SAL7995, Act: R°227.1-R°230.1 (44 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°227.1-R°230.1  
Act
Date: 1751-03-26
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-28 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
der heeren schepenen der hooft-/
stadt loven ende die sche naer-/
genoempt, gestaen joannes/
baptista everaerts, officiael der/
middelste schrijffcamere alhier/
uijt crachte ende naer vermoghen/
vande onwederoepelijcke procu-/
ratie geinsereert inden naervol-/
genden contracte notariael [scabinael] om-/
den selven alhier te vernieuwen/
herkennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft het selve gedaen ende geef-/
fectueert in voegen ende ma-/
nieren naervolgende, luijdende/
aldus/
Op heden desen vijffden decem-/
ber seventhien hondert vijfftigh/
sijn gecomen ende gecompareert/
voor de onder te noemen sche-/
penen der stadt ende lande/
van aerschot, hendrick vlim-/
mens beneffens catharina de/
clerck sijne wettighe huijsvrauwe/
die hij tot het gene is assiste-/
rende ende authoriserende res-/
pective inwoonders van den/
/ gehuchte van geelrode, welcke/
voorschreve comparanten/
bekennen gesamentlijck wel/
ende deughdelijck te hunnen/
dancke ontfangen ende ter/
rente gelicht te hebben van s(ieu)[r]/
theodorus de widt bejaerden/
jonghman actuelen kerckmeester/
van onse lieve vrauwe bin-/
nen aerschot ende s(ieu)r jacobus/
mattheus in hauwelijck met/
maria de widt respective/
inwoonders deser stadt eene/
somme van hondert guldens/
courant, den pattacon tot/
twee guldens sesthien stuijvers/
ende de hoogere specien naer-/
advenant, dienende dese over-/
sulckx voor volle ende absolute/
quittantie sonder van andere/
ofte voordere naermaels te/
moeten doceren, voor welcke/
voorschreve capitaele somme/
de voorschreve comparanten/
geloven te gelden ende te/
betaelen aende voorschreve/
rentschieters binnen de stadt/
aerschot ofte huns actie heb-/
bende eene erffelijcke rente/
van vijff guldens courant/
/ jaerelijcx dan in cas van jae-/
relijcxe precise betaelinghe ofte/
ses weken naer ideren vervaldagh/
sullen de comparanten rentgelders/
gestaen mits betaelende voor/
interest jaerelijckx vier guldens/
ende thien stuijvers los ende/
vrij van alle lasten t'sij van thien/
twintighste, honderste meerdere/
ofte mindere penningen, beden/
subsidien contributien ende ge-/
neraelijck van alle lasten alreede/
op renten gestelt ende naer-/
maels alnoch te stellen, cours/
ende inganck nemende de/
selve rente van heden dathe/
deser, sulckx dat het eerste jaer/
interest vallen ende verschijnen/
sal op den vijffden december/
vanden toecomenden jaere/
seventhien hondert eenenvijfftigh/
ende soo voorts van jaere tot/
jaere tot den volcomen aflegh/
dijer, die de comparanten rent-/
gelders ofte huns actie hebbende/
sullen vermoghen te doen met/
gelijcke capitaele somme van/
hondert guldens ende verloops/
interesten dijer a rato van tijde/
met costen van brieven, cre-/
/ atie, copije der selve goedenisse/
ofte slaen van lovensche main-/
mise cassatie dijer met de/
pontpenningen ingevalle/
voor welcke voors(chreven) capitaele/
somme ende verloopen inte-/
resten dijer, de voorschreve/
comparanten rentgelders/
sijn verbindende hunne respec-/
tive persoonen ende goederen/
have ende erffve present ende/
toecomende ende speciaelijck/
daer vooren te pandt stellende/
de voorschreve catharina/
de clerck met consent ende/
overstaen van haeren voor-/
schreven man seeker huijs/
hoff, landt ende boomgaert/
groot ontrent de drij daghmael/
gestaen ende gelegen tot geelrode/
op het quadt eijnde regenooten/
in het geheel zuijt adriaen van/
brussel, west mertheen visse-/
maekers, noort den eeckel/
bergh ende oost s(ieu)[r] vandenbossch/
renuntierende de voorschreve/
vrauwpersoone met consent/
ende overstaen van haeren/
voorschreven man aen het/
beneficie auth(entique) aut(enti) si qua mulier/
dijer alvoorens van mij onderges(chreven)/
/ secretaris onderreght sijnde,/
warranderende het voorschreven/
huijs, hoff, boomgaert ende landt/
voor vrije, suijver ende onbelast/
dan alleenelijck op den gereghtighen/
s'heeren grondtchijns sonder meer/
hier op waerchap ende guarrand/
geloevende, het gene aende voor-/
schreve catharina de clerck/
is comparerende, ab intestato/
uijt den hooffde haerder ouders/
conform de schijdinge ende deij-/
linghe aengegaen teghens haere/
suster gepasseert voor den notaris/
[vacat] verlooij ende getuijgen/
binnen aerschot op den [vacat]/
hebbende tot meerdere vastigheijdt/
vant'allent gene voor ende naer-/
bes(chreven) de voorschreve comparanten/
onwederoepelijck mits desen/
constitueert den persoon van/
[vacat]/
ende alle thoonders deser ofte/
copije auth(entique) dijer omt'gene/
ende te compareren voor den/
souverijnen raede van brabent/
meijer en de schepenen van loven/
die van aerschot ende alomme/
elders voor heer ende hoff com-/
petent daer het partije gein-/
/ tresseerde goetduncken ende/
gelieven sal om aldaer den/
inhoude deser vernieuwende/
ende herkennende den ge-/
breckelijcken in het onderhouden/
deser volontairelijck te doen/
ende laeten condemneren met/
costen sonder voorgaende/
daghement als daer inne/
vrijwillighlijck consenterende/
mitsgaeders om te gaen ende/
te compareren voor d'heeren/
schepenen der stadt loven/
om aldaer bij acte van lo-/
vensche mainmise het voors(chreven)/
capitael van hondert guldens/
ende te verloops intresten/
dijer te laeten realiseren/
ende affecteren op het voors(chreven)/
huijs hoff, boomgaert ende/
landt mede oock voor heer/
ende hoff competent om het/
voors(chreven) capitael van hondert/
guldens als oock de te verloops/
interesten dijer te laeten re-/
aliseren ende affecteren op het/
voors(chreven) huijs, hoff, landt ende/
boomgaert naer stiel/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen de stadt aerschot date/
als vooren coram d. matthens et/
/ van brussel schepenen sijnde/
d'originele minute deser becleet/
met segel competent ende bij/
de voors(chreven) rentgelders beneffens/
mij onderges(chreven) secretaris der stadt/
ende lande van aerschot behoo-/
relijck onderteekent, onderstont/
quod attestor signatum j. van/
cantelbeeck (septem)bris 1750/
Aldus vernieuwt, herkent ende/
gereitereert bij den voorschreven/
geconstitueerden den voorschreven/
contracte scabinael in alle ende/
igewelcke poincten, clausulen/
ende articulen, consenterende/
als inden selven, de rentgelders/
obligandos submittendos ac re-/
nuntiandos in forma./
Coram jon(ke)[r] carolus theodorus/
schot heere van harcourt et s(ieu)[r]/
guillielmus van kerckhoven sche-/
penen hac 26 martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick