SAL7978, Act: R°42.1-V°43.1 (18 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°42.1-V°43.1  
Act
Date: 1728-08-18
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-18 by pieter-jan lahaye
Inde tegenwoordicheijdt des heere pr(esident) schepene [jo(nke)[r] albert franchos v(an) winghe]/
[mits d'absentie van heere meijer] ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen pet(rus) jos(ephu)s van vossum officiael vande/
middel schrijffcamer deser stadt loven/
uuijt crachte ende naer vermogen vande/
onwederroepelijcke procuratie inden onderges(chreven)/
contracte notariael geinsereert om den selven/
wettelijcken te moeghen vernieuwen herkennen/
ende reijtereren als thoonder dijers geconstitueert/
sijnde heeft het selve gedaen ende geeffectueert/
in voeghen ende maniere naervolge(nde) waer/
van den teneur alsnu naer volght luijdende/
aldus. Op heden desen 22 januarii 1723 compa-/
reerde voor mij openbaer notaris bij sijne/
ma(jestij)[ts] souverijnen raede van brabant gead-/
mitteert tot loven residerende present die/
getuijgen naer genoempt den eerw(eerdige) heere/
philippus van velthem tegenwoordighen/
pastoor van wilsele beneffens jan limbosch/
coster der selve parochie dewelcke onder/
aggreatie van hunne overste verclaerden/
in erffpacht uuijt gegeven te hebben soo ende/
gelijck sij doen bij desen aen ende ten behoeve/
van amandus de haes ende maria mormens/
gehuijsschen alhier present e(nde) accepterende sekere/
drije daghmaelen lants gelegen onder het/
voors(chreven) winsel gemijnelijck geheeten het/
kerckeblock rege(noten) jan trappeniers ter i[e] die/
eerw(eerdige) p(aters) predicheeren binnen loven ter ii[e] de/
strate ter iii[e] ende mons(ieu)[r] van rijmenant ter iiii[e]/
zeijden aende acceptanten genochsaem/
bekent om ende mits eenen jaerelijckschen/
onquijtbaeren erffpacht van vierthien gul(den)s
//
in courant gelt boven alnoch twee halsteren/
backterwe alle jaeren respective te betaelen/
ende te leveren s(in)[t] andriesmisse ende voor het ierste/
jaer s(in)[t] andriesmisse van desen jaere 1723 aende/
eerste comp(aran)ten ofte successeurs los e(nde) vrije van alle/
lasten soo xx[e] pen(ningen) contributien ende alle andere geene/
uuijtgesondert nochte gereserveert nijettegenstae(nde) ee-/
nighe placcaerten ter contrarien geemaneert ofte/
te emaneren aende welcke mits desen wel expr-/
esselijck wordt gederogeert, ende opde voordere conditie/
dat de acceptanten tusschen dit ende drije jaeren/
daer op sullen gehouden sijn te bauwen een huijs/
ter weirde van hondert patacons d'welcke/
met den voors(chreven) grondt als oock alle de melioratien/
daeraen te doen sullen sijn ende blijven verobligeert/
en pant als principael voor den voors(chreven) erffpacht/
ende oft geviele dat d'acceptanten aen dese/
conditien nijet en conden nochte en wilden voldoen/
soo consenteerden sij dat de eerste comp(aran)ten het/
geseijdt goedt soo ende gelijck het alsdan sal/
bevonden worden tot hun sullen mogen trecken/
uuijt crachte deser sonder eenige rechtsvoorde-/
ringhe ofte gehouden te sijn in eenige vergoe-/
dinghe van melioratien verobligerende de respective/
comparanten tot hetgene voors(chreven) staet henne/
persoonen ende goederen present e(nde) toecomende/
met constitutie op ieder thoonder deser ofte/
desselffs copije authenticq om te compareren/
inden souverijnen raede van brabant/
voor heeren meijer ende schepenen van/
loven ende alomme om dese aldaer te doen/
ende laeten vernieuwen ende herkennen/
mede te laeten geschieden ontgoedenisse, ende/
goedenisse als oock inde condemnatie voluntair
//
alles sonder voorgaende daegement gelo-/
vende verbindende e(nde) renuntiere(nde) in forma/
Aldus gedaen ten daeghe voors(chreven) ter presentie/
van guillielmus van damme ende ludovicus de/
batthij getuijgen hier toe aensocht sijnde de/
minute deser becleet met behoorelijcken segel/
bijde comparanten beneffens mij notario/
onderteeckent onderstont quod attestor ende/
was onderteekent e(manuel) haelgoet [not(ariu)s] 1725/
Welcken volge(nde) den voors(chreven) geconstitueerden uuijt/
crachte sijnde voors(chreven) [onwederoepelijcke] procuratie heeft den/
bovenstae(nde) contracte notariael in alle ende/
igewelcke sijne pointen clausulen ende conditien/
daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt/
herkent e(nde) gereitereert mitsg(aede)rs bij manisse/
des voors(chreven) heere presidens schep(ene) van winghe [in absentie des meijers] ende/
wijsdomme der naer te noeme heeren/
schepenen heeft opgedraegen met behoorelijcke/
verthijdenisse ende renuntiatie sekere drije dagh-/
malen lants gelegen onder winsel gemijne-/
lijck geheeten het kerckeblock hier voorens/
met sijne regenoten naerder gespecificeert ende/
gedesigneert ende mits d ordonnantie van rechten/
die voors(chreven) opdraegeren daer uuijt behoore-/
lijck ontgoijdt ende onterft sijnde soo wordt/
mits desen inde voors(chreven) drije daghmaelen [genoemt]/
het kerckeblock [genoemt] gegoijdt e(nde) geerft den not(ari)s/
e(nde) procur(eur) franchois gilbert alhier present/
e(nde) accepterende in den naeme e(nde) ten behoeve/
vande eersaeme mevr(ouw)e mormens weduwe/
wijlen van amandus de haes, jan, marie/
ende elisabeth de haes haere respective/
kinderen voor de proprieteijdt ieder voor/
een vierde paert de tochte nochtans .
//
[int] geheel aende [voors(chreven)] wed(uw)[e] marie momens gereserveert/
huijsvr(ouw)e [was] van amandus de haes als hij leeffde voor/
noempt, per monitionem iure et satis de/
voors(chreven) opdrageren uuijt crachte als boven/
obligando, submittendo, ac renuntiando in forma/
et waras pro ut in supradicto procuratorio/
waer toe wordt gerefereert e(nde) den teneur/
alhier anderwerffve wordt gehouden voor gere-/
peteert e(nde) geinsereert ende voorders op de voortane/
rente ende jarelijckschen ontquijtbaere erffpacht/
van vierthien guldens courant gelt boven/
alnoch twee halsteren backterwe alle jaeren/
respective te betaelen waer v(an) alsoo het ierste/
jaer is verschenen e(nde) vervallen s(in)[t] andriesmisse [i(nde) jaere]/
1723 lest gepasseert e(nde) soo voorts van jaere te jaere/
ende onder expresse conditie e(nde) bespreeck tusschen/
date alsdoen e(nde) drije naer volge(nde) jaeren sullen gehouden/
sijn te bouwen een huijs ter weirde van hondert/
patacons e(nde) sonder te [d welck metten voors(chreven) grondt metter [alle de] melioratien] daer aen te doen/
sullen sijn e(nde) blijven verobligeert als pant principael/
voort den voors(chreven) erffpacht e(nde) soo voorts alles pro/
ut in den bovengschreven contracte waer/
van den teneur alhier anderwerff wordt/
gehouden voor gerepeteert ende geinsereert/
coram h(ee)r ende meester hijacinthus jaco/
bus schouten e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es van arrenbergh schepenen/
hac xviii augusti 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer