SAL7977, Act: V°441.2-R°443.1 (252 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°441.2-R°443.1  
Act
Date: 1728-07-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-23 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) deser is gesch(reven) op beh(oorelijcken) segel] In de teghenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen der stadt loven naergenoempt/
gestaen arnoldus geeraerts officiael van de/
tweede schrijffcamere der voors(chreve) stadt uijt/
crachte ende naer vermoghen van de onweder-/
roepelijcke procuratie geinsereert in den on-/
dergeschreven contracte notariael om den/
selven wettelijck te moghen vernieuwen,/
herkennen ende reitereren, als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft t'selve gedaen/
ende geeffectueert in voeghen ende manniere/
naervolghende luijdende aldus. Op heden/
desen 3[en] julii 1728 comparerende voor mij/
notario bij sijne maj(estij)ts souvereijnen raede/
van brabant geadmitteert tot loven
//
residerende present die getuijghen naer/
genoempt jan thielemans ende ameren-/
tiana ronsmans gehuijsschen innegesetene/
van nereijssche, de welcke hebben verclaert/
vercocht, gecedeert ende getransporteert/
te hebben soo ende gelijck sij doen bij desen/
aen ende ten behoeve van joannes de greeff/
ende anna de keijser insgelijckx gehuijs-/
schen ende innegesetene van nereijssche/
voors(chreve) alhier present ende accepterende een/
halff daghmael landts geleghen onder/
nereijssche voors(chreve) in de cluijsdelle regeno-/
ten de acceptanten ter i[re] ende het col-/
legie van de schoon lieve vrauwe binnen/
loven in drij andere zeijden, ende dat om/
ende voor de somme van vierenvijftigh/
guldens thien stuijvers courant geldt/
den schellinck tot seven stuijvers ende alle/
andere specien naer advenant, welcke/
coopsomme de transportanten mits desen/
bekennen in contante penninghen te/
hebben ontfanghen dienende dese daer/
over voor volle ende absolute quittantie/
sonder van voordere te moeten doceren,/
mits welcke verclaeren de voors(chreve) transpor-/
tanten tot het selve halff daghmael/
landts geen recht ofte actie meer te heb-/
ben nochte te reserveren, dan het selve te/
cederen ende te transporteren als boven/
met consent in de ontgoedenisse ende goe-/
denisse te geschieden voor alle heeren/
ende hoven daer het de acceptanten/
gelieven sal sonder dat sij transportanten
//
daer toe voorders ofte anderssints sullen/
moeten gekent worden, waranderende sij/
transportanten het selven halff dachmael/
landts voor vreij, eijgen ende onbelast/
daer voor altijt gaurrant ende genoegh/
doen gelovende onder obligatie, submissie/
ende renuntiatie in forma, constiuerende/
ten effecte van t'gene voors(chreve) is onwede-/
roepelijck allen thoonders deser ofte copije/
authentiecq ende elck in het besonder/
om te compareren voor sijne maj(estij)ts souve-/
reijnen raede van brabant, d' heeren meijer/
ende schepenen deser stadt loven ende/
alomme elders daer des van noode wesen/
sal ende aldaer bij vernieuwinghe ende/
sententieringhe deser te consenteren in/
de gewillighe condemnatie ende parate/
executie sonder voorgaende daegement/
nijettegenstaende die surranneringhe. Aldus/
gedaen ende gepasseert ten tijde voors(chreve)/
ter presentie van s(ieu)[r] nicolaus davidts/
ende s(ieu)[r] petrus van gindertaelen als ge-/
tuijghen hier toe geroepen ende is/
d'originele minute deser becleedt met/
behoorelijcken segel bij de voors(chreve) compa-/
ranten beneffens mij notario onderteeckent/
onder stont quod attestor ende was/
onderteeckent j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreve) geconstitu-/
eerden uijt crachte ende naer vermoghen/
sijnder onwederoepelijcke procuratie/
in den bovenstaenden contracte notariael/
geinsereert heeft den selven in allen
//
ende iegewelcke sijne poincten, clausu-/
len ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt/
alhier vernieuwt, herkent ende gereitereert/
uijt crachte als boven obligando, submit-/
tendo ac renuntiando in forma, mitsgae-/
ders bij manisse des heere meijers ende naer/
voorgaende wijsdomme der naer te noe-/
men heeren schepenen heeft opgedraeghen/
met behoorelijcke verthijdenisse ende re-/
nuntiatie het halff dachmael landts gele-/
ghen onder nereijssche in de cluijsdelle/
hier voorens in sijne regenoten naerder/
gespecificeert ende gedesigneert, ende/
mits d'ordonnantie van rechten den/
voors(chreve) opdraeghere daer uijt behoorelijck/
ontgoijet ende onterft sijnde, soo wort/
mits desen daer inne gegoijet ende geerft/
den notaris joannes franciscus everaerts/
alhier present ende accepterende in den/
naeme ende ten behoeve van joannes de/
greeff ende anna de keijser wettighe/
gehuijsschen innegesetene van nereijssche/
hunne erffven ende naercomelinghen ofte/
de gene huns actie hebbende per moniti-/
onem iure et satis uijt crachte als boven/
obligando, submittendo ac renuntiando in/
forma et waras prout in supradicto procu-/
ratorio waer toe wort gerefereert ende/
waervan den teneur alhier anderwerff/
wort gehouden voor gerepeteert ende gein-/
sereert coram jo(nke)r albert francoijs van/
winghe ende heer ende m(eeste)r hiacintus/
jacobus schouten schepenen hac octava/
julii 1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-12-24 by Jos Jonckheer