SAL7978, Act: V°5.2-V°8.1 (3 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°5.2-V°8.1  
Act
Date: 1728-07-17
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-17 by pieter-jan lahaye
[Het dobbel deser heeft den behoore(lijcken) segel] Inde tegenwoordicheijdt des heere presidents/
schepene van winghe mits d absentie vanden/
heere meijer, ende schepenen der stadt loven/
naergenoempt gestaen petrus josephus van/
vossum officiael vande middel schrijfcamer
//
der voors(chreven) stadt uuijt crachte ende/
naer vermogen van(de) onwederoepelijcke procura-/
tie in den onderges(chreven) contracte notariael/
geinsereert om den selven wettelijcken te/
moeghen vernieuwen herkennen e(nde) reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde heeft/
het selve gedaen e(nde) geeffectueert in voeghen/
ende maniere naervolgende waer van/
den teneur luijdt aldus Op heden den twelffsten/
julii xvii[c] achtentwintich compareerden voor/
mij notaris bijden souverijnen raede van/
brabant geadmitteert binnen loven residerende/
present die getuijgen naergenoempt gillis opde/
beek ende barbara de wortelaers gehuijss-/
chen innegesetenen van wechter die welcke/
hebben bekent ende verclaert, soo ende/
gelijck sij comparanten bekennen ende/
verclaeren bij dese ontfangen te hebben/
uuijt handen van s(ieu)[r] jan bap(tis)ta van dormael/
borgher e(nde) apoteker binnen de voors(chreven) stadt/
eene capitale somme van drij hondert seven/
envijfftich guldens twee stuijvers ende/
drije oorden permissien wissel e(nde) stercken/
gelde den schellinck tot sesse stuijvers/
den patacon tot twee guldens ende/
acht stuijvers ende d'andere specien van/
gelt naer advenant gerekent ter/
saeke van welcke somme de comp(aran)ten/
hebben bekent ende kennen mits desen/
eene voortaene erffelijcke rente van/
vierthien g(u)l(den)s vijff stuijvers ende drije/
oorden sjaers ende alsoo a rate vanden/
pe(nninc) vijffentwintich cours genomen hebbende
//
van(den) 22 junii lestleden date van(de) ontfanck/
der selve, ende waer van dijenvolgens den/
eersten termijn van betaelinge vallen ende/
verscheijnen sal op gelijcken tweeentwintichsten/
junii xvii[c] negenentwintich ende soo vervolgens/
van jaere tot jaere totte effective quijtinghe/
der selve rente die altijdt sal mogen geschieden/
als het die rentgelderen goedt duncken ende/
gelieven sal t'eender rijse met volle rente/
ende verloopen van dijen tot den naest volgenden/
valdaeghe, gelove(nde) de comparanten dese rente/
jaerelijckx op haeren valdagh wel ende loffe-/
lijck te leveren binnen deser stadt wissele/
van loven ten behoeve va(nde) rentheffer/
los ende vrije van alle lasten als van(de) x[e]/
xx meerdere of mindere penningen nijettegenstae(nde)/
eenighe placcaerten oft ordonnantien ter con-/
trarie, waeraen sij comp(aran)ten sijn derogerende/
bij dese, daer voor verbindende e(nde) verobligere(nde)/
henne respective e(nde) solidaire persoonen meubelen/
e(nde) immeubelen present e(nde) toecome(nde), ende tot meer-/
dere asseurantie der selve capitale rente/
ende verloopen van dijen soo hebben sij comp(aran)ten/
signantelijck verbonden ende verobligeert/
seker onder halff daghmael bosch gelegen/
inde vaerestraet onder wechter genaempt/
het roocken bosch rege(noten) de rentgelderen/
ter i[e] guilliam van arschot ter ii[e] jan smets/
ter iii[e] michiel grietens ter iiii[e] zijden/
Item seker huijs, e(nde) hoff soo ende gelijck het/
selve gestaen ende gelegen is tot pair alhier/
groodt ontrent een boinder ende eenhalff/
daghmael belast met ses halsteren coren/
jaerelijckx aenden h(eilige) geest van wechter
//
ende eenen cappuijn heerelijcken cheijns in cas/
bevonden wordt daer op geaffecteert te wesen/
rege(noten) het pairvin ter i[e] derffge(naemen) den heere pastoir/
de keijser ter ii[e] hendrick antonis ter iii ende/
die weghestraete ter iiii zijden daerenboven/
belast wesende de voorgaenden panden/
met eene rente van thien g(u)l(den)s sjaers den/
selven h(e)[re] van dormael competere(nde) bij transport/
als blijckt bij acte voor schepenen van loven/
in dathe 25 junii lestleden in media/
Item een halff boinder lants genoempt/
het honslant der juste maete onbegrepen/
gelegen inde vaerenstraet onde(r) wechter/
rege(noten) cornelis de meijer p(eete)[r] de wortelaer/
michiel grietens e(nde) het roderenbosch ter/
andere zijden belast met twee hinnen jaerelijcx/
aenden hertoghe van arschot sonder voorder/
ende met eene capitale rente van/
twee hondert gul(den)s loopende gelt den/
rentheffer deser insgelijcx bijden voormelden/
transporte competere(nde) sonder meerdere lasten/
daer vooren guarrandt gelovende/
Item vier daghwanden ende een halff lants/
gelegen tot pair onder aerschot regen(oten) de/
pairvin ter i[e] peeter de keijser ter ii[e] d'erffge(naemen)/
hendrick anthonis ter iii ende de rentgelderen/
ter iiii[e] zijden belast met elff molevaeten/
coren aenden h(eilige) geest v(an) wechter met eene/
gicht ende eenen capp(uijn) aen het clooster/
van villeers/
Item ende finalijck dertich roeden lants/
der maete onbegrepen gelegen onder werchter/
rege(noten) adriaen v(an) hoegaerden ter i[e] hendrick
//
antonis ter ii[e] de rendanten ter iii[e] ende de/
varenstraet ter iiii zijden vrije onbelast,/
belove(nde) dat allen de selve panden nijet voorder/
en sijn belast als aende selve stadt gespecificeert/
daer voor guarrandt gelove(nde) consenterende/
de rentgelderen inde realisatie deser rente/
ende affectatie opde selve panden t'sij bij opdraght/
oft mainmise obligando submittendo ac renuntian-/
do in forma constituere(nde) ten effecte v(an) dijen/
onwederropelijck een ieder thoonder deser ofte/
copije authenticq der selve om te compareren/
voor die heeren meijer e(nde) schepenen v(an) loven/
ende der gene van alo(mm)e elders om den inhoude/
deser aldaer te doen ende laeten vernieuwen/
ende herkennen, consentere(nde) aldaer inde/
gewillige condemnatie e(nde) affectatie deser/
rente sonder voorgaende daegement promit-/
tentes ratum et gratum, ende is te weten/
dat de rentgelderen de consensu vanden rentheffer/
mette twee voorgaende geciteerde jaerelijcksche/
renten sullen gestaen mits betaele(nde) opde valdaghen/
met achtentwintich gul(den)s s'jaers. Aldus gedaen/
e(nde) gepasseert binnen loven ten daeghe maende/
ende jaere als voor ter presentie v(an) s(ieu)[r] petrus/
de keijser ende henderick wera als getuijgen/
hier toe aensocht sijnde de minute deser/
geschreven op competenten segel bij de comp(aran)ten/
ende getuijgen et a me notario onder(teecken)[t] onderstont/
quod attestor e(nde) was onderteeckent j(oannes) b(aptist) de/
becker not(ariu)s 1728/
Welckenvolge(ns) den voors(chreven) geconstitueerden uuijt/
crachte e(nde) naer vermogen van(de) onwederroepelijcke/
procuratie inden bovenstae(nde) notaralen contracte/
geinsereert heeft den selven in allen sijne poincten
//
clausulen e(nde) ar(ticu)len daer inne breeder/
vermelt alhier vernieuwt herkent ende/
gereitereert obligando submittendo ac renuntiando/
in forma mitsg(aede)rs bij manisse des voors(chreven) heere/
presidents schepene van winghe in absentie/
des heere meijers ende naer voorgaende/
wijsdomme der naer te noemene heeren/
schepenen heeft opgedraegen met behoore-/
lijcke verthijdenisse ende renuntiatie seker/
onder halff daghmael bosch gelegen inde varen-/
straet onder wechter genoempt het roockenbosch/
Item seker huijs ende hoff gestaen e(nde) gelegen tot/
pair onder wechter. Item een halff boinder/
lants genoempt het hontslant gelegen/
inde vaerenstraet tot werchter. Item vier/
daghwanden ende een halff lants gelegen/
tot pair onder werchter voors(chreven). Item e(nde) finalijck/
dertich roeden lants der maete onbegrepen/
gelegen onder werchter hier voorens met/
henne respective rege(noten) breeder uuijtgedruckt/
ende gespecificeert expos(ito) impos(itus) est den/
not(ari)s e(nde) procur(eur) gilbert alhier present e(nde) accep-/
terende inden naeme e(nde) ten behoeve van s(ieu)[r]/
j(oannes) b(aptista) van dormael borgher e(nde) apoteker/
binnen dese stadt loven ofte de gene sijns/
actie hebbe(nde), per monitionem reddidit opde/
commeren e(nde) lasten daer te voorens op uuijtgae(nde)/
terminis debitis et consuetis persolvendis ende/
voorts meer op eene voortaene erffelijcke rente/
alsnu gecombineert met 2 voorgae(nde) renten van/
xxviii g(u)l(den)s sjaers altijdt valle(nde) 22 junii/
pro ut latius in supradicto procuratorio waer/
toe wordt gerefereert e(nde) waervan den teneur
//
alhier anderwerff wordt gehouden voor/
gerepeteert ende geinsereert coram h(ee)r/
e(nde) m(eeste)r hijacinthus jacobus schouten e(nde) s(ieu)[r] jan/
van arenbergh schepenen hac xvii/
julii 1728 p keijaerts
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1768-02-19
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-17 by pieter-jan lahaye
Is gebleken bij/
acte gepasseert/
voor den not(ari)s/
wirix 19 feb(rua)rii/
1768 dat de/
nevenstaende cap(itaele)/
rente is geque-/
ten q(ua)re vacat/
eodem/
m(eeste)r j b vander/
haert off(iciae)[l]/
1768
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by The Administrator