SAL7995, Act: R°280.2-V°284.1 (58 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°280.2-V°284.1  
Act
Date: 1751-03-31
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-12 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijdt/
der heeren schepenen der hooft-/
stadt loven naergenoempt, ge-/
/ staen joannes baptista everaerts/
[off(iciae)l der middelste schrijffcamere alhier] uuijt crachte ende naer vermogen/
vande onwederoepelijcke procu-/
ratie geinsereert inden naer-/
volgenden contracte notariael/
om den selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen/
ende geefectueert in voegen/
ende manieren naervolgende/
luijdende aldus/
Op heden desen eenendertighsten/
meert seventhien hondert/
eenenvijfftigh, compareerde/
voor mij openbaer notaris/
geadmitteert bij haere ma(jesteij)ts/
souverijnen raede van brabant/
binnen die hooftstadt loven/
residerende ende inde pre-/
sentie vandie getuijgen naer-/
genoempt jan verheijden/
bejaerden jonghman ende/
innegesetene van meerbeek/
bij everbergh beneffens anthoon/
vanderhulst ende cecilia ver-/
heijden gehuijsschen ende inne-/
gesetene van velthem, ende/
joanna verheijden bejaerde jonge/
dochter alle kinderen hieronimus/
/ verheijden ende maria neefs/
hunne ouders waeren welcke/
comparanten hebben elck van hun/
ende in solidum verclaert ende/
bekendt soo ende gelijck sij ver-/
claeren ende bekennen bij ende/
mits desen, reelijck ende deughdelijck/
in aengetelde penningen ontfangen/
te hebben uijt de handen van jouff(rouw)[e]/
elisabeth vander geten weduwe/
wijlen s(ieu)[r] francis van resegem/
woonende binnen dese stadt loven/
de somme van sesse hondert guldens/
wisselgeldt, den ducaton tot drije/
guldens den schellinck tot sesse/
stuijvers ende alle andere meerdere/
ende mindere specien naeradvenant/
gerekent, dienende dese dijen aen-/
gaende voor quittantie ende ob-/
ligatie, voor welcke somme de/
voorschreve comparanten solidai-/
relijck ende elck van hun in het/
particulier ende in solidum ge-/
loven aende voorschreve renthef-/
fersse alhier present ende accep-/
terende te gelden ende te be-/
taelen eene erffelijcke rente van/
vierentintigh guldens s' jaers/
/ ende alsoo ten penninck vijff-/
entwintigh, los ende vrije van/
alle lasten soo van thien, twin-/
tighste meerdere ofte mindere/
penningen, contributien, leve-/
rantien ende generaelijck alle/
andere lasten soo reele als mixte/
geene uijtgenomen alle welcke/
sullen staen ten laste des/
rentgelders niettegenstaende/
alle ofte eenighe placcaerten/
van haere majesteijt ofte en-/
voijen der heeren staeten van/
brabant ter contrarie, deroge-/
rende aende selve bij ende/
mits desen, welcke rente/
haeren cours heeft aengenomen/
in dato heden voorschreve, waer/
van het eerste jaer van betae-/
linghe vallen ende verschijnen/
sal den 31 meert vanden toe-/
comenden jaere seventhien/
hondert twee envijfftigh, ende/
soo voorts van jaere tot jaere/
tot de respective quijtinghe/
toe die altijt sal moghen ge-/
schieden als het de voorschreve/
rentgelders ofte de gene huns/
actie hebbende goetduncken ende/
gelieven sal, t' eender reijse ende/
/ met volle rente, gelovende sij/
rentgelderen dese rente alle jaeren/
loffelijck op den voors(chreven) gelimiteerden/
termeijn te sullen betaelen/
binnen dese stadts wissele van/
loven als schult met recht ver-/
wonnen/
Ten effecte voorschreve soo ist dat/
sij comparanten in solidum ende/
elck van hun int particuliers/
sijn verobligerende hunne respec-/
tive persoonen ende goederen/
meubelen ende immeubelen/
present ende toecomende, met sub-/
missie ende renuntiatie als/
naer rechten/
Ende om de voorschreve renthef-/
fersse noch naerder te verseekeren/
over haere capitaele somme/
ende te verloopen dijer, soo hebben/
sij comparanten solidairelijck/
verobligeert ende voor speciael/
hijpoteque gestelt,/
Eerst drije vijffdepaerten in vijff/
daghmaelen lants gelegen onder/
meerbeek op inde langeloo re-/
genooten jeroen kerts ter eenre,/
s(eigneu)[r] sneijers ter ii[e] d' abdije van/
everbode ter iii[e] carel routiens
//
ter iiii[e] den heere fraula ter andere/
belast met s' heeren chijns van/
vijffthien molevaten rogge aen/
den grave vander noot/
Item drij vijffde paerten in vijff/
vierendeelen lants gelegen/
onder de parochie van everbergh/
reg(eno)ten het lovenstraetjen ter i[e]/
fraula ter ii[e] het goidshuijs van/
terbanck gter iii[e]/
Item drij vijffde paerten in een/
halff boender landts gelegen/
onder de voorschreve parochie/
van everbergh reg(eno)ten jan/
verhulst ter i[e] het clooster van/
cortenbergh ter ii[e] ende peeter/
coosemans ter andere seijden/
Item drij vijffde paerten in vijff/
vierendeelen landts gelegen/
tot meerbeeck regenoten mevr(ouw)e/
van grave ter i[e] meijn h(ee)[r] fraula/
ter ii[e] ende iii sijden,/
dese drij parceelen belast met/
negen molevaten coren aenden/
h(eijligen) gheest van loven/
Item drije vijffde paerten van een/
halff boinder ende vijffentwintigh/
roeden lants gelegen onder het
//
graaffschap van erps uijt een/
meerder stuck van gelijcke maete/
volghens deijlinge regenooten/
van het geheel den wegh gaende/
van erps naer weijneghem ter/
eenre, den h(eijligen) gheest ofte kercke/
van erps ter ii[e] peeter verhoogen/
ter iii[e] ende d' abdije van sinte/
michiels tot antwerpen ter iiii[e]/
sijden, wesende los ende vrije goet/
Item drije vijffde paerten in een/
halff boender landts gelegen/
onder meerbeek gemeijnelijck/
genoempt het drijvels bossken/
regenooten d' erffgenaemen jon(ke)[r]/
van grave ter i[e] jan vrebos den/
jonghen ter ii[e] den heere baron de/
spange ter iii[e] lambrecht elaerts/
ter iii sijden, vrije ende onbelast/
goedt/
Item drije vijffde paerten van drije/
daghmaelen lants gelegen onder/
meerbeek genoempt de delle reg(eno)ten/
de oude herbaene van loven op/
brussel ter i[e] de pastorije van meer-/
beek ter ii[e] mijnh(ee)[r] fraula ter iii[e]/
ende iiii sijden vrij ende onbelast/
Alle dese panden voorschreve hun/
competerende bij testamente van
//
wijlen den eerweirdigen heere/
lambertus vrebos ingevolge den/
besloten bij hem gemaeckt in dato/
vijffthien septembris seventhien/
hondert negenentwintigh origine-/
lijck ten comptoire vanden/
notaris g cuijpers tot steijnocke-/
seel residerende/
Verclaerende sij comparanten allen/
dese panden voorschreve te/
wesen vrije suijver ende onbelast/
ten sij het gene voorschreven staet/
ende ingevalle dese voorschreve/
panden heden ofte morghen niet en/
waeren ten contentemente van/
de voorschreve rentheffersse ofte aen/
de selve iets aengebraeke, geloven/
sij comparanten elck van hun/
in het particulier ende in solidum/
te sullen stellen naerdere suffisante/
panden t' haeren contentemente/
ofte de gene haers actie hebbende,/
op de eerste maenisse te gebeuren/
ofte wel dese rente te moeten/
rembourseren met den vollen in-/
terest dijer/
Ende alhier mede comparerende/
martina neeffs weduwe wijlen/
hieronimus verheijden de welcke/
aende voors(chreve) goederen ende hijpo-/
teque dijer is hebbende de tochte
//
de welcke heeft verclaert soo ende/
gelijck sij verclaert bij desen voor/
soo veel dese is aengaende de/
voorschreve lichtinge te lauderen/
ende te approberen soo sij doet/
bij desen, ende daer van is afstandt/
doende van haere tochte/
Consenterende alvolgens de com-/
paranten in het slaen van beleyde/
ende mainmise, decreet ende her-/
decreet der heeren schepenen van/
loven daerop te volghen mede/
inde annotatie daer ende alsoo/
alles sonder voorgaende daghement/
alles onder obligatie ende verbandt/
als voor, constituerende voorts/
onwederoepelijck een ider thoonder/
deser [vacat] ofte copije/
auth(entique) der selver, om te compareren/
soo voor den souverijnen raede/
van brabant, heeren meijer ende/
schepenen van loven, de weth/
van meerbeek ende alomme elders/
daer het van noode soude moghen/
wesen, om den inhoudt deser te/
vernieuwen ende te herkennen/
consenterende den gebreckelijcken/
inde condemnatie voluntair alles/
sonder voorgaende daghement/
gelovende, verbindende ende re-/
nuntierende als naer rechten/
/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daeghe, maende/
ende jaere voorschreve ter/
presentie van s(ieu)[r] joannes baptista/
huijgens ende hendrick van bol/
beijde als getuijgen tot dese/
aensocht ende gebeden, ende is/
de minute originele deser becleet/
met behoorelijcken segel, bij de/
voorschreve comparanten rent-/
gelders, rentheffersse ende ge/
tuijgen respective beneffens/
mij notario onderteekent, onder-/
stondt quod attestor ende was/
onderteekent j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens/
not(ariu)s pub(licu)s/
Aldus vernieuwt, herkent ende/
gereitereert bij den voorschreven/
geconstiueerden den voorschreven/
contracte notariael, in alle/
ende igewelcke poincten, clau-/
sulen ende articulen, consente-/
rende als inden selven, de/
rentgelders obligantes submittentes/
ac renuntiantes in forma./
Coram jon(kere)[n] joannes laurentius/
philippi et s(ieur)[r] guillielmus van/
kerckhoven, schepenen hac 31/
martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1756-04-07
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-12 by Karel Embrechts
Is gebleken/
bij acte ge-/
passeert voor/
den not(ari)s j(oannes) b(aptista) g(erardus)/
franssens tot/
loven residerende/
den 7 april 1756/
dat de nevenstaende/
cap(itaele) rente van 600/
g(u)l(den)s wis(selgelt) is geque-/
ten aen s(ieu)r michiel/
vandenbergen cum/
sua als erff(genam)en/
van de wed(uw)[e] fran-/
cis vanreusegem/
door jan van-/
derheijden cum/
sua que(m) vacat/
hac 7 april/
1756/
quod attestor/
m(artinus) j b vander-/
haert off(iciae)l/
1756
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick