement niettegen-/
staende eenige suranneringe. Aldus/
gedaen ende gepasseert ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van s(ieu)[r] petrus broeckman/
ende fredricus smolders getuijgen hier/
toe geroepen, ende hebben de voors(chreve)/
comparanten ende getuijgen de minu-/
te deser met henne naemen e(nde) hant-/
teeckens respective beneffens mij notaris/
onderteeckent, onderstont quod attestor/
et erat signatum j(oannes) m(ichael) janssens not(ariu)s/
Welcken volgende den voors(chreve) gecon-/
stitueerden uijt crachte (ende) naer ver-/
mogen van d'onwederoepelijcke pro-/
curatie inden bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert heeft den selven/
in alle ende igewelcke sijne poincten/
clausulen e(nde) articulen daer inne breeder/
vermelt alhier vernieuwt, herkent e(nde)/
gereitereert, obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma mitsgaders bij
//
manisse des voors(chreve) heere [president mits d'absentie des heere] meijers ende/
naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen heeft/
opgedraegen met behoorelijcke ver-/
teydenisse (ende) renuntiatie ierst seker huijs,/
hoff, stallingen, appendentien ende depen-/
dentien van dijen soo e(nde) gelijck het/
selve gestaen (ende) gelegen is onder beerthem/
Item twee daghmaelen e(nde) een halff/
lants gelegen aldaer hiervorens in/
henne regenoten nader gespecificeert/
ende gedesigneert, ende mits d'ordon-/
natie van rechten den voors(chreve) opdraegere/
daer uijt behoorelijck ontgoeijt ende/
onterfft sijnde, soo wort mits desen [opden last voors(chreve)] daer-/
inne gegoeijt e(nde) geerfft den notaris/
van vossum alhier present (ende) 't selve/
accepterende in den naem ende ten/
behoeve van gilis de smet ende/
anna everaerts gehuijsschen voor de/
tochte ende henne kinderen staende/
desen henne kind houwelijcke geprocre-/
eert (ende) te procreëren voor de pro-/
prietijt sonder eenigh prerogatiff dan/
sullen moeten deijlen hooffde gelijck, sonder/
dat de kinderen vanden tweeden hou-/
welijck 't sij van vaders ofte moeders sijnde/
sullen hebben paert ofte deel in de goe-/
deren voors(chreve), per monitionem iure, et/
satis et waras pro ut latius in supra-/
dicto procuratorio waer toe wort
//
gerefereert (ende) den teneur alhier ander-/
werff wort gehouden voor geinsereert/
ende gerepeteert coram jo(nke)r gilbert joseph/
van grave heere van bajenrieu ende/
laeijns e(tcetera) ende s(ieu)r joannes van arenbergh/
schepenen hac 29 aprilis 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer