SAL7995, Act: R°237.2-R°239.1 (47 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°237.2-R°239.1  
Act
Date: 1751-03-29
LanguageNederlands

Transcription

2019-04-29 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt des/
heere meijers ende die sche/
penen der hooft stadt loven/
naergenoempt gestaen lam/
bertus goffart officiael der/
tweede schrijffkamere al/
hier uijt krachte ende naer/
vermogen van de onwe/
derroepelijcke procuratie/
geinsereert in sekere pu/
blieque conditien van/
vercoop gehouden door/
den notaris p(etrus) j(oannes) van vossum/
binnen de stadt loven resi/
derende ter instantie ende/
van wegens s(eigneu)[r] joannes/
theunissens in houwelijck/
met theresia barbara boels/
de representanten [vacat] de/
/ coninck ende jouff(rouw)[e] maria/
boels [vacat] lawens ende/
theresia boels ende s(eigneu)[r] jo/
annes nicolaus verbeulen/
en(de) s(eigneu)[r] petrus slavon als/
momboir der minderjaerige/
kinderen van s(eigneu)[r] joannes/
antonius verbeulen ende/
jouffr(ouwe) barbara boels ge/
huiijsschen waeren uijt/
krachte van permissie der/
heeren oppermomboiren/
deser stadt loven in date/
8 febr(uarii) 1751 over ende ter/
saeke van seker huijs ge/
staen binnen deser stadt/
loven inde diestersche/
straete genaempt den speck/
hals regenoten de dies/
tersche straete ter i[e]/
het huijs den fisant ter/
ii[e] zijden met het servituet/
van de hellicht van de/
goten tusschen de daken/
over welck huijs den/
lesten sitdag is gehouden/
binnen dese stadt loven/
in de herberge het pauwken/
den 12[en] meert 1751 op welc/
ken voors(chreven) lesten sitdag/
het geseijt huijs ten uijt/
ganck der brandende keirs/
/ se als hoogsten ende lesten/
verdieder is verbleven/
aen s(eigneu)[r] cornelis smolders/
voor de somme van negen/
hondert sestig guldens ende/
vijftig hoogen als breeder/
blijckt bij de copije authentie/
que der voors(chreven) conditien ende/
quittantie van voldoeninge/
der koopsomme staende in/
pede der selve ende waer/
van den teneur is volgende/
Ontfangen van s(eigneur)[r] cornelis/
smolders negenhondertsestig/
guldens mitsgaeders hondert/
derthien guldens over den/
palmslag hoogen ende stuijver/
geldt maekende te saemen/
duijsentdrijenseventig guldens/
wisselgeldt in voldoeninge/
vande voors(chreven) koopsomme/
consenterende alvolgens in/
de ontgoedenisse ende goe/
denisse daer ende alsoo sonder/
voorgaende daegement sijnde/
hier toe gemachtigt door de/
mede erffgenaemen hac 29/
meert 1751 onderteeckent/
joannes nicoalus verbelen/
q(ualitate) q(ua)/
Copije van de quit/
tantie der betaelde/
pontpenningen/
Ontfangen bij mij onderges(chrevene)/
/ van cornelis smolders de/
somme van drijenvijftig gul/
dens derthien stuijvers wis/
selgeldt voor de pontpennin/
gen van den huijse hier/
boven vermelt desen 29[en]/
meert 1751 signatum m jo/
ris leeger staet het volgende/
Den onderges(chrevene) wilt ende/
begeert dat de goedenisse/
van den huijse hier boven/
vermelt sal worden gedaen/
soo t sijnen behoeve als ten/
behoeve van sijne tegen/
woordige huisvrauwe elisa/
beth van billoen actum ut supra/
onderteekent corelus smolders/
Welckenvolgende heeft den/
voors(chreven) geconstitueerden/
uijt krachte ende naer ver/
mogen als voor ter mae/
nisse des heere meijers/
naer voorgaende wijsdomme/
der naertenoemen heeren/
schepenen met behoore/
lijcke verteijdenisse ende/
renuntiatie opgedraegen/
het huijs hier vorens tusschen/
die regenoten naerder geexpri/
meert ende mits d ordonnan/
/ tie van rechten den voors(chreven)/
opdraegere uijt het voors(chreven) huijs/
behoorelijck ontgoeijdt ende/
onterft zijnde soo wordt/
daerinne met alle solemniteijten/
van rechten daer toe gerequi/
reert behoorelijck gegoeijdt/
gevest ende geerft s(eigneu)[r] joannes/
baptista everaerts officiael/
der tweede schrijffkamere/
alhier present ende accepterende/
voor inden naeme ende/
ten behoeve van cornelis/
smolders ende elisabet van billoen/
gehuijsschen innegesetene/
deser stadt alles breeder/
uijtwijsens de voors(chreven) conditien/
die alhier wordt gehouden/
voor geinsereert ende gerepe/
teert Coram jon(ke)[r] joannes/
laurentius philippi et s(ieu)[r] guil/
lielmus van kerckhoven/
schepenen hac 29[en] martii/
1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick