SAL7995, Act: R°212.1-R°215.1 (40 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°212.1-R°215.1  
Act
Date: 1751-03-22
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-12 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt des/
heere meijers ende die schepe-/
nen der hooftstadt loven/
naergenoempt, gestaen lam-/
bertus goffart officiael der/
tweede schrijffcamere, om/
de naervolgende acte nota-/
riael alhier wettelijck te/
vernieuwen ende t' herken-/
nen als thoonder van de/
selve geconstitueert zijnde vol-/
gens d' onwederroepelijcke pro-/
curatie daerinne geinsereert/
heeft dat gedaen als volgt:/
Op heden desen achten-/
twintigsten september/
seventhien hondert negenen-/
viertig comparerende voor/
mij notaris, bij haere majes-/
teijts souvereijnen raede/
van brabandt geadmitteert/
tot loven residerende pre-/
sent die getuijgen naerte-/
/ noemen s(ieu)[r] petrus segers ende/
joanna de coninck wet-/
tige gehuijsschen binnen/
dese voors(chreve) stadt ende elisa-/
beth de coninck de welcke/
dese acte sal lauderen ende/
approberen welcke voor-/
schreve comparanten ver-/
claeren vercocht, gecedeert/
ende getransporteert te/
hebben soo ende gelijck sij/
vercoopen cederen ende/
transporteren bij desen aen/
hendrick vranckx innegese-/
tennen van hogaerden al/
hier present ende in coop/
accepterende seecker paert/
ende deel als de voorschre-/
ve transportanten sijn/
hebbende in een halff boinder/
landts gelegen onder bier-/
beeck op den eselbergh/
regenoten guilliam de/
coninck ter eenre, jan de/
vroeij ter tweedere ende/
de abdije van parcq ter der-/
dere zijden geschiedende dit/
transport om ende mits eene/
somme van achtentwintig/
guldens courant geldt, welc-/
ke voorschreve somme de/
voorschreve transportanten/
/ uuijt handen vanden accep-/
tant alsnu wel ende deugh-/
delijck bekennen ontfangen/
te hebben dienende dijen-/
aengaende voor manuele quit-/
tantie, mits welcke ver-/
claeren de voorschreve/
transportanten, aen het/
voorschreve gecedeerde/
geen recht, oft actie meer/
te reserveren direcktelijck/
nochte indirecktelijck dan/
den voorschreven acceptant/
te stellen in hunne respec-/
tive stede plaetse ende/
gerechtigheijdt metten/
selfsten rechte, warande-/
rende de voorschreve trans-/
portanten het voorschreve/
gecedeerde uuijtten hooffde/
van hunne ouders ende aen/
de selve competerende bij/
scheijdinge ende deijlinge/
gepasseert voor den nota-/
ris jacobs ende seeckere/
getuijgen binnen loven/
in date 27 april 1686 op/
den last van eenen schel-/
linck s'jaers op het geheel/
parceel aen de abdije van/
parcq sonder voorder daer-/
voor guarrandt gelovende,/
/ met constitutie op een ieder/
thoonder deser ofte copije/
authentijcq ten eijnde van/
vernieuwinge te geschie-/
den soo voor haere keijser-/
lijcke ende conincklijcke ma-/
jesteijts souvereijnen/
raede van brabandt, die/
heeren meijer ende schepe-/
nen van loven, als alom-/
me elders daer het noodigh/
soude mogen wesen con-/
senterende aldaer in de/
gewillige condemnatie/
parate ende reele execu-/
tie mede in de goedenisse/
ende ontgoedenisse alles/
sonder voorgaende daege-/
ment, gelovende verbin-/
dende ende renuntierende/
als in forma Aldus gedaen/
ende gepasseert binnen/
loven ten daege voors(chreve)/
ter presentie van lamber-/
tus landewijck ende van/
jan peeter de moulin/
als getuijghen hier toe geroe-/
pen, sijnde die minute origi-/
nele deser, geschreven op/
sijnen behoorelijcken zegel/
bij die voorschreve comparan-/
ten ende getuijghen/
/ onderteekent beneffens mij/
notaris./
Op heden desen 16[en] fe-/
bruarii 1750 comparerende/
elisabeth de coninck de/
welcke naer voorgaende/
lecture verclaert de voor-/
schreve acte van trans-/
port te lauderen ende te/
approberen ter presentie/
van lambertus lande-/
wijck ende van joannes/
petrus de moulin als/
getuijgen ende was onder-/
teekent met het marck van/
elisabeth de coninck leeger/
stont quod attestor ende was/
onderteekent j b vander/
zijpen not(ariu)s 1750/
Welckenvolgende den voors(chreven)/
geconstitueerden uijt crachte/
ende naer vermogen als/
voor heeft ter maenisse des/
heere meijers naer voorgaen-/
de wijsdomme der naer te/
noemen heeren schepenen/
met alle behoorelijcke ver-/
theijdenisse ende renuntiatie/
daer toe gerequireert opge-/
draegen het paert ende deel/
in een halff boinder landts/
/ gelegen onder bierbeeck op/
den speelbergh hier vorens/
tusschen die regenoten bree-/
der geexprimeert ende gede-/
signeert ende mits d' ordon-/
nantie van rechten den/
voors(chreven) opdraegere uijt het/
selve paert ende deel in een/
halff boinder landts behoore-/
lijck ontgoeijdt ende ont-/
erft zijnde, soo wordt mits/
desen in het selve met alle/
solemniteijten daer toe ge-/
requireert behoorelijck ge-/
goeijdt ende geerft s(ieu)[r] joan-/
nes baptista everaerts of-/
ficiael der tweede schrijff-/
kamere alhier present ende/
accepterende voor in den/
naeme ende ten behoeve/
van hendrick vranckx, inne-/
gesetennen van hoegaerden/
obligando, submittendo ac re-/
nuntiando in forma et wa-/
ras prout latius in dicto/
procuratorio, sijnde dit halff/
boinder landts alsnu int ge-/
heel verkogt ende getrans-/
porteert aen joannes huens/
ende maria theresia vander/
straeten gehuijsschen inne-/
geseten des dorpe van bier-/
/ beeck volgens acte gepasseert/
voor den notaris fisco 21/
meert 1751, coram jon(ke)[r] joan-/
nes laurentius philippi et s(ieu)[r]/
guillielmus van kerckhoven/
schepenen hac 22 martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick