SAL7978, Act: V°35.2-V°37.1 (15 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°35.2-V°37.1  
Act
Date: 1728-07-27
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-15 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere mijers,/
ende schepenen van loven naergenoempt/
gestaen joannes franciscus everaerts officiael/
der tweede schrijffcamere uijt crachte, ende/
naer vermoghen van d'onwederroepelijcke/
procuratie in den onderges(chreven) notarialen con-/
tracte geinsereert, om den selven wettelijcken/
te moghen vernieuwen, herkennen, ende reite-/
reren als thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heefft t'selve ghedaen, ende geeffectueert in/
vueghen, ende manieren naervolghende. Op/
heden desen 26[e] julii 1728 comparerende voor/
mij not(ari)o bij sijne ma(jestij)[ts] souverijnen raede van/
brabant geadmitteert tot loven residere(nde)/
present die getuijghen naergenoempt joannes/
peeters, ende maria smekens gehuijsschen/
innegesetene van nerockezel dewelcke hebben/
verclaert vercoght, gecedeert, ende getrans-/
porteert te hebben, soo ende gelijck sij doen bij desen/
aen ende ten behoeve van s(ieu)[r] adrianus noe,/
ende jouff(rouw)[e] maria petronella van opstal
//
gehuijsschen alhier present, ende accepterende/
de goederen naerbeschreven als te weten Eerst/
drij daghwanden bosch genoempt den kieckel/
bosch gelegen onder erps regenoten daniel/
godts noort, den heere raedt gillis west, jouff(rouw)[e]/
van belen tot loven oost, ende michiel van fracen/
zuijt wesende vrij ende onbelast/
Item sekeren bosch gemijnelijck genoempt les-/
ken beenhouwers weijde gelegen onder erps/
voors(chreven) groot een boinder regenoten d'abdije/
van berne ter i[e] s(ieu)[r] van nethen ter ii jan acker-/
mans met jan trappeniers ter iii ende jouff(rouw)[e]/
claro ter iiii[e] zijden belast met eenen chijns van/
vijff guldens, ende thien oorden s'jaers aen den/
grave van erps/
Item een daghwant bempt nu bosch gelegen/
onder erps voors(chreven) in de kieckelbosschen regenoten/
rombout servrancx in drij zijden, ende jan/
van ham ter iiii zijden wesende vrij, ende onbelast/
Item ende finalijck een halff boinder bosch/
onbegrepen der mate gelegen onder erps/
voors(chreven) op den kieckelbosch regenoten lambrecht/
vander smissen ter i[e] rombout servrancx ter ii/
hendrick stoijbants ter iii ende jan van ham/
ter iiii[e] zijden wesende vrij ende onbelast/
Sijnde dit transport geschiet om, ende mits/
de somme van achthien hondert guldens permisse/
wisselgelt, den schellinck tot ses stuijvers, den/
pattacon tot twee guldens acht stuijvers,/
end(e) alle andere specien naeradvenant, welcke/
coopsomme de transportanten bekennen alsnu in/
contante penninghen ontfanghen te hebben
//
dienende dese daer over voor vollen ende absolute/
quittantie sonder van voordere te moeten doceren/
mitswelcke verclaeren de voors(chreven) transportanten/
aen de voors(chreven) goederen egheen recht, actie, offt pre-/
tentie meer te hebben, nochte te reserveren, dan de/
selve goederen te cederen, ende te transporteren/
als boven met consent in de ontgoedenisse, ende/
goedenisse te geschieden voor alle heeren, ende/
hoven daer het de acceptanten gelieven sal sonder/
dat sij transportanten daer toe voorders, offt an-/
derssints sullen moeten gekent worden, warandere(nde)/
sij transportanten deselve goederen voor vrij, eijghen/
ende nijet voorder belast als voors(chreven) is daer/
voor altijt guarrant, ende genoegh doen/
gelovende, onder obligatie van hunne/
respective persoonen, ende goederen, meubelen,/
ende immeubelen, present, ende toecome(nde)/
met submissie, ende renuntiatie in forma/
ende naementlijck van drij daghmalen/
bosch gelegen te lelienbogaerden onder erps/
voors(chreven) regenoten s'heeren straete ter i[e] de leijbeke/
ter ii den heere baron van pellenbergh ter iii[e]/
ende iiii[e] zijden consenterende daer over in de/
affectatie tot verhalinghe van het gestipuleert/
guarrant ingevalle naermaels iet soude/
worden bevonden op de voors(chreven) goederen uijt te/
gaen boven den chijns hier boven gespecificeert/
mitswelcke constitueren de voors(chreven) comparanten/
onwederroepelijck alle thoonders deser, offte copije/
authentiecq(ue), ende elck in het besonder om te/
compareren voor sijne ma(jestij)[ts] souverijnen raede van/
brabant, d'heeren mijer, ende schepenen/
deser stadt loven, ende alomme elders daer des
//
van noode wesen sal, ende aldaer bij ver-/
nieuwinghe, ende sententieringhe deser te consen-/
teren in gewillige condemnatie, ende parate/
executie sonder voorgaende dagement, nijettegen-/
staende die surranneringhe, sijnde nochtans/
alhier wel expresselijck geconditioneert dat de/
acceptanten gheen recht en sullen hebben tot eenighe/
boomen, offte houtgewas alsnu op de voors(chreven)/
respective bosschen staende vermits de comparanten/
het selven hebben vercoght aen s(ieu)[r] hieronimus/
van opstal om ende voor de somme van drij/
hondert guldens permisse wisselgelt, welcke somme/
de voors(chreven) transportanten uijt handen van den/
voors(chreven) van opstal mitsdesen insgelijcx bekennen/
in contante penninghen te hebben ontfanghen die-/
nende dese daer over insgelijcx voor volle,/
ende absolute quittantie sonder van voordere te/
moeten doceren, welcke boomen, ende ander houtgewas/
op de voors(chreven) bosschen vermagh te blijven tot in maij/
naestcomende, sonder dat de voors(chreven) acceptanten/
ter dijer oorsaecke ten laste der transportanten/
iet sullen connen, offte moghen pretenderen, allen/
d'welck door de voors(chreven) acceptanten insgelijcx/
is geaccepteert met geloffte in forma. Aldus/
ghedaen, ende gepasseert ten tijde voors(chreven) ter pre-/
sentie van lucas de nap, ende joannes/
noe als getuijghen hier toe geroepen die minute/
deser geschreven op behoorelijcken zegel is bij/
die transportanten, acceptanten, ende van mij/
notaris onderteeckent, onderstont quod/
attestor signatum j(oannes) f(ranciscus) everaerts not(ariu)s 1728/
Welcken volghende [soo heefft] den voors(chreven) geconstitueerden uijt/
crachte, ende naer vermoghen als boven alhier/
vernieuwt, herkent, ende gereitereert den inhout
//
van den bovenstaenden contracte notariael in/
allen ende iegewelcke sijne pointen, clausulen, ende/
ar(ticu)len daer inne vermelt, mitsgaeders bij manisse/
des voors(chreven) heere mijers, ende naer voorgaende wijs-/
domme der naer te noemen heeren schepenen heefft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse, ende/
renuntiatie allen die goederen in den bovenstaenden/
notarialen contracte in hunne regenoten, ende/
scituatien geexprimeert, ende gedesigneert, ende/
mits d'ord(onnant)[ie] van rechten den voors(chreven) opdragere/
daer uijt behoorelijck ontgoijt, ende onterfft/
sijnde, soo wort mits desen in allen die voors(chreven)/
goederen gegoijt, ende geerfft den notaris joannes/
franciscus everaerts alhier present, ende/
accepterende in den naeme, ende ten behoeve/
van s(ieu)[r] adrianus noé ende jouff(rouw)[e] maria/
petronella van opstal gehuijsschen hunne erffven,/
naercomelinghen, offte die ghene huns actie/
hebbende per monitionem iure et satis et waras/
pro ut in supradicto procuratorio waer toe wort/
gerefereert, ende den teneur alhier anderwerff wort/
gehouden voor gerepeteert, ende geinsereert/
coram jo(nke)[r] gisbert joseph van grave heere van/
baienrieu, ende laijens e(tcetera) ende s(ieu)[r] joannes/
van arenbergh hac 27 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer