SAL7978, Act: R°1.1-R°3.1 (1 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°1.1-R°3.1  
Act
Date: 1728-07-14
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-18 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen/
nicolaus davidts officiael der tweede schrijffca-/
mere uyt crachte, ende naer vermoghen van/
d'onwederroepelijcke procuratie in den onderges(chreven)/
notarialen contracte geinsereert, om den selven/
wettelijcke te moghen vernieuwen, herkennen,/
ende reitereren als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert/
in vueghen, ende manieren naervolghende. Op/
heden den eersten julii 1728 comparerende/
voor mij andreas vanden houten als openbaer/
notaris bij sijne kijserlijcke, ende con(incklijcke) ma(jestij)[ts]/
souverijnen raede geordonnbertt in brabant/
geadmitteert tot brussel residerende, ende/
in de presentie van de getuijghen naergenoemt
//
melchior de waet den welcken heefft verclaert/
gecedeert, ende getransporteert te hebben aen/
den heere advocaet jacobus boonen, ende jouff(rouw)/
barbara fabri gehuijsschen alhier present mede/
comparerende, ende den naerbeschreven transporte/
accepterende dats te weten, seker pachthoff/
genoempt stockhem gelegen onder de vrijhijt/
van overrijssche met de landen, ende weijden daer/
van dependerende, ende gementioneert in den goe-/
denisse brieff gepasseert voor heeren meijers ende/
schepenen van loven in date 19 jan(ua)rii 1723 onder-/
teeckent p.van(den) broeck bij hem transportant/
verkreghen bij denominatie van peeter de waet/
in den selven goedenisse brieve staende geteeckent/
p.van(den) broeck, die het selve pachthoff hadde/
verkreghen met appendentien, ende dependentien dijer/
ingevolghe de selve goedenisse teghens jouff(rouw)[e] philip-/
pina de wemer beggijncken op den grooten beggijn-/
hove alhier soo voor haer als mede als erffghenaem/
universeel van wijlen d'heer ferdinand balthazar/
de wemer priester et(cetera) haeren broeder was, voor twee/
derdendeelen, mitsgaeders alsulcken recht, als sij was/
hebbende in de voors(chreven) goederen uijtten hooffde/
van jouff(rouw)[e] catharina de wemer haere sustere in/
houwelijck gehadt hebbende s(ieu)[r] louijs le clercq/
haer competerende ab intestato gestorven sijnde/
sonder wettige hoire, ende heefft den transportant/
tot hem genomen te draeghen den transporte ghedaen/
bij de geseijde jouff(rouw)[e] philippine de wemer ten behoeve/
van wijlen meester nicolaus de wemer haeren vader/
gepasseert voor mijer, ende schepenen van loven/
in date [vacat] alhier gehouden voor ge-/
insereert, behoudelijck de duijsent guldens daer uijt/
betaelt voor een groot deel voor de verloopen/
croijsen van de chijnsen bij den transportant die in
//
dese cessie nijet en worden begrepen, ende de meer/
reste bij den transportant alnogh sal moeten be-/
taelt worden sonder eenighen laste der acceptanten/
maer alleenelijck d'andere duijsent guldens sullen bij/
d'acceptanten met hondert guldens s'jaers moeten/
betaelt worden ingevolghe het contract gepasseert/
voor mij notaris, ende sekere getuijghen in dathe/
7 julii 1724. It(em) dat den transportant sal gehouden/
sijn te betaelen de verloopen der chijnsen op de voors(chreven)/
goederen uijtgaende tot desen jaere inclues./
Item alnogh deghene verschenen van den coopprijs/
van twee duijsent guldens aen jouff(rouw)[e] philippina/
de wemer tot datum deser. It(em) deghene van de/
lijfftochte, offte usufruict competerende s(ieu)[r]/
louijs le clercq als overleeft hebbende sijne/
huijsvr(ouw)e jouff(rouw)[e] catharina de wemer voors(chreven) op de/
twee derde paerten terwijlen den eersten acceptant/
heefft vercreghen het recht, ende actie van den/
heere advocaet charles zegers opt'resterende/
derde paert volghens d'acte van cessie aen hem/
daer van ghedaen gepasseert voor den notaris luppens/
ende getuijghen op den 14 aug(usti) 1724 waer van de/
acte van realisatie voor mijer, ende schepenen/
van overrijssche is geschiet op den 4 maii 1728/
alhier originelijck gesien, ende gebleken. It(em)/
dat de procedure hangende in den raede van/
brabant tusschen hem transportant, ende peeter/
coeckelbergh op den naem, ende cost van hem/
transportant alleen sal blijven loopen, terwijlen/
den voors(chreven) meester nicolaus de wemer bij acte/
onder signature hem heefft geloofft costeloos ende/
schadeloos te sullen guarranderen, ende indem-/
neren, sullende de voordere te verschijnen lasten,/
commeren, ende chijnsen op de voors(chreven) goederen uijtgae(nde)/
bij d'acceptanten worden gedraeghen waer voren
//
dit transport is geschiedende, verclaerende hij/
transportant aen de gemelde goederen gheene pretentien/
meer te hebben, offte te behouden in eenigher manieren/
direct, offt indirect, onder obligatie, ende renun-/
ciatie als naer recht, constituere(nde) hij transpor-/
tant alle thoonders deser, om in sijnen naem te/
gaen, ende te compareren voor mijer, ende/
schepenen der stadt loven, laetbanck van/
stockem, ende alomme elders, ende aldaer tgene/
voors(chreven) vernieuwende de voors(chreven) acceptanten opden/
geseijde voet int voors(chreven) pachthoff, landen,/
weijden, appendentien, ende dependentien dijer behoo-/
relijck te goeden, vestighen, ende erffven met alle/
gerequireerde solemnitijten, gelovende, ende/
verbindende et(cetera). Aldus ghedaen, ende gepasseert/
tot brussel ten daghe maende, ende jaere/
voors(chreven) ter presentie van s(ieu)[rs] joannes bap(tist)[ta]/
van minsel, ende joannes bredtals getuijghen/
hier over geroepen, ende gebeden, sijnde de minute/
deser becleedt met eenen zegele van sessendertigh/
stuijvers bijden transportant, acceptanten, ende/
getuijghen beneffens mij not(ari)o onderteeckent onder/
stont quod attestor signatum a(ndreas) v(an)d(en) houten/
not(ariu)s 1728/
Welcken volghende den voors(chreven) geconstitueerden/
uijt crachte, ende naer vermoghen van d'on-/
wederroepelijcke procuratie in den bovenstae(nde)/
notarialen contracte geinsereert, heefft den selven/
in allen, ende iegewelcke sijne pointen, clausulen,/
ende ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier ver-/
nieuwt, herkent, ende gereitereert obligando/
submittendo, ac renuntiando in forma, mits-/
gaeders bij manisse des voors(chreven) heere mijers
//
ende naer voorgaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heefft opgedraeghen met/
behoorelijcke verthijdenisse ende renuntiatie/
seker pachthoff genoempt stockhem gelegen/
onder de vrijhijt van overrijssche met de landen/
weijden daer van dependerende breeder gementioneert/
in den goedenisse brieff gepasseert voor heeren mijer/
ende schepenen deser stadt loven den 19 januarii/
1723 ende mits d'ord(onnan)[tie] van rechten des voors(chreven)/
opdragere daer uijt behoorelijck ontgoijt, ende/
onterfft sijnde, soo wort mits desen daer inne ge-/
goijt, ende geerfft den not(ari)s, ende procu(reur) r(umoldus)/
davidts alhier present, ende accepterende in den/
naeme, ende ten behoeve van den heere advocaet/
jacobus boonen, ende jouff(rouw)[e] barbara adriana/
fabri gehuijsschen, hunne erffven, naercomelinghen/
offte die ghene huns actie hebbende, ende dat op/
den conditien hier boven vermelt per monitionem/
iure et satis, et waras pro ut latius in supra/
dicto procuratorio waer toe wort gerefereert, ende/
den teneur alhier anderwerff wort gehouden voor/
gerepeteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r]/
albert francois van wingh, ende heer, ende/
m(eeste)r hiacintus jacobus schouten licentiaet/
in beijde de rechten hac 14 julii 1728/
guil(lielmus) ant(onius) vandieve s(ecreta)ris/
1728/
loco kaijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer