SAL7978, Act: V°8.2-R°10.1 (4 of 177)
Search Act
previous | next
Act V°8.2-R°10.1  
Act
Date: 1728-07-20
LanguageNederlands

Transcription

2021-02-17 by pieter-jan lahaye
['t dobbel deser is op behoore(lijcken) segel] In de tegenwoordigheijt des heere meijers/
ende schepenen van loven naergenoemt/
gestaen petrus josephus van vossum offi-/
ciael vande middelste schrijffcamere alhier/
uijt crachte e(nde) naer vermogen van d'on-/
wederoepelijcke procuratie inden onder-/
geschreven contracte notariael gein-/
sereert omden selven wettelijck te mogen/
vernieuwen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heeft het selve gedaen ende geeffectueert/
in voegen ende maniere naervolgende/
luijdende aldus. Op heden den achthiensten/
julii 1728 compareerde voor mij open-/
baer notaris geadmitteert bij den/
souverijnen raede van brabant tot loven/
residerende e(nde) inde presentie vande/
getuijgen naergenoemt peeter rosseels/
ende anna costers gehuijsschen innegese-/
tene van herent, de welcke bekennen/
vercocht, gecedeert ende getransporteert/
te hebben aen jacobus de becker alhier
//
present ende in coop accepterende seker huijs/
ende hoff groot een virendeel soo ende gelijck/
het selve gestaen ende gelegen is binnen de/
banderije van herent, reg(eno)ten de pelsenake-/
straete ter i[e] den acceptant ter ii e(nde) iii[e]/
ende de wed(uw)[e] hendrick van asbroeck/
ter iiii[e] zijden ende dat voor de somme/
van hondert negen en dertigh guldens/
thien stuijvers ende d'andere specien naer-/
advenant, boven den last eender rente van/
hondert guldens capitaels wisselgelt de/
welcke den acceptant op het selve goet/
was heffende, waer op de transportanten/
bekennen ontfangen te hebben ses en der-/
tigh guldens, ende de resterende hondert/
drije guldens thien stuijvers belooven de ac-/
ceptanten te sullen betaelen ende voldoen/
tusschen dit ende kersmisse toecomende,/
waranderende de transportanten 't selve/
huijs ende hoff, niet voorders belast als/
voors(chreven) staet, waervoor guarrand gelo-/
vende, verclaerende de voors(chreven) transpor-/
tanten alvolgens tot het voors(chreven) goet geen/
voorder recht ofte actie meer te behouden/
dan allen 't selve te cederen ten behoeve/
als boven, constituerende ten effecte van/
dijen onwederroepelijck alle thoonders deser/
om 't selve te herkennen voor den soverijnen/
raede van brabant, d'heeren meijer ende/
schepenen van loven, herent ende alomme/
ende aldaer te consenteren in gewillige/
condemnatie, mede in ontgoedenisse
//
ende goedenisse alles sonder voorgaen-/
de dagement, onder obligatie, submissie/
ende renuntiatie als naer rechte Actum/
binnen loven ten tijde voors(chreven) ter pre-/
sentien van s(ieu)[r] guillielmus lennis als g/
ende s(ieu)[r] bartholomeus arts als getuijgen/
aensocht, depost is ondersproken dat in-/
gevalle den acceptant opden gestelden/
teijt het restant vande coopsomme/
niet en voldede, dat de transportanten/
het selve sullen mogen verhaelen opden/
voors(chreven) gecedeerden pant, ende hebben/
de voors(chreven) comparanten ende getuijgen/
hebben de minute deser met henne na-/
men ende hantteeckens respective/
beneffens mij notaris onderteeckent/
onderstont quod attestor et erat signatum/
p(etrus) j(osephus) van vossum not(ariu)s publ(icu)s 1728/
Welcken volgende den voorschreven ge-/
constitueerden uijt crachte ende naer/
vermogen van d'onwederoepelijcke/
procuratie in den bovenstaenden con-/
tracte notariael geinsereert, heeft den/
selven in alle ende igewelcke sijne/
poincten, clausulen ende articulen daer-/
inne breeder vermelt, alhier vernieuwt,/
herkent ende gereitereert, obligando, sub-/
mittendo ac renuntiando in forma,/
mitsgaders bij manisse des voors(chreven) heere/
meijers ende naer voorgaende wijs-/
domme der naer te noemen heeren
//
schepenen heeft opgedraegen met behoore-/
lijcke vertijdenisse ende renuntiatie/
huijs ende hoff soo ende gelijck het selve/
gestaen e(nde) gelegen is onder herent groot/
een virendeel hier vorens in sijne re-/
genoten nader gespecificeert ende ge-/
designeert, ende mits d'ordonnantie/
van rechten den voors(chreven) opdraegere daer/
uijt behoorelijck ontgoeijt ende ont-/
erfft sijnde, soo wort mits desen daer-/
inne gegoeijt ende geerfft den nota-/
ris hoffmans alhier present ende 't selve/
accepterende in den naem ende ten/
behoeve van jacobus de becker cum/
sua, henne erffven, naercomelingen ofte/
hens actie hebbende, per monitionem/
iure et satis et waras pro ut latius/
in supradicto procuratorio waer/
toe wort gerefereert, ende den te-/
neur alhier anderwerff wort gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert/
coram h(ee)r e(nde) m(eeste)r hijacijnthus jacobus/
schouten e(nde) s(ieu)[r] joannes van arenbergh/
schepenen hac 20 julii 1728
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2020-02-24 by Jos Jonckheer