SAL7995, Act: R°122.1-V°124.1 (22 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°122.1-V°124.1  
Act
Date: 1751-02-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-16 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijt/
van jon(ke)[r] petrus de herckenrode/
heere van roost, president schepenen/
loco pretoris, ende die schepenen/
der hooftstadt loven naergen(oem)t/
gestaen henricus davidts off(iciae)l/
der middelste schrijffcamee alhier,/
uijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederoepelijcke pro-/
curatie geinsereert, inden naer-/
volgenden contracte notariael/
omden selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naervol-/
gende, luijdende aldus/
Op heden desen 29 januarii/
1751 comparerende voor mij/
openbaer not(ari)s geadmitteert bij/
haere ma(jestij)ts souverijnen raede/
van brabant, binnen die hooft-/
stadt loven residerende ende in/
de presentie van die getuijgen naer-/
genoempt, jan bosmans ende/
catharina strebos gehuijsschen/
ende innegesetene van meerbeek/
bij everbergh, de welcke hebben/
verclaert soo ende gelijck sij ver-/
claeren, vercocht gecedeert ende/
getransporteert te hebben soo/
ende gelijck sij vercoopen, cederen/
/ ende transporteren bij ende mits/
desen aen ende ten behoeve van/
cornelis coennaerts ende petro-/
nella van meerbeek gehuijsschen/
ende eensgelijcx innegesetenen/
van meerbeek voors(chreve) alhier present/
ende in coop accepterende te/
weten huijs, hoff, stallingen soo/
ende gelijck het selve gelegen/
is onder meerbeek voors(chreve) in de/
connebinne groot t' saemen/
een halff boender reg(eno)ten smedts/
wegh ter i[e] servaes de jaeger ter/
ii[e] het clooster van everbode ter iii[e]/
ende den voerwegh loopende/
achter het dorp ter iiii sijden/
aenden acceptant genoegsaem/
bekent, welck vercoop ende cessie/
is geschiet om ende voor de somme/
van sesse hondert guldens courant/
gelt, den schellinck tot seven/
stuijvers, den ducaton tot drije/
guldens thien stuijvers ende/
alle andere specien naeradvenant/
gerekent, dienende dese dijen aen-/
gaende voor volle ende absolute/
quittantie, sonder van andere ofte/
voordere te moeten doceren/
mits welcke verclaeren de trans-/
portanten tot het voors(chreven) huijs, hoff,/
stallingen ende block landts/
geene de minste actie, recht ofte/
presentie te behauden ofte te/
/ reserveren directelijck ofte indi-/
rectelijck, dande acceptante te/
surrogeren inhunne plaetse, stede/
ende geregtigheden, concensterende/
alvolgens inde ontgoedenisse ende/
goedenisse voor alle heere hoven/
daer het d' acceptanten goetduncken/
ende gelieven sal, alles sonder/
voorgaende daghement, warrande-/
rende het voors(chreven) goet te wesen/
voor vrije, suijver ende onbelast/
als oock onbelast van chijnsen/
ende ingevalle heden ofte morghen/
aenden voors(chreven) pandt iets aenge-/
braecke ofte bevonden wordende/
den selven belast, soo geloven/
die transportanten guarrand ende/
genoegdoeninge in forma bij de/
transportanten vercregen in twee/
differente coopen de eene voor/
heeren meijer ende schepenen/
deser stadt in dato 9 (septem)bris 1747/
ende de resterende hellicht vol-/
ghens acte gepasseert voor mij/
onderges(chreven) notaris in dato x jan(ua)rii/
1751 lestleden, alle welcke/
bescheeden de transportanten aende/
acceptanten bij desen sijn overge-/
levert, onder obligatie van hunne/
respective persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen pre-/
sent ende toecomende, met/
submissie ende renuntiatie als/
/ naer rechte, constituerende ten/
effecte
voorts onwederoepelijck/
eenider thoonder deser [vacat]/
ofte copije auth(entique) der selver om te/
compareren soo voor den sou-/
verijnen raede van brabant, heere/
meijer ende schepenen van loven/
de weth van meerbeek ende alle/
omme elders, daer het van noode/
soude moghen wesen, om den/
inhoudt deser te vernieuwen/
ende te herkennen, consenterende/
den gebreckelijcken inde condem-/
natie voluntair alles sonder/
voorgaende daghement gelovende/
verbindende ende renuntierende/
als naer rechte./
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daeghe, maende/
ende jaere voors(chreven) ter presentie/
van s(ieu)[r] philippus de bruijn ende/
henderick malcotte beijde als ge-/
tuijgen ten desen aensogt ende/
geboden, de minute originele deser/
becleet met behoorelijcken segel/
bij de voors(schreven) transportanten, accep-/
tanten ende getuijgen beneffens/
mij notario onderteekent, onderstont/
quod attestor signatum j(oannes) b(aptista) g(erardus) frans-/
sens not(ariu)s pub(licu)s/
Welcken volgende den voors(chreven)/
geconst(itueerd)[e] uijt crachte ende naer ver-/
moghen als voor, heeft den voors(chreven)/
contracte not(ariae)l alhier in alle ende/
/ igewelcke poincten, clausulen ende/
articulen alhier vernieuwt, her-/
kent ende gereitereert, consente-/
rende als inden selven de trans-/
portanten obligantes, submittentes/
ac renuntiantes in forma, eentsae-/
mentlijck ter maenisse des heere/
president schepenen naer voor-/
gaende wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen heeft/
met behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie opgedraegen/
het huijs, hoff, stallingen et(cetera) gestaen/
ende gelegen onder meerbeek bij/
everbergh ten voorschreven con-/
tracte tusschen de regenooten/
breeder gespecificeert ende gedesig-/
neert, ende mits d' ordonnantie/
van rechten den voors(chreven) opdragere/
uijt de voorschreve huijsinge, hoff/
ende stallingen e(tcetera) behoorelijck/
ontgoeijt ende onteerfft sijnde, wordt/
mits desen in het selven met/
alle solemnitijten van rechten/
daer toe gerequireert, gegoeijdt/
ende geerfft den officiael eve-/
raerts alhier present ende accep-/
terende voor inden naem ende/
ten behoeve van cornelis/
coennaerts ende petronella van/
meerbeek gehuijsschen innegesetene/
van meerbeek bij everbergh, hunne/
erven ende naercomelingen ofte/
de gene huns actie hebbende, alles/
/ breeder uijt weijsens den voors(chreven) con-/
tracte welckers teneur alhier/
wordt gehouden voor anderwerff/
geinsereert ende gerepeteert/
Coram jon(ke)[r] carolus theodorus/
schotte heere van harcourt et s(ieu)[r]/
adrianus noe, schepenen hac (...) [prima]/
februarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick