SAL7977, Act: V°371.2-V°374.1 (190 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°371.2-V°374.1  
Act
Date: 1728-04-30
LanguageNederlands

Transcription

2020-06-20 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt van jo(nke)[r] gil-/
bert joseph van grave heere van/
baienrieu ende leijens et(ce)t(er)[a] loco der
//
heere mijers ende heeren schepenen/
van loven naer te noemen/
gestaen den officiael arnoldus/
geeraerts uijt crachte ende/
naer vermogen vande procu-/
ratie inden onder te noemen/
contracte notariael geinse-/
reert om den selven te ver-/
nieuwen, herkennen ende rea-/
liseren als thoonder dijer ge-/
constitueert sijnde heeft t'sel-/
ve gedaen ende geeffectueert/
in voegen (ende) maniere naervol-/
gende luijdende aldus. Op heden/
desen ix[en] junii 1711 compareerde/
voor mij onderges(chreve) notaris (ende) die/
getuijgen naergenoemt in propre/
persoone die eerbaere anna/
cornelis bejaerde jonghe dochter/
innewoordersse tot aerschot,/
die welcke bekende te geldene/
soo sij doet desen aen(de) eerw(eerdige) h(ee)[re]/
joannes de caerle canoninck/
binnen aerschot voors(chreve) drije gul-/
dens vier stuij(vers) jarel(ijcxsche) rente, die/
alle jaeren verschijnen sal (ende) moet
//
betaelt worden in goeden, ganck-/
baer ende gevalueerden gelde/
den ix[en] junii, waer van den/
i[en] valdaghe sal wesen ix[en] junii/
vanden toecomende jaere xvii[c]/
twelff, (ende) soo vervolgens van/
jaere tot jaere totte reele aff-/
quijttinge toe, die altijt sal/
mogen geschieden met vieren-/
t'sestigh guldens naer de leste/
evaluatie, dat is den schellinck/
tot seven stuijvers gerekent, (ende)/
met volle rente, (ende) om den voors(chreve)/
rentheffere te baethe te versekeren/
soo vande capitaelen als verloopen/
van dijen, heeft sij comparante/
gestelt tot pandt ende onderpant/
seker [haer] huijs ende erff daer aen/
gestaen (ende) gelegen tot aerschot in/
de cabaretstraet eertijts ge-/
noempt den engel regenoten/
den selve straet ter i[e] gregoi(r) van/
cantelbeeck erffgenaemen ter ii[e]/
jan meerkers ter derdere ende/
jan den becker ter vierdere sijden,
//
constituerende, voorts onwederoo-/
pelijck mits desen [vacat]/
(ende) alle thoonders deser, om te/
gaen voor heer (ende) hoff competent/
(ende) aldaer met alle solemnitijten,/
die voors(chreve) renthe, capitalen te/
bepanden op de voors(chreve) huijsinge/
(ende) erffve te waranderen op acht/
guldens thien stuijvers jarelijcx/
die den voors(chreve) heere de caerle/
daer op is treckende, ende nu/
dese drije guldens ende vier/
stuijvers sonder meer, daer over/
waras et satis te geloven ende/
voorts generalijck ende special(ijck)/
daer inne te doen (ende) negotieren,/
wes sij comparante alomme pre-/
sent ende voor oogen sijnde, soude/
connen oft mogen doen, gelovende/
te houden voor goedt, vast (ende)/
van weerden allen t'ghene bij/
haere geconstitueerde sal worden/
gedaen (ende) verricht alwaert/
oock soo dat dese saecke breeder/
ende speciaelder bevel behoeffde/
dan voors(chreve) staet, daer voor
//
verobligerende persoonen ende goe-/
deren present (ende) toecomende, ende/
is te weten dat dese rente jarel(ijckx)/
sal moeten betaelt worden los/
(ende) vrije van x[e] xx[e] cl[e] c[e] meer-/
dere oft mindere penningen (ende) preca-/
rien alreede innegestelt oft/
naermaels inne te stellen alle/
jaere als schult met rechte ver-/
wonnen. Actum ten daege, maende/
(ende) jaere als boven binnen lang-/
dorp ten huijse mijns notaris in/
de presentie van jo(nke)[r] louijs de per-/
sij (ende) adriaen vanden loock als/
getuijgen hier toe versocht, ende/
was de minute deser - geschreven/
op behoorelijcken segel bij die/
voors(chreve) comparante ende mij nota-/
ris behoorelijck onderteeckent quod/
attestor signatum p. van leem-/
putten not(ariu)s 1711/
Welcken volgende soo heeft den/
voors(chreve) geconstitueerden uijt crachte/
als boven alhier vernieuwt,/
herkent ende gereitereert den/
geheelen inhoudt van(de) bovenstaende
//
contracte in alle ende iegewelcke/
sijne poincten, clausulen (ende) articulen/
daer inne vermelt, mitsgaders bij/
maenisse van(de) voors(chreve) jo(nke)[r] van/
grave loco des heere mijers heeft/
opgedraegen met behoorelijcke/
vertijdenisse (ende) renuntiatie het/
voors(chreve) huijs ende erffve daer aen/
gelegen gestaen tot aerschot/
inde cabaretstraet eertijt ge-/
noempt den engel hier vorens/
in sijne regenoten breeder geex-/
primeert, ende mits de ordonnantie/
van rechten den voors(chreve) opdraegere/
daer uijt ontgoeijdt ende onterft/
sijnde, soo is daer inne behoorel(ijck)/
gegoijdt ende geerft den notaris/
janssens alhier present ende t'sel-/
ve accepterende in den naem ende/
ten behoeve van(de) eerw(eerdige) heere joan-/
nes de caerle canoninck binnen/
aerschot ofte die ghene sijns actie/
sijn hebbende, het welck gedaen/
sijnde soo heeft den voors(chreve) accep-/
tant inden naem van(de) voors(chreve) heere/
canoninck het voors(chreve) huijs (ende) erffve/
wederomme overgelaeten ende/
getransporteert op de lasten ende
//
commeren daer te vorens op uijt-/
gaende ende voorts meerder opde/
voors(chreve) jaerelijcxe rente van/
drije guldens vier stuijvers respec-/
tive terminis debitis et consuetis/
persolvendis per mo(nitionem) iure et satis/
obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma coram s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh ende cornelis de/
berses schepenen hac 30 april 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer