SAL7995, Act: R°285.1-R°288.1 (59 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°285.1-R°288.1  
Act
Date: 1751-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-24 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijt den/
heeren schepenen der hooftstadt/
loven naergenoempt gestaen/
joannes baptista everaerts off(iciae)l/
der middelste schrijffcamere alhier/
uijt crachte ende naer vermogen/
vande onwederoepelijcke procu-/
ratie geinsereert inden naervol-/
genden contracte scabinael/
om den selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naervol-/
gende, luijdende aldus/
Alsoo michiel meijnckens cum ux-/
ore catharina de cock bij coop/
hadden vercregen teghens jan/
lambrechts ende maria bruij-/
ninckx gehuijsschen seeckere vijff/
daghmaelen landts genoempt/
rosas ofte vandenborgtens bossch/
gelegen onder langhdorp reg(eno)ten/
jan brems erffgenaemen oost/
den h(eijligen) gheest van langhdorp/
suijt, guilliam meijnckens erff-/
genaemen west, jan [brems] erffgenaemen/
noort, voor de somme van drije/
/ hondert guldens courant geldt/
als blijckt bij de conditien van/
vercoop daer over gehouden voor/
schepenen der stadt ende lande/
van aerschot onder den secretaris/
h le corbesier in date drij meert/
seventhien hondert eenenvijfftigh/
welcke voors(chreve) vijff daghmaelen/
landts onder andere te vorens/
waeren verbonden aenden eerw(eirdigen)/
heere petrus geudens canoninck/
alhier ende aen jouff(rouw)[e] gertrudis/
van goor als erffgenaem van/
jouffr(ouw)[e] van stuvijen volgens den/
testamente daer van sijnde, tot/
betaelinghe van welcke de/
voorschreve vijff daghmaelen lant/
ende andere panden publiekelijck/
waeren vercocht. Ende alsoo/
den voors(chreven) michiel meijnckens/
cum uxora tegenwoordigh onver-/
sien sijn van penningen om/
de voorschreve coopsomme van/
drij hondert guldens courant geldt/
te connen voldoen, soo sijn op/
heden desen derden meert 1770/
eenenvijfftigh, gecompareert voor/
heeren schepenen der stadt ende/
lande van aerschot hier naer te/
noemen den voorschreven michiel/
/ mijnckens ende catharina de/
cock gehuijsschen ende innegese-/
tene vanden dorpe van langh-/
dorp, de welcke voor de voors(chreve)/
somme van drij hondert guldens/
courant geldt aende voors(chreve) jouff(rouw)[e]/
van goor jaerelijckx beloven te/
gelden ende te betaelen eene/
rente van twelff guldens jaere-/
lijckx courant los ende vrij van/
alle lasten alreede op renten/
gestelt ofte hier naermaels te/
stellen, niettegenstaende inde/
placcaerten anders waere geor-/
donneert daer aen derogerende/
bij deser, ende alle sijn nemende/
te hunnen laste, beginnende dese/
rente van twelff guldens jare-/
lijckx cours ende inganck te/
nemen op heden dato deser, ende/
alvolgens voor het eerste jaer/
vallen ende verschijnen den derden/
meert vanden toecomenden jaere/
seventien hondert twee envijfftigh/
ende soo voorts van jaere tot/
jaere, tot de effective quijtinghe/
toe, die altijt sal connen ende/
moghen geschieden als het de/
voors(chreve) rentgelderen gelieven sal/
/ met gelijcke somme van drije/
hondert guldens courant geldt/
ende interest a rate van tijde/
verschenen, met de costen/
van brieven, goedenisse pont-/
penningen in cas van beseth/
cassatie ende voorts alle andere/
die bij de rentgelderen alleen/
sullen gedraegen worden ver-/
bindende de voors(chreve) rentgelderen/
voor het voors(chreven) capitael als/
te verschijne interesten hunne/
respective persoonen ende goe-/
deren present ende toecomende/
ende speciaelijck de voor(schreve)/
vijff daghmael lant hier vorens/
beroepen/
Item alnoch een halff boender/
lant gelegen in den gijmel reg(eno)ten/
jan brems erffgenaemen oost,/
de straete zuijdt, jacobus/
meijnkens west, hendrick lau-/
wers noort./
Item alnoch een halff boender/
lant aldaer reg(eno)ten guilliam/
mijnckens erffgenaemen oost,/
jacobus mijnckens suijdt, de/
straete west, hendrick lauwers/
noort./
/ Aenden eersten rentgeldere com-/
peterende uijt den hoofde van/
sijne ouders warranderende/
de selve opgedraegen ende ver-/
bonden panden voor vrij, suijver/
ende onbelast dan enckelijck/
s'heeren grontchijns daer over/
guarrandt gelovende alle het/
welck de voors(chreve) jouff(rouw)[e] van goor/
alhier present alsoo heeft ge-/
accepteert, met verclaeren dat/
bij middel van dese renthe van/
drij hondert guldens cours de/
voirdre renthe die sij tot laste van/
jan lambrechts cum sua is heb-/
bende alsnu maer en bedraeght/
twee hondert en vijfftigh/
guldens courant, naer alle het/
welck den voors(chreven) michiel/
meijnckens ende catharina de/
cock gehuijsschen hun beloven/
punctuelijck te sullen reguleren/
onder verbintenisse ende renun-/
tiatie als naer rechte, constitue-/
rende tot meerdere vastigheijt/
aen het gene voors(chreven) onwederoe-/
pelijck [vacat] ende ider thoonder/
deser ofte copije authenticq om/
in hunnen naem ende weghen/
te gaen ende te compareren/
t'sij inden souverijnen raede/
/ van brabant, heeren meijer/
ende schepenen van loven/
aerschot ende alomme elders/
daer het van noode wesen sal/
ende aldaer in cas van eenigh/
manquement aen het gene/
voorschreve te consenteren in/
de vernieuwinge deser ende/
condemnatie voluntair met/
costen sonder voorgaende/
daghement, mitsgaeders van/
te compareren voor heer ende/
hoff competent vande geno-/
mineerde panden, ende deselve/
rente op deselve wel ende/
wettelijck te realiseren ende/
affecteren met alle solemni-/
tijten van rechten daer toe/
gerequireert, mitsgaeders soo/
consenteren de rentgelderen/
om de selve renthe op de/
genomineerde panden te af-/
fecteren bij beleijde ende/
mainmise, decreet ende herdecreet/
bij heeren meijer ende schepenen/
van loven daerop te geven/
alles op cost ende last vande/
rentgelders./
Aldus gedaen ten daeghe, maende/
/ ende jaere als boven Coram d./
van cantebeeck, van espen/
ende de minute widt schepenen/
ende is d'originele deser becleet/
met segel competent, bij de rent-/
gelders ende acceptante beneffens/
mij onderges(chreven) secretaris behoore-/
lijck onderteekent, onderstondt/
quod attestor signatum j. c. le/
corbesier s(ecreta)ris/
Aldus vernieuwt, herkent ende/
gereitereert bij den voorschreven/
geconstitueerden den voorschreven/
contracte snotariael in alle ende/
igewelcke poincten, clausulen/
ende articulen, consenterende/
als inden selven, de rentgelders/
obligantes submittentes ac re-/
nuntiantes in forma/
Coram jon(ke)r joannes laurentius/
philippi et s(ieu)[r] guillielmus van/
kerckhoven, schepenen hac/
secunda aprilis 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick