SAL7978, Act: V°19.1-R°21.1 (9 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°19.1-R°21.1  
Act
Date: 1728-07-26
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-14 by pieter-jan lahaye
[het dobbel heeft sijnen behoor(elijcken) segel] Inde tegenwoordicheijdt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoempt gestaen/
pet(rus) jos(ephus) van vossum officiael vande midden schrijffca/
mer deser stadt loven uuijt crachte ende naer/
vermogen vande onwederroepelijcke procuratie/
inden ondergeschreven contracte notariael gein-/
sereert om den selven wettelijcken te moghen ver-/
nieuwen herkennen e(nde) reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde heeft het selven gedaen ende/
geeffectueert in voeghen ende maniere naervol-/
gende waer van den teneur hier naer volght/
e(nde) luijdt aldus. Op heden desen xxiii julii 1728/
compareerden voor mij notario bijden souverijnen/
raede van brabant geadmitteert tot loven/
residere(nde) ende inde presentie vande getuijgen naer-/
genoemt m(eeste)r anthoen muls, ende d'eersame/
maria daems gehuijsschen innegesetenen der/
baronnie van herent, dewelcke bekenden deugh-/
delijck t hennen contentemente ontfangen te hebben/
uuijtte handen van s(ieu)[r] francisco de winter innege/
setene borgher jonghman ende m(eeste)r broodtmaecker/
van sijnen stijele alhier eene somme van acht/
hondert gul(den)s wisselgelt eens den schellinck tot sesse/
stuijvers den pattacon tot achtenviertich stuijvers/
ende alle d'andere specien naeradvenant gerekent/
dienende dese voor volle quittantie voor welcke/
gemelde somme de comp(aran)ten beloven te betaelen/
jaerelijckschen interest a vier gul(den)s min een quaert/
van ieder hondert loopende gelt, maeckende e(nde)/
bekennende alsoo ten behoeve des voors(chreven) s(ieu)[r] francisco/
de winter present accepterende ofte sijns recht, ofte/
actie hebbende eene erffelijcke rente van/
dertich gul(den)s loopende gelt als vooren jaerelijckx/
waervan den eersten valdagh wesen e(nde) verschijnen/
sal den drijentwintichsten julii vanden volgenden/
jaere xvii[c] negenentwintich ende alsoo vervolgens/
van jaere tot jaere totte volle quijtinge der geseijde
//
acht hondert gul(den)s wisselgelt de welcke sal mo-/
gen geschieden als het die rentgelders gelieven/
sal met vier hondert guldens wisselgelt seffens/
ende interest naer rate des tijdts, mits nochtans/
aenden rentheffer, t'elckers, geschiedende d'advertentie/
drije maenden te voorens, dat een jaerelijcksche inter-/
dit sal moeten betaelt worden binnen dese stadt/
loven los ende vrije van x xx xl meerdere ofte/
mindere pe(nningen), mitsg(aede)rs van alle [andere] lasten, hoedanich ofte/
van wat nature die souden mogen wesen op renten/
tegenwoordich gestelt ofte naermaels te stellen/
egheens uuijt gesondert, oock nijettegenstae(nde) eenighe/
placcaerten ordornantien ofte edicten alreede geë-/
maneert ofte in toecomende tijden t'emaneren, ter/
contrarien aen alle de welcke de comp(aran)ten heb-/
ben gerenuntieert ende gederogeert, obligerende/
de selve comp(aran)ten tot asseurantie van het voors(chreven)/
capitael hunne persoonen, ende goederen present/
ende toecomende als mede voor de betaelinghe/
der jaerelijcksche interesten met renuntiatie/
in forma ende specialijck soo verobligeren ende/
verbinden sij rentgelders eerst een boinder lants/
gelegen tot herent opden cauter geheeten het lanck/
boinder rege(noten) het goidtshuijs van terbanck ter i[e] het/
groodt gasthuijs van loven ter ii[e] den waterloop/
affcomende van walenbosch met den cleijnen/
molenwegh ter iii[e] ende d'erffge(naemen) van nicolaes/
muls ter iiii[e] zijden bij hen vercregen tegens/
guilliam verbeeck volgens acte [e(nde)] vercrijgh [daervan sijnde] de date/
20 julii [1728] ende die goedenisse daerop gevolght de/
date 23 ditto 1728 [daer naer] in media camera alhier gesien/
e(nde) overgelevert. Item een halff boinder bemts gele/
gen onder de voors(chreven) baronnie v(an) herent inde langerode/
rege(noten) s'heeren straete v(an) ii zijden ende de wed(uwe) jan bollens/
ter iii zijden wesende dese 2 parceelen vrije e(nde) onbelast/
goedt waer vooren sij rentgelders altijdt goedt garrandt/
sijn gelovende dit jalff bonder bij hen vercregen bij/
publicque conditien v(an) vercoop daer over gehouden voor den [not(ari)s e(nde)]/
sec(retar)is p(etrus) j(osephus) v(an) vossum e(nde) sekere getuijgen binnen herent voors(chreven)/
opden 11 meert 1722 e(nde) de goedenisse daer op gevolght
//
opden 10 meert 1728 lestleden alhier gesien e(nde) bij copije/
auth(enticq) overgelevert consentere(nde) die comp(aran)ten uuijt crachte/
ende naer vermogen vant gene voors(chreven) is in t behooren/
beseth ende reele [opdracht e(nde)] affectatie mitsg(aede)rs bij mainmise in cas/
van noode ten opsichte e(nde) voors(chreven) onderpanden te decreteren/
bij die heeren schepenen van loven als mede in het an-/
derwerff decreet van dijen, ende voorts voor alle andere/
heeren hoven e(nde) rechters daer het van noode wesen sal/
ten effecte dijer constituere(nde) onwederroepelijck een/
ieder thoonder deser oft van het dobbel authenticq/
als oock om dese affectatie ende verbintenisse wettelijck/
te doen opde voorgeiterde twee panden respectivelijck/
voor rechters competent ende aldaer den geheelen/
inhoude deser te vernieuwen realiseren e(nde) approberen,/
belove(nde) voorders d'eerste comp(aran)ten altijdt des aensocht/
sijnde ende in cas van eenich gebreck ten contentemente/
des rentheffers naerdere suffisante hijpotecque te stellen/
consentere(nde) dijensvolgens sij comp(aran)ten inde condemnatie/
voluntair te decreteren voor den souv(erijnen) raede v(an) brabant/
heeren wethouderen der stadt loven ende alo(mm)e elders/
daer het van noode wesen sal ende aensocht soude/
worden met onwederroepelijcke constitutie op allen/
thoonders als vooren. Aldus gedaen ende gestipuleert/
ten woonhuijse mijns not(ari)s date als boven ter pres-/
entie v(an) m(eeste)r matthijs mico e(nde) hendrick mico/
vader e(nde) sone respect(i)ve als getuijghen tot dese/
geroepen e(nde) gebeden sijnde, de minute deser ges(chreven)/
op competenten segel bij die comp(aran)ten acceptant/
getuijgen beneffens mij notario onder(teecken)[t] onderstondt/
quod attestor e(nde) was ondert(eeckent) germ(anus) hoffmans not(ariu)s/
1728/
Welcken volgende den voors(chreven) geconstitueerden uuijt crachte/
ende naer vermogen vande onwederoepelijcke procura(ti)e/
inden bovenstae(nde) contracte notariael geinsereert/
heeft den selven in alle ende igewelcke [sijne] poincten/
clausulen e(nde) ar(ticu)len daer inne breeder vermelt alhier/
vernieuwt herkent e(nde) gereitereert obligando sub-/
mittendo ac renuntiando in forma mitsg(aede)rs/
bij manisse des here meijers e(nde) naer voorga(en)den/
wijsdomme der naer te noemene heeren schepe-/
nen heeft opgedraegen met behoorelijcke
//
vertheijdenisse e(nde) renuntiatie het voors(chreven) boinder/
lants gelegen tot herent opden cauter gehieten/
het lanck boinder Item een halff boinder bempts/
gelegen onder de voors(chreven) baronnie van/
herent inde langerode [beijde] vrije e(nde) onbelast goedt/
hier voorens met henne rege(noten) [respective] naerder gespecifi/
ceert e(nde) gedesigneert exposito impositus est e(nde)/
den officiael nicolaes davidts alhier/
present e(nde) acceptere(nde) inden naeme e(nde) ten behoeve/
van s(ieu)[r] franciscus de winter jonghman, m(eeste)r broodt-/
maecker v(an) sijnen stijele ende ingesetene borgher/
deser stadt oft sijns [reecht oft] actie hebbe(nde) . facto/
per monitionem eadem bona reddidit opde/
commeren e(nde) lasten daer te vorens op uuijtgae(nde)/
terminis debitis et consuetis persolvendis ende/
voorders meer op eene voortaene rente/
van dertich g(u)l(den)s courant gelt sjaers/
vallende jaerelijck xxiii julii e(nde) voorts/
alles meer als inde bovenstae(nde) contracte/
waer toe wordt gerefereert e(nde) waer van/
den teneur alhier anderwerff wordt gehouden/
voor gerepeteert e(nde) geinsereert obligando sub-/
mittendo ac renuntiando in forma coram jo(nke)[r] gilbert/
joseph van grave h(e)[re] v(an) baienrieu e(nde) laijens/
e(nde) s(ieu)[r] jo(ann)es v(an) aerenbergh schepenen hac/
xxvi julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer