SAL7978, Act: V°40.1-V°41.1 (17 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°40.1-V°41.1  
Act
Date: 1728-08-11
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-16 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser is ges(chreven) op behoo(relijcken) zegel] In de teghenwoordighijt des heere [president schepene jo(nke)[r] van winghe mits d'absentie des heere] mijers, ende/
schepenen van loven naergenoempt gestaen nicolaus/
davidts officiael der tweede schrijffcamere uijt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwederroepe-/
lijcke procuratie in den onderges(chreven) notarialen con-/
tracte geinsereert, om den selven wettelijcken te/
moghen vernieuwen, herkennen, ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde, heefft t'selve/
ghedaen, ende geeffectueert in vueghen, ende/
manieren naervolghende. Op heden desen xxx[e]/
junii 1728 comparerende voor mij notario/
bij sijne ma(jestij)[ts] souv(erijnen) raede van brabant gead-/
mitteert tot loven residerende, ende in de presentie/
van de getuijghen onder te noemen guilliam de/
preter, ende anna van emelen gehuijsschen, ende/
innegesetenen van nieurode, dewelcke bekennen/
ontfanghen te hebben uijt handen van s(ieu)[r] guilliam/
van kerckhoven, ende jouff(rouw)[e] maria anna bollens/
gehuijsschen, ende innegesetenen deser stadt de/
somme van twee hondert guldens courant,/
dat is den schellinck tot seven stuijvers,/
ende d'andere specien naeradvenant, waer voor/
d'ierste comparanten aen de tweede comparanten/
hier present, ende accepterende, geloven te/
gelden, ende te betalen eene jaerelijcksche rente/
van acht guldens, cours te nemen date deser, sulcx/
dat het ierste jaer sal comen te verschijnen den/
xxx[e] junii van den toecomende jaere 1729 ende/
soo voorts van jaere tot jaere tot de effective/
quijtinghe toe, te geschieden t'eender rijse, ende/
met vollen rente, los ende vrij van x xx, c/
mindere, ende meerdere penninghen, ende alle/
andere lasten egheene uijtgenomen, offte gereserveert/
oock nijettegenstaende eenighe placcaerten ter/
contrarie alreede waeren geëmaneert, offt alnogh/
geëmaneert souden worden, waer aen sij verclaeren
//
te derogeren, alle jaeren precies alhier binnen/
loven te betalen, daer voor verobligerende hunne/
persoonen, ende goederen, present ende toecomende/
ende naementlijck huijs, ende hoff metten boom-/
gaert daer annex, ende appendentien, ende depen-/
dentien van dijen, groot drij daghmalen, ende een/
halff, soo ende gelijck t'selve gestaen, ende gelegen/
is onder nieurode voors(chreven) regenoten de straete ter eenren/
jan manes ter ii[e] den waterloop genoempt de/
lostinck ter iii[e] ende andries van emelen ter iiii zijden/
d'hellicht dijer hun ierste comparanten compete-/
rende uijtten hooffde van marcq(e) de preter, ende/
cathlijn van emelen huns respective oom, ende/
moije waeren als sij leeffden, ende d'ander hellicht/
bij coop vercreghen teghens peeter van haecht,/
ende anna de rijmaeckers gehuijsschen, ende inne-/
gesetenen van s(in)[te] peeters rode tot suppletie/
van welcken coop dese penninghen worden gelicht,/
soo sij alhier verclaeren, gelovende t'ghene voors(chreven)/
is altijt voor goet, vast, ende van weirden te/
houden onder obligatie als boven, constituerende/
ten effecte dijer onwederroepelijck alle thoonders/
deser, om t'ghene voors(chreven) is te laeten vernieuwen/
voor den souverijnen raede van brabant, die/
heeren mijer, ende schepenen deser stadt, offte/
alomme, ende aldaer te consenteren int'slaen/
van mainmise, decreet, ende herdecreet der/
voors(chreven) heeren daer over te geven, offte bij opdracht/
mede in de gewillige condemnatie, ende/
verclaeren executoriael deser sonder voorgaende/
daghement, de surranneringhe nijettegenstaende./
Actum loven ten tijde voors(chreven) ter presentien van/
steven stevens, ende petrus d'or getuijghen,/
die minute deser - becleedt met behoorelijcken/
zegel - is bij die voors(chreven) comp(aran)ten met naemen, ende/
marcq(en) respectieff beneffens mij not(ari)s onderteeckent/
onder stont quod attestor signatum r(umoldus) davidts/
not(ariu)s 1728
//
Welcken volghende den voors(chreven) geconstitueerden uijt/
crachte, ende naer vermoghen van d'onwederroe-/
pelijcke procuratie in den bovenstaenden contracte/
notariael geinsereert, heefft den selven in allen, ende/
iegewelcke sijne pointen, clausulen, ende ar(ticu)len/
daer inne breeder vermelt alhier vernieuwt, herkent/
ende gereitereert obligando, submittendo, ac/
renun(tiando) in forma, mitsgaeders bij manisse des/
voors(chreven) [voors(chreven) heere president schepene jo(nke)[r] van winghe mits d'absentie des heere] heere mijers, ende naer voorgaende wijsdom-/
me der naer te noemen heeren schepenen heefft/
opgedraeghen met behoorelijcke verthijdenisse,/
ende renuntiatie seker huijs, ende hoff metten/
boomgaert daer aen annex appendentien, ende/
dependentien van dijen groot drij daghmalen, ende/
een halff gelegen onder nieurode hier voorens in/
sijne regenoten, ende scituatie breeder uijtgedruckt/
ende gedesigneert, ende mits d'ord(onnanti)[e] van rechten/
den voors(chreven) opdragere daer uijt behoorelijck ontgoijt,/
ende onterfft sijnde, soo wort mits desen daer inne/
gegoijt, ende geerfft den not(ari)s, ende procureur/
r(umoldus) davidts alhier present, ende accepterende/
in den naem, ende ten behoeve van s(ieu)[r] guilliam/
van kerckhoven, ende jouff(rouw)[e] maria anna bollens/
gehuijsschen hunne erffven, naercomelinghen, offte/
die ghene huns actie hebbende, et reddidit opde com-/
meren, ende lasten van outs daer op uijtgaende, ende/
voorts meer op eene voortaene rente van acht/
guldens sjaers terminis debitis, et consuetis per-/
solvendis et waras prout latius in supradicto/
procuratorio waertoe wort gerefereert, ende den/
teneur alhier anderwerff wort gehouden voor gere-/
peteert, ende geinsereert coram jo(nke)[r] petrus de herc-/
kenrode heere van roost et(cetera) ende s(ieu)[r] cornelis/
berses hac 11 aug(usti) 1728 p keijarts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer