SAL7978, Act: R°21.2-V°23.1 (10 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°21.2-V°23.1  
Act
Date: 1728-07-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-14 by pieter-jan lahaye
[t'dobb(el) hab(ente) z(igillum) deb(itum)] Inde tegenwoordigheijt des heere/
meijers e(nde) schepenen van loven/
naer te noemen gestaen den offi-/
ciael arnoldus geeraets uijt/
crachte e(nde) naer vermogen vande/
procuratie in den onder te noemen
//
contracte notariael geinsereert/
om den selven te vernieuwen,/
herkennen e(nde) reitereren als thoon-/
der dijer geconstitueert sijnde, heeft/
t'selve gedaen in voegen ende/
manieren naervolgende luijdende/
aldus. Op heden den 24 julii 1728/
comparere(nde) voor mij als openbaer/
not(ari)s bij den souv(erijnen) raede van b(ra)bant/
geadmitt(eer)[t] tot loven residere(nde) present/
die getuijgen naergenoempt s(ieu)[r] joan-/
nes bap(tis)ta wijbrechts e(nde) jouff(rouw)[e] anna/
catharina vanden schilde gehuijsschen/
e(nde) innegesetene borgers deser stadt/
de wel(cke) hebben verclaert, vercocht/
gecedeert e(nde) getransporteert te hebben/
soo sij sijn doende mits desen aen/
s(ieu)[r] joannes baptista deles/
insgel(ijckx) innegesetenen deser stadt al-/
hier present e(nde) in coop aenveerdende/
een daghmael landts onbegrepen/
der maete soo e(nde) gelijck het selve is/
gelegen tot kelft onder herent/
genoempt het blommene velt,/
regen(oten) den wegh naer loven/
ter i[e], sijne excellentie den heere/
hertogh van aerschot ter ii[e] ende
//
jo(nke)[r] sijlvius ter iii[e] zijden, belast/
met een oordt chijns aen(den) heere van/
kelft sonder voorder e(nde) dat om e(nde)/
voor de so(mm)e van hondert sessender-/
tigh gul(den)s thien stuij(vers) de welcke/
de voors(chreven) eerste comp(aran)ten van hem/
tweeden comp(aran)t alsnu bekennen/
ontfangen te hebben diene(nde) dese over-/
sulcx voor absolute quittantie son-/
der van voorder te moeten doceren,/
verclaerende sij eerste comparanten/
aen het voors(chreven) daghmael lants/
gheen recht oft actie meer te heb-/
ben ofte te reserveren dan het selve/
te hebben gecedeert e(nde) getransport(eer)[t]/
als voor verclaere(nde) sij eerste com-/
p(aran)ten het voors(chreven) daghmael landts/
niet voorder belast te wesen/
als met een oordt soo voors(chreven) is/
daer voor garrandt gelovende/
e(nde) verobligere(nde) hunne respective per-/
soonen e(nde) goederen meubelen e(nde) immeubelen/
present e(nde) toecomende constituere(nde)/
ten effecte van dijen van dijen/
onwederoopelijck een ider thoonder/
deser ofte copije authentieck der/
selve om te compareren voor den/
souve(rijnen) raede van b(ra)bant, heeren
//
mijer ende schepenen van loven/
e(nde) alomme elders consenterende/
aldaer in het slaen van condem-/
natie voluntair parate e(nde) rëele/
executie tot het volbrengen deser/
mede inde ontgoedenisse e(nde) goedenisse/
alles sonder voorgaende dagement,/
de suranneringe niettegenstaende/
gelovende verbinde(nde) e(nde) renuntiere(nde)/
in forma. Aldus gedaen e(nde) gepass(eer)[t]/
ten tijde voors(chreven) ter presentie van/
d'heer michael govaerts gulde-/
ken der drapperije van loven/
e(nde) s(ieu)[r] joannes michael govaerts/
getuijgen de minute deser becleedt/
met sijnen behoorel(ijcken) segel is bij de/
comparanten e(nde) acceptant beneffens/
mij notaris onderteeckent, onder/
stondt quod attestor e(nde) was onder-/
teeckent j(oannes) m(ichael) janssens not(ariu)s 1728/
Welcken volgende heeft den voors(chrev)e geconstitueerden uijt crachte als/
boven alhier vernieuwt, herkent,/
e(nde) gereitereert den inhoudt vanden/
bovenstaende contracte notariael
//
in alle e(nde) iegewel(cke) sijne poincten,/
clausulen e(nde) articulen daer inne/
vermelt, mitsg(aede)rs bij maenisse/
des voors(chrev)e heere meijers naer/
voorgaende wijsdomme vande/
naer te noemen heeren schepenen/
heeft opgedragen met behoorel(ijcke)/
vertijdenisse e(nde) renuntiatie het/
voors(chreven) daghmael lants onbegre-/
pen der maete gelegen tot kelft/
onder herent hier vorens in hunne/
regenoten geexprimeert, e(nde) mits/
de ord(onnan)tie van rechten den voors(chreven)/
opdragere daer uijt behoorelijck/
ontgoijdt e(nde) onterft sijnde, soo/
wordt mits desen daer inne be-/
hoorel(ijck) gegoijdt e(nde) geerft den/
notaris janssens alhier present/
e(nde) t'selve accepterende inden/
naem ende ten behoeve van/
s(ieu)[r] joannes baptista deles e(nde)/
jouff(rouw)[e] maria van meerbeeck/
gehuijsschen ofte de ghene huns/
actie sijn hebbende per mo(nitionem) iuris/
et satis obligando, submittendo ac/
renuntiando in forma prout latius
//
als inden bovenstaende contracte/
waer toe wordt gerefereert/
e(nde) waer van(den) teneur alhier ander-/
werff wordt gehouden voor gere-/
peteert e(nde) geinsereert coram jo(nke)[r]/
gilbert joseph van grave/
heere van baienrieu e(nde) leijens/
et(ceter)[a] e(nde) s(ieu)[r] joannes van aren-/
bergh schepenen hac 26 julii/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer