SAL7995, Act: R°293.1-R°298.1 (61 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°293.1-R°298.1  
Act
Date: 1751-04-05
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-10 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende schepenen/
der hooftstadt loven naergen(oemp)[t]/
gestaen henricus davidts off(iciae)l/
der middelste schrijffcamere alhier/
uijt crachte ende naer vermogen/
vande onwederoepelijcke pro-/
curatie geinsereert in den/
naervolgenden contracte no-/
tariael, om den selven alhier/
te vernieuwen, herkennen ende/
reitereren als thoonder dijer/
geconstitueert sijnde, heeft het selve/
gedaen in voegen ende manieren/
naervolgende, luijdende aldus/
Op heden desen eenendertighsten/
meert seventhien hondert eenen/
vijfftigh comparerende voor mij/
als openbaer notaris bij haere/
majestijts souverijnen raede van/
brabant geadmitteert, tot loven/
residerende ende inde presentie/
vande getuijgen naergenoempt/
joncf(rouw)[e] maria immens weduwe/
wijlen s(eigneu)[r] joannes vandergoes/
innegesetene deser stadt, de welcke/
tot het gene naerbes(chreven) gebruijkende/
/ de maght haer gegeven bij wijlen/
haeren voorschreven man volgens/
hunnen mutuelen testamente/
gepasseert voor den notaris thie-/
baut in date [vacat]/
alvolgens verclaert soo sij is/
doende mits desen vercocht,/
gecedeert ende getransporteert/
te hebben aen ende ten behoeve/
van s(ieu)[r] petrus geeraerts inne-/
gesetenen borger ende meester/
out cleervercooper van sijnen/
stiele binnen dese stadt ende/
maria credo wettighe gehuijs-/
schen alhier, present ende in/
coop aenveerdende/
Seeker huijs gestaen [e(nde) geleg(en)] alhier/
binnen dese stadt inde leger ofte/
pareijsstraete regenooten s(ieu)[r]/
arenhout tot eenre s'hertogen-/
bossch ter ii[e] ende iii[e] ende de/
selve straete van voor ter iiii[e]/
sijden, genoempt het morgen/
kindt, welcke vercoopinghe/
is geschiedt om ende voor de/
somme van een duijsent/
vijfftigh guldens wisselgeldt/
den nieuwen schellinck tot/
/ ses stuijvers ende alle andere/
specien naeradvenant gerekent,/
zo welcke vercoopinghe geloven/
d'acceptanten tusschen dathe/
deser, ende acht daeghen aende/
transportante te sullen betaelen/
vijfftigh guldens wisselgeldt,/
ende aengaende de resterende/
somme van duijsent guldens/
wisselgeldt die sal blijven gere-/
serveert ter rente ten intereste/
van vier guldens courant geldt/
par cento opt voorschreven ge-/
transporteert huijs ende alsoo/
viertigh guldens s' jaers ten/
behoeve der transportante ofte de/
gene haers actie hebbende alhier/
present ende accepterende los/
ende vrije van alle lasten ende/
impositien alreede innegestelt/
ofte naermaels inne te stellen/
t' sij thien, twintighste, dertighste/
meerdere ofte mindere penningen/
beden, subsidien, reele, mixte/
ofte personele lasten geene/
uijtgenomen nochte gereserveert/
niettegenstaende eenighe ma-/
jestijts placcaerten ofte en-/
voijen der heeren staeten ter/
contrarie, waer aen d'acceptanten/
/ rentgelders ten desen van alsnu/
voor alsdan sijn deroyerende bij/
desen ,cours nemende op heden/
date deser ende voor t'eerste/
jaer te verschijnen op gelijcken/
dagh van eenendertigh meert/
seventhien hondert twee envijfftigh/
ende soo voorts van jaere te/
jaere tot d' effective affquijtinge/
dijer die sal moghen geschieden/
in twee differente reijsen met/
de juste helligt, dat is met/
vijff hondert guldens wisselgeldt/
ende te verloopen naer rate/
van tijde, gelovende dese rente/
alle jaeren precies op ideren/
valdagh te betaelen als schult/
met recht verwonnen, tot/
asseurantie ende meerdere/
vastigheijdt der voorschreve/
capitaele renthe ende betere/
voldoeninghe der jaerelijckxe/
te verscheijne interesten dijer/
verobligeren de acceptanten/
rentgelders hunne persoonen/
ende goederen, meubelen ende/
immeubelen present ende/
toecomende, ende namentlijck/
opdraegende den voorschreven/
getransporteerden huijse gen(oemp)[t]/
/ het morgent kint hier vooren in/
sijne reg(eno)ten naerder gespecificeert/
aende transportante ende haeren/
voors(chreven) man vercregen bij pub-/
lieke conditien gehouden door/
den notaris r. v. langendonck/
inde herberge genoempt den/
rinck alhier, waer vanden/
lesten sitdagh is gehouden seven/
entwintigh augusti seventhien/
hondert achtendertigh ende de/
denominatie dijer gedaen door/
den notaris thibaut als cooper/
op den selven ditto, ende de op-/
gevolghde goedenisse gepasseert/
voor heeren lieutenant meijer/
ende schepenen deser stadt in date/
prima septembris seventhien/
hondert achtendertigh, teghens s(ieu)[r]/
joannes baptista beetens/
welcke voorschreve bescheeden/
aende acceptanten mits desen/
worden overgelevert./
Item verclaeren tot naerdere/
asseurantie alnoch op te draegen/
seeker huijs gestaen ende gelegen/
binnen dese stadt loven op de/
oude merckt genoempt den bontel/
mantel, regenooten den grooten/
wijngaer ter eenre, het blauw./
/ hinneken ter ii[e] het helmet van/
achter ter iii[e] ende d'oude merckt/
ter iiii sijden, de rentgelders/
competerende bij coop voor heeren/
meijer ende schepenen deser/
stadt in date sevensten jan(ua)rii/
seventhien hondert sessenveertigh/
in 2[e] teghens s(ieu)[r] ludovicus/
nijs, jonghman, warranderende/
voor vrij, eijgen ende nergens/
belast voor eenighe renten/
behoudelijck op s'heeren chijns/
daer voorens goet guarrandt/
gelovende, consenterende over/
allen de selve int slaen van/
beleijde, decreet ende herdecreet/
der heeren schepenen deser stadt/
daerop te volghen als mede/
de transportante consenterende/
over den voorschreven getrans-/
porteerden huijse in de ontgoe-/
denisse ende goedenisse op/
reserff der voorschreve capitaele/
renthe voor allent' gene voor-/
schreve constituerende onwe-/
deroepelijck een ider thoonder/
deser ofte copije authenticque/
/ der selver, om t'selve te/
herkennen voor den souverijnen/
raede van brabant, heeren/
meijer ende schepenen van/
deser stadt, als alomme elders,/
consenterende aldaer in de/
gewillighe condemnatie, par/
rate ende reele executie tot/
het achtervolghen deser alles/
sonder voorgaende daghement/
de surranneringhe niettegenstaende/
gelovende, verbindende ende/
renuntierende prout in forma./
Aldus gedaen ende gepasseert/
ten tijde voorschreve ter presentie/
van s(ieu)[r] petrus windelincx ende/
s(ieu)[r] joannes mertens beijde in-/
negesetene deser stadt als getuijgen/
hier toe aensogt, de minute origi-/
nele deser, becleet met behoorelijcken/
segel, onderteekent met het marcq/
van maria immens in forma van/
een cruijs, waerbij staet dat is/
het marcq van maria immens/
wed(uw)[e] wijlen s(ieu)[r] joannes vander-/
goes niet connende schrijven mits/
haere blindtheijt, met het marcq/
van petrus geeraerts, met het/
/ marcq van maria credo, peeter/
windelinckx, joannes mertens/
et a me notario onderstont quod/
attestor signatum p(etrus) l(aurentius) van(den) plas/
not(ariu)s pub(licu)s./
Copije der quittantie/
staende op den originelen/
act, in pede/
Ontfangen van s(ieu)[r] petrus geeraerts/
ende maria credo wettige ge-/
huijsschen de somme van vijfftigh/
guldens wisselgeldt die de selve/
schuldigh sijn gebleven aende/
onderges(chreve) over den coop vanden/
huijse genoempt het morgent/
kint in dese acte breeder/
uijtgedruckt, actum desen derden/
april 1700 eenenvijfftigh, ende/
is onderteekent met het marcq/
van maria immens in forme/
van een cruijs, waer bij staet/
dat es het marcq van maria/
immens wed(uw)[e] wijlen s(ieu)[r] joannes/
vandergoes niet anders connende/
schrijven mits haere blindtheijt/
onderstont ita est signatum p(etrus) l(aurentius)/
vand(en) plas testis/
Copije der betaelde/
pontpenningen/
Ontfangen uijt handen van petrus/
/ geeraerts de somme van twee/
envijfftigh guldens thien stuijvers/
wisselgeldt, in voldoeninge der/
pontpenningen verschenen over den/
coop vanden huijse genoempt het/
morgen kindt breeder in desen/
bovenstaenden contracte geroert/
actum desen derden april 1751/
signatum g joris 1751/
Den voorschreven geconstitueerden/
uijt crachte ende naer vermogen/
als vooren heeft den bovenstaenden/
contracte notariael alhier in alle/
ende igewelcke poincten, clau-/
sulen ende articulen vernieuwt/
herkent ende gereitereert, con-/
senterende als inden selven/
de transportante ende rentgelders/
obligantes, submittentes ac renun-/
tiantes in forma eentsaement-/
lijck ter maenisse des heere meijers/
naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen/
heeft met alle behoorelijcke ver-/
thijdenisse ende renuntiatie opge-/
draegen het huijs gestaen binnen/
dese stadt inde parijsstraete genoemt/
het morgenkint ten voorschreven/
/ contracte tusschen de regenoote/
naerder gespecificeert ende gede-/
signeert, ende mits de ordonnantie/
van rechten den voorschreven/
opdraegere uijt het selven huijs/
behoorelijck ontgoeijt ende ont-/
erfft sijnde, wordt mits desen/
in het selven huijs met alle solem-/
niteijten daer toe gerequireert/
gegoeijt ende geerfft den officiael/
joannes baptista everaerts/
alhier present ende voor ende/
ten behoeve van petrus gee-/
raerts ende maria credo/
gehuijsschen innegesetene deser/
stadt ofte de gene huns actie/
hebbende accepterende, alles/
prout latius in supradicto pro-/
curatorio, welckers teneur/
alhier wordt gehouden voor/
anderwerff geinsereert ende/
gerepeteert/
Coram jon(ke)[r] joannes lauren-/
tius philippi et s(ieu)[r] adrianus/
noè schepenen hac quinta/
aprilis 1751/
Welcken volgende den heere/
/ meijer deser stadt nomine officii/
heeft geleijdt den officiael gee-/
raerts voor ende inden naem/
vande voorschreve rentheffersse/
tot alle ende igewelcke goederen/
der voorschreve verobligeerde/
ende namentlijck tot seekere/
huijsinghe gestaen binnen dese/
stadt inde pareijsstraete genoemt/
het morgent kindt/
Item tot seekere andere huijsinge/
gestaen eensgelijckx binnen/
dese stadt op de oude merckt/
genoempt den bonten mantel/
ten voorschreven contracte naerder/
uuijtgedruckt ende dat om te/
comen tot asseurantie ende/
vastigheijdt eender capitaele/
gereserveerde rente van duijsent/
guldens wisselgeldt, ende be-/
tere voldoeninghe der jaere-/
lijckxe te verschijne interesten/
dijer./
Est que in instanti adductio/
facta ad predicta bona, simul/
ad mobilia constituentium id /
monente et ducente pretore/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1752-11-29
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-10 by Karel Embrechts
Is gebleken/
bij acte gepas-/
seert voor den/
not(ari)s j(oannes) b(aptista) g(erardus)/
franssens den/
28 (novem)bris 1752/
dat het neven-/
staenden huijs/
gen(oemp)t het mor-/
gent kindt is/
ontslaegen van(de)/
rente van duijsent/
g(u)l(den)s cap[i(tael)] daer/
op gereserveert,/
wegens jo(ffrouw)[e] de/
wed(uw)[e] vandergoes/
geheel op den res-/
terenden pandt, quare/
hec vacat, hac 29 (novem)bris 1752/
quod attestor/
j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciae)l/
1752
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick