SAL7977, Act: V°97.2-R°100.1 (48 of 255)
Search Act
previous | next
Act V°97.2-R°100.1  
Act
Date: 1727-09-22
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-07 by pieter-jan lahaye
[t'dobbel deser is op behoorel(ijcke) zegel] In de tegenwoordigheijt des heere/
meijers ende schepenen van loven naer-/
genoemt gestaen arnoldus geeraerts/
officiael vande middelste schrijffcamere/
alhier, uijt crachte e(nde) naer vermoghen/
van d'onwederroepelijcke procuratie/
inden ondergeschreven contracte nota-/
riael geinsereert, om den selven wette-/
lijck te mogen vernieuwen, herkennen
//
ende reitereren als thoonder dijer geconsti-/
tueert sijnde heeft het selve gedaen ende geeffec-/
tueert in voegen ende maniere naervolgende/
luijdende aldus. Op heden den negenthienden/
september 1727 compareerde voor mij/
openbaer notaris geadmitteert bij den/
souverijnen raede van brabant tot loven/
residerende ende inde presentie vande/
getuijgen naergenoemt jo(nke)[r] nicolaus fran-/
ciscus van ophem heere van bonival,/
den welcken bekent vercocht, gecedeert/
ende getransporteert te hebben aende eerw(eerdige)/
suster joanna berrevoets moeder vanden/
grooten siecken gasthuijse binnen dese stadt/
loven, gepasseert met den eerw(eerdige) heere jaco-/
bus moors pastoor vanden selven gast-/
huijse, susters maria van santen ende/
agnes rouckaerts ouderlingen alhier/
present ende in coop accepterende eene/
rente van seven hondert en vijfftigh gul-/
dens wisselgelt, den pattacon tot twee/
guldens ende acht stuijvers ende d'andere/
specien naeradvenant staende ten laste/
van jouffr(ouwe) [vacat] govaerts wed(uw)[e] wijlen/
den h(e)re vanden heuvel in sijn leven doctor/
in de medicijnen binnen dese stadt loven, ge-/
...zeert? op sekere goederen gelegen soo tot/
bossuijt als grez ende daer ontrent, volgens/
d'acte daer notariael daer van sijnde ge-/
passeert voor den notaris herm(annus) essinck/
in date 29 (septem)ber 1677 ende de goedenisse/
daer over gepasseert soo voor leenmannen
//
van bossuijt als voor schepenen van grez/
in date 14 december 1677 alhier bij co-/
pije authenticq gesien ende gebleken/
ende aende voors(chreve) acceptanten overge-/
levert welcke rente hem transportant/
is competerende, te weten vijff hondert/
guldens bij coop, waer van den lesten/
sitdagh is gehouden geweest door den/
deurwerder francis bouvier in date 27/
jan(uarii) 1727 ende dat uijt crachte van/
executorialen de date 29[e] meert 1726/
geparapheert ha.g? ut ende geteeckent/
catz, uijtwijsens de voors(chreve) conditien/
gehouden ter instantie vanden voors(chreve)/
heere transportant tot laste van vr(ouw)e/
de worm, wed(uw)[e] wijlen d'h(e)re de la dierme/
innegesetene van s(in)[te] omer in vlaenderen/
als erffgenaem van wijlen den heere/
peeter michael de vignavourt in sijn/
leven canonick binnen de stadt douaij,/
ende de goedenisse daer van sijnde/
gepasseert soo voor leenmannen als sche-/
penen van bossuijt in date 12 (septem)ber 1727/
onderteeckent jooris greffier aende voors(chreve)/
acceptanten ter hant gestelt, ende d'andere/
twee hondert vijfftigh guldens ten deele/
als erffgenaem van jouffr(ouw) maria van ophem/
sijne moije was, ende ten deele bij coop/
aengegaen tegens j(onke)r michael bernard/
diricx den heere transportants halven/
broeder, volgens d'acte daer van sijnde
//
gepasseert voor den notaris p. gerardi in/
date 12 (septem)ber 1727 ende de goedenisse daer/
van sijnde gepasseert voor leenmannen/
ende schepenen van bossuijt in date voors(chreve)/
dan sullen de verloopen worden geprofi-/
teert bij den heere transportant tot/
den 29 (septem)ber van desen loopenden jaere/
1727 als wanneer de rente is ver-/
scheijnende, geschiedende dit transport/
om ende mits de somme van seven/
hondert en vijfftigh guldens wisselgelt,/
de welcke den heere transportant bekent/
mits desen ontfangen te hebben, dienende/
dese daerover voor volle ende absolute/
quittantie, verclaerende tot de selve rente/
geen voorder recht ofte pretensie meer/
te hebben ofte te reserveren als tot de ver-/
loopen tot date voors(chreve), ende alsoo de/
selve rente aende acceptanten te cederen/
omni iure, tot dijen de selve te wesen/
vrije, suijver e(nde) onbelast waer voor/
guarrand gelovende, voorts is gecon-/
ditioneert dat ingevalle de selve rente/
van seven hondert vijfftigh guldens/
capitaels als intresten dijer quaemen/
te caduceren dat den heere transportant/
altijt sal innestaen voor de validiteijt/
der selve, ende daer vorens altijt sal/
mogen aengesproken worden, waer vorens/
hij transportant is verobligerende/
sijnen persoon ende goederen present e(nde)/
toecomende, voorders constitueren on-
//
wederroepelijck alle thoonders deser/
ofte copije authenticq om t'selve te her-/
kennen voor den souverijnen raede van/
brabant, d'heeren meijer e(nde) schepenen van/
loven, leenmannen van bossuijt, schepenen/
van grez ende voor alle andere/
hoven competent daer des behooren/
sal, ende aldaer te consenteren in ge-/
willige condemnatie, parate executie/
mede in ontgoedenisse ende goedenisse/
alles sonder voorgaende dagement,/
onder obligatie, submissie ende renuntiatie/
als naer rechte, actum binnen loven ten tijde/
voors(chreve) ter presentien van peeter chels,/
ende hendrick tire als getuijgen hier toe/
geroepen ende gebeden, ende hebben/
de voors(chreve) comparanten de minute deser/
met hunne naemen e(nde) hantteecken res-/
pective beneffens mij notaris onder-/
teeckent onderstont quod attestor et/
erat signatum p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s pub(licu)s/
1727/
Welcken volgende den voors(chreve) geconstitueer-/
den uijt crachte ende naer vermogen/
van d'onwederroepelijcke procuratie in/
den bovenstaenden contracte notariael ge-/
insereert heeft den selven in alle ende ige-/
welcke sijne poincten, clausulen ende/
articulen daerinne breeder vermelt al-/
hier vernieuwt, herkent ende gereitereert/
obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma, mitsgaders bij manisse des/
voors(chreven) heere meijers ende naer voor-
//
gaende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen heeft opgedraegen met/
behoorelijcke vertijdenisse ende renuntia-/
tie eene rente van seven hondert vijff-/
tigh guldens capitaels wisselgelt, staende/
ten laste als in den bovenstaenden con-/
tracte, ende mits d'ordonnantie van/
rechten den voors(chreve) opdraegere daeruijt/
behoorelijck ontgoeijt ende onterfft/
sijnde, soo wort mits desen daerinne ge-/
goeijt ende geerfft den notaris p(etrus) j(osephus)/
van vossum alhier present ende t'selve ac-/
cepterende in den naem e(nde) ten behoeve/
vanden grooten siecken gasthuijse binnen dese/
stadt loven, ofte huns actie hebbende, per/
monitionem iure et satis, et waras pro ut/
latius in supradicto procuratorio, waer/
toe wort gerefereert ende den teneur/
alhier anderwerff wort gehouden voor/
geinsereert ende gerepeteert coram jo(nke)r/
philip louis baron van schore e(nde) h(ee)r e(nde) m(eeste)r/
hiachijntus jacobus schouten schepenen/
hac 22 (septem)ber 1727 p keijarts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1743-10-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-05-07 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
quitt(antie) op behoorl(ijcke)/
zegel de date/
29 (septem)ber 1743/
onderteeckent/
s(uste)r joanna ber-/
voedts moeder/
vant gasthuijs/
van loven, dat/
de neffens staende/
capitale rente/
met den intrest/
van dijen is ge-/
queten et sic/
cessat hac 4 (octo)ber/
1743/
p(etrus) j(osephus) van vossum offic(iael)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-01-03 by Jos Jonckheer