SAL7978, Act: R°46.1-V°47.2 (20 of 177)
Search Act
previous | next
Act R°46.1-V°47.2  
Act
Date: 1728-08-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-17 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt der heeren schepenen van/
loven naergenoempt gestaen nicolaus davidts officiael/
der tweede schrijffcamere uijt crachte, ende naer ver-/
moghen van d'onwederroepelijcke procuratie in den/
onderges(chreven) notarialen contracte geinsereert, om den/
selven wettelijcken te moghen vernieuwen, herkennen,/
ende reitereren als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in vueghen/
ende manieren naervolghende. Op heden den eersten/
aug(usti) 1728 compareerden voor mij not(ari)s bij den sou-/
verijnen raede van brabant geadmitteert, binnen/
loven residere(nde), present die getuijghen naergenoempt/
s(ieu)[r] jacobus clerens meester brouwer binnen de stadt v(an)/
aerschot, den welcken heefft gekent mits dese ontfanghen/
te hebben uijt handen van den eerw(eerdige) heere joannes/
henricus mareels, end(e) jo(nke)[r] albert franciscus van/
winghe chevalier etc(eter)[a] als pastoir, ende momboir/
respective der kercke van s(in)[t] jacobs binnen dese stadt/
loven, vervangende s(ieu)[r] guilliam van gindertalen/
kerckmeester, actuelijck buijten de stadt wesende,/
eene somme van vijff hondert guldens permissen/
wissel, ende stercken gelde, den schellinck tot ses/
stuijvers, den pattacon tot twee guldens, ende/
acht stuijvers, end(e) dandere specien van gelt/
naeradvenant gerekent, dese somme procedere(nde)/
uijt het sloth van rekeninghe der ontfange capitalen/
der erffghen(aemen) wijlen s(ieu)[r] jan bap(tist)[e] de medina, in sijn/
leven rentm(eeste)r der voors(chreven) kercke in date xxiiii/
feb(ruarii) 1728 tersaecke van welcke capitale somme/
den comparant beloefft, ende bekent ten behoeve/
der voors(chreven) kercke eene voortaene, ende erffvelijcke/
rente van twintigh guldens, end(e) alsoo a rate/
van den penninck xxv, cours, ende inneganck/
hebbende dathe deser, ende waer van dijenvolge(nde)/
den eersten termijn van betalinghe vallen, ende
//
verschijnen sal den eersten aug(usti) 1729 ende soo/
vervolghens van jaere tot jaere tot d'effec-/
tive quijtinghe der selve rente, die t'allen tijde sal/
moghen geschieden als het den rentgelder goetduncken/
ende gelieven sal, t'eender rijse met volle rente/
offte in twee rijsen, d'eeste met twee, ende/
dander rijse met drij hondert guldens, munte/
als voors(chreven) end(e) den interest tot den naestvolghe(nde)/
valdagh, mits alvoorens opseggende respective-/
lijck ses weken voor den valdagh, gelovende/
den comparant de voors(chreven) jaerelijcksche rente/
wel, ende loffelijck te betalen, ende leveren binnen/
deser stadts wissele van loven op de respective/
verjaerdaeghen, als schult metten rechte verwonnen/
los, ende vrij van alle lasten alreede gestelt, offte/
naermaels te stellen als van x xx xl c meerdere/
offt mindere penninghen, nijettegenstaende eenighe/
placcaerten gèemaneert, offte te emaneren hier aen/
contrarierende, waer aen den comparant is dero-/
gerende bij desen, tot asseurantie van welcke/
capitale rente, ende jaerelijcksche verloopen/
dijer, den comparant rentgelder heefft verbonden/
ende verobligeert, t'selve doende bij desen sijnen/
persoon, meubelen, ende immeubelen, present/
ende toecomende, ende signantelijck sijnen woon-/
huijse, mette brouwerij, cuijpen, ketels, ende/
backen, ende alle andere appendentien, ende/
dependentien dijer gestaen, ende gelegen binnen de/
stadt van aerschot regenoten e. vander beken/
ter i[e], de groote merckt aldaer ter ii jan bosaer/
ter iii ende den demer van achter ter iiii, soo ende/
gelijck hij comparant den selven huijse, ende alsdan
//
hoff, nu brouwerije heefft vercreghen voor/
schepenen aldaer teghens s(ieu)[r] p. vloebergh als/
momboir der meerder, ende minder jaerighe kinderen/
wijlen s(ieu)[r] rumoldus voets, ende jouff(rouw)[e] barbara/
vloebergh in date 2 aug(usti) 1721 wesende vrij, eijgen,/
end(e) onbelast uijtgenomen met eenen restant van/
eene rente ter somme van duijsent guldens/
aen den eerw(eerdige) heere guillielmus clerens rector in/
het clooster van s(in)[te] nicolaes bergh aldaer, die hij/
comparant beloefft binnen daeghen naer dathe/
deser sal affquijten tot ontlastinghe van den voors(chreven)/
pandt, gelovende insgelijcx den innehoude deser/
binnen den selven tijde te doen alhier aggréeren, ende/
approberen bij sijne huijsvr(ouw)e jo(ffrouw)[e] joanna borrens. Item/
alnogh huijs, ende hoff gestaen, ende gelegen/
binnen de selve stadt van aerschot op den molenbergh/
regenoten eustaes dela bastite ter i[e] adriaen/
gunne ter ii den demer van achter ter iii ende de/
molenberghstraet ter iiii zijden insgelijcx vrij,/
eijgen, ende onbelast goet, daer voor guarrant/
gelovende, hem competerende van den cant/
van sijnder voors(chreven) huijsvr(ouw)e, consentere(nde) in d'affec-/
tatie der voors(chreven) panden bij mainmise der heeren/
schepenen van loven, allen d'welck den voors(chreven)/
heere pastoir, ende momboir ten behoeve der/
voormelde kercke hebben geaccepteert, consti-/
tuere(nde) den rentgelder onwederroepelijck een/
ieder thoonder deser, offte copije auth(entique) der selve/
om te compareren voor den souverijnen raede van/
brabant, voor die heeren mijer, end(e) schepenen/
van loven, ende alomme elders voor alle heer,/
end(e) hoff competent, om den innehoude deser/
aldaer te doen, ende laeten vernieuwen, ende
//
herkennen, consenterende in de gewillige condem-/
natie, end(e) affectatie als voor sonder voorgae(nde)/
dagement, promittentes semper ratum, et/
gratum, gelovende altijt des aensoght naerderen/
pandt te stellen, obligando, submittendo, ac/
renuntiando in formà. Aldus ghedaen binnen/
loven ten huijse van den voors(chreven) heere van winghe/
ten daeghe, maende, ende jaere als voor ter pre-/
sentien van s(ieu)[r] petrus janssens, ende philip van/
overloop als getuijghen ten desen aensoght, sijnde/
de minute deser geschreven op competenten/
zegel bij den rentgelder, de heeren pastoir, ende/
momboir met henne signaturen, ende bij die/
getuijghen beijde met het marcq(ue) bij forme van/
een cruijsken, et a me not(ari)o onderteeckent/
onderstont quod attestor signatum j.b./
d(e) becker not(ariu)s 1728/
Aldus vernieuwt, herkent, ende gereitereert den/
bovenstaenden contracte obligando submitte(ndo)/
ac renu(ntiando) in formà coram h(ee)[r] end(e) m(eeste)r/
hiacintus jacobus schouten licentiaet in beijde/
de rechten, ende s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
hac 20[e] aug(usti) 1728/
b claes/
1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1753-09-07
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-17 by pieter-jan lahaye
Is gebleken/
bij acte ge-/
passeert voor/
den notaris/
stas 7 (septem)ber/
1753 dat dese/
nevenstae(nde)/
rente van/
vijff hondert/
guldens wis-/
selgelt is/
gequeten door/
den rent-/
gelder aen den/
heere pastoor/
ende kerck-/
meesters,/
quare vacat/
hac 7 (septem)ber/
1753/
quod attestor/
l. goffart off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by The Administrator