SAL7977, Act: V°429.1-R°430.1 (242 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°429.1-R°430.1  
Act
Date: 1728-06-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-17 by pieter-jan lahaye
In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere
michiel/
grietens, ende [vacat] gehuijsschen/
die welcke hebben opgedraeghen voor cautie pig-/
noratrice ierst een halff boinder lants gelegen/
tot werchter op den hooghen wegh regenoten de/
weghstraete in 2 sijden, de kercke aldaer ter iii/
Ierst drij daghmalen een halff bosch gelegen binnen/
het voors(chreve) werchter in de varenstraet regenoten/
d'erffgh(enaem)en jan bruggemans ter eenre peeter verthiers/
ter ii aert michiels ter iii guilliam de wijngaert ter iiii/
ende d'erffgh(enaem)en guilliam de worteleer ter v sijden/
Item vier daghmaelen lant gelegen binnen de prochie/
van schrieck, offt keerberghen regenoten adriaen emers/
ter i, hendrick van leemputten ter ii ende iii, den/
heere drossaert van schieck ter iiii zijden/
Item alnogh eenen bempt gelegen tot nynde onder/
werchter groot onderhalff daghmael regenoten [vacat]/
[vacat]/
Item alnogh een daghmael bempts gelegen onder werchter/
te cruijs in de basdonghen regenoten [vacat]/
Item drij daghmalen lants gelegen onder de voors(chreve) ban-/
derije van rotselaer bij het linden broeck gemijne-/
lijck geheeten het boonblock regenoten mevrouwe/
dilbeeck in ii zijden, jeroen janssens ter iii ende/
de kerck, offt h(eilige) gheest van rotselaer ter iiii zijden/
Item alnogh vijffenseventigh roeden broeck bempt/
gelegen alhier binnen dese banderije voors(chreve) int' hoogen/
broeck regenoten de leijgrecht ter i jan de neuter/
ter ii de kercke alhier ter iii zijden, ende dat tot asseu-/
rantie der huere van sekeren water, graen, ende/
smoutmolen [gelegen tot wijchmael] bij den voors(chreve) michiel grietens cum sua/
innegehuert met het recht van de sluijs, van die heeren/
wethouderen deser stadt loven voor eenen termijn van drij/
jaeren om ende voor de somme van acht hondert, ende/
te beginnen bamisse van desen jaere 1728 om ende/
voor de somme van acht hondert, ende
//
vijfftigh guldens s'jaers, ende dat er in cas des voors(chreve)/
michiel grietens cum sua in faulte bleeff van de/
voors(chreve) huere te betalen die voors(chreve) heeren wethouderen soude/
hebben hunne voldoeninghe [voorders ende anderssints nyt] ende den voors(chreve) michiel/
grietens cum sua daer uyt alsoo ontgoyt ende/
onterfft sijnde soo sijn met alle solemnitijten van/
rechte daertoe gerequireert daer inne gegoyt ende/
geerfft die voors(chreve) heeren wethouderen deser stadt loven/
coram jo(nke)[r] gisbert joseph van graeve heere/
van baienrieu, ende laijens, ende s(ieu)[r] jan van/
arenbergh hac 18 junii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer