SAL7995, Act: R°78.2-V°82.1 (15 of 86)
Search Act
previous | next
Act R°78.2-V°82.1  
Act
Date: 1751-01-13
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-16 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt van/
jon(ke)[r] joannes laurentius jose-/
phus de vroije heere van linden/
mits d' afflijvigheijdt van den/
heere meijer ende in absen-/
tie vanden heere lieutenant/
ende die schepenen van loven/
naergenoempt, gestaen lam-/
bertus goffart officiael der/
/ tweede schrijffkamere om de/
naervolgende acte notariael/
alhier wettelijck te vernieu-/
wen ende t' herkennen als thoon-/
der van de selve geconsti-/
tueert zijnde volgens d' on-/
wederroepelijcke procuratie/
daerinne geinsereert heeft dat/
gedaen als volgt./
Op heden den xiii[en] der/
maendt januarii xvii[c] een-/
envijftig, compareerde perso-/
nelijck voor mij notaris gead-/
mitteert bij den souvereij-/
nen raede van brabant,/
binnen de stadt loven resi-/
derende, present die getuij-/
gen hier onder genoempt,/
jo(ffrouw)[e] sara busseniers beggijn-/
ken op den grooten beggijn-/
hove binnen de voorzeijde/
stadt loven, de welcke/
kent ontfangen te hebben/
van jouff(rouw)[e] ermelinde es-/
sinck weduwe van d' heer/
albert ignace de launoij/
in sijn leven drossardt des/
prinsdomme van everberg/
(etceter)a de somme van drij hon-/
dert guldens wisselgheldt den/
schellinck aen ses stuijvers,/
/ den ducaton aen drij guldens,/
ende alsoo voorts van de ande-/
re specien van minute naer/
advenandt aen de comparan-/
te overgetelt ende genume-/
reert alsmede bij haer opge-/
trocken in onse presentie/
dese daer over dienende voor volle/
bekentenisse, sonder van andere/
te moeten doen blijcken, ter/
saecke van welcke voorge-/
melde capitaele somme de/
comparante is gelovende als-/
mede haer is verobligerende/
van te sullen gelden ende/
betaelen aen ende ten be-/
hoeve der voornoemde we-/
duwe van d' h(ee)r de lannoij/
de selve present ende accep-/
terende eene jaerelijckxe/
rente van vijfthien guldens/
ten advenandt van den/
penninck twintig, behoude-/
lijck dat mits de selve rente/
wordende precieselijck be-/
taelt t' elcker respective/
valdaegen ofte uijtterlijck/
binnen die drij maenden daar/
naer, de comparante rent-/
geldersse alsdan sal gestaen/
mits betaelende twelff gul-/
dens s' jaers ten advenandt/
van den penninck vijffen-/
twintig, dese voorzeijde/
rente op dien voet cours/
ende inganck nemende date/
/ deser, alvolgens voor den eer-/
sten jaere te vallen ende te/
verscheijnen op gelijcken dag/
van den toekomenden jaere/
xvii[c] twee-en-vijftig, los,/
vrij, liber ende exempt van/
alle lasten ende exactien,/
t' zij x[e], xx[e], mindere ofte/
meerdere penningen, contri-/
butien, contributien, ende/
alle andere diergelijcke imposi-/
tien innegestelt als naer da-/
te deser ingevalle alnog inne-/
testellen, niettegenstaende/
eenige placcaerten, ordon-/
nantien ende statueten van/
haere majesteijt, envoijen der/
heeren staeten van brabant,/
ende alle andere mogentheden/
hieraen eenigsins ter contra-/
rie waeren in ellende ofte/
ordonnerende, waer aen de/
comparante rentgeldersse/
van alsnu ten respecte vant'/
tegenwoordige, ende tegens/
alsdan ten opsigte vant' toe-/
komende, absolutelijck is der-/
rogerende ende renuntierende/
bij desen, ende asloo vervol-/
gentlijck van jaere te jaere/
tot die effective afquijtin-/
ge der voorgemelde capitaele/
rente van drij hondert gul-/
dens de welcke ten allen/
teijde tegens den alsdan/
verscheijn dag hier boven/
/ gestipuleert, sal mogen geschie-/
den, t'eender reijse met ge-/
lijcke somme ende in wissel-/
geldt als hier boven, nog-/
tans in geene mindere spe-/
cien van munte als ter/
waerde van schellingen/
cours hebbende ende/
ganckbaer ten teijde van/
de selve afquijtinge binnen/
dese stadt loven, ende mits/
preadvertentie vijffthien/
daegen ingevolge het gedis-/
poneerde van den xxii[en]/
ende xxiii[en] articulen onder/
het vijffde cappittel der gee-/
mologeerde costuijmen der/
stadt loeven, mitsgaeders/
met volle rente ende on-/
kosten daer van depen-/
derende. Gelovende onder-/
tusschen de comparante/
rentgeldersse dese voorzeijde/
rente op den voet ende in/
conformiteijt hier boven/
geprescribeert, wel ende/
loffelijck aen de acceptante/
rentheffersse te sullen be-/
taelen ofte aen de gene haer/
actie hebbende ende represen-/
terende onder obligatie van/
haeren persoon alsmede van/
haere goederen soo meubelen/
als immeubelen present ende/
toekomende als naementlijck/
verclaert sij te hebben opge-/
draegen, verobligeert ende/
/ geoppignoreert bij desen soo tot/
asseurantie ende verhael, inge-/
valle van eenig gebreck, vant'/
voorgemelt capitael, als inte-/
rest van dien, sekere capitaele/
rente van achthien hondert/
guldens wisselgeldt als res-/
tant van eene meerdere/
van twee-en-twintig hon-/
dert guldens wisselgeldt staen-/
de gereserveert ende geaffec-/
teert op sekere twee huijsen/
gelegen aen malcanderen/
met die voordere toebehoorten/
van dien gestaen binnen/
de voorzeijde stadt loven/
op den hoeck van de min-/
derbroeders-straete, regenoten/
de legerstraete ende die min-/
derbroeders-straete in twee/
zeijden, jo(ffrouw)[e] nempe beggijn-/
ken ter iii[e] ende het huijs/
den anthonius ter vierdere/
zeijden, staende beneffens/
de selve rente daer op gere-/
serveert ende geaffecteert,/
geannoteert ter wijckboecken/
der stadt loven cohier le-/
gerstraete folio 161 ende co-/
hier oude merckt folio 104/
verso, de selve rente aen de/
comparante competerende als/
bij acte gepasseert voor den/
notaris p(etrus) j(oannes) van vossum bin-/
nen loven residerende op den/
xviii[en] julii xvii[c] seven-en-/
viertig ende der daer op geo-/
/ pereerde affectatie bij opdragt,/
bij reserve als hier boven, voor/
d' heeren wethouderen der stadt/
loven op den ii[en] december/
daer naer van den selven jae-/
re in de tweede camere der/
secretarie, mitsgaeders tot/
naerdere asseurantie seker/
haer huijs ende voordere/
toebehoorten van dien/
gestaen ende gelegen bin-/
nen de voorzeijde stadt/
loven aen ofte op de voere,/
consenterende respective-/
lijck daer over in de affec-/
tatie deser ten desen ge-/
stipuleerde rente bij beleijde,/
decreet ende erdecreet van/
dijen der heeren wethouderen/
der stadt loven ofte anders-/
sins bij opdragt alles naer/
behooren, daer toe consti-/
tuerende bij desen een ieder/
thoonder deser ofte dobbel/
dijer, de comparante de/
voorgemelde alhier geop-/
pignoreerde rente ende huijs/
guarranderende voor eijgen/
als mede voor liber, onbe-/
last ende onveralieneert/
in geenderlaije maniere, stem-/
mende ten effecte voor-/
gemeldt int'decreet van/
condemnatie volontair t'zij/
van den souvereijnen rae-/
de van brabant, van de/
/ heeren wethouderen der stadt/
loven, als van andere des/
behoorende, daer toe oock con-/
stituerende een ieder thoon-/
der deser ofte dobbel dijer/
tot volvueringe, voldoeninge/
ende achtervolginge respec-/
tivelijck van allent' gene/
ten desen staet gestipuleert/
sonder daer toe alvorens te/
moeten laeten doen eenige/
citatie ofte daegement de/
surranneringe ende alle con-/
trarie usantien in allen/
gevalle niettegenstaende./
Aldus gedaen, gepasseert ende/
geaccepteert binnen de/
stadt loven, ten teijde als/
hier boven, ter presentie/
van s(ieu)[r] lambertus goffart/
ende van francis fisco/
als getuijgen hier toe geroe-/
pen sijnde d' originele minu-/
te deser - becleedt met/
behoorelijcken zegel - onder-/
teekent sara busseniers, de/
weduwe de lannoij, l(ambertus) gof-/
fart 1751, fran(ciscus) fisco 1751,/
leeger stont mij present sig-/
natum ant(honius) fisco not(ariu)s/
Aldus vernieuwt ende herkent/
de voors(chreve) acte notariael door/
den voornoemden gecon-/
/ stitueerden in alle ende ie-/
gewelcke haere poincten,/
clausulen ende articulen,/
den welcken dijenvolgens/
ter maenisse van jon(ke)[r] jo-/
annes laurentius josephus/
de vroije heere van linden/
mits d' afflijvigheijdt van den/
heere meijer ende in absen-/
tie van den heere lieute-/
nant meijer ende wijsdomme/
der naer beschreve heeren/
schepenen, heeft opgedraegen/
met behoorelijcke vertheij-/
denisse de capitaele rente/
van achthienhondert guldens/
wisselgeldt in de voors(chreve) ac-/
te notariael breeder geex-/
primeeert, ende daer uijt bij/
ordonnantie van rechten/
behoorelijck ontgoeijdt ende/
onterft zijnde, soo is daerin-/
ne met alle solemniteijten /
van rechtswegen daer toe/
gerequireert behoorelijck/
gegeoeijdt, gevest ende ge-/
erft s(ieu)[r] joannes baptista/
everaerts officiael der mid-/
delste schrijffkamere present/
ende accepterende voor e(nde)/
ten behoeve van jouff(rouw)[e]/
ermelinde essinck weduwe/
wijlen d' heer albert igna-/
ce de lannoij, ende heeft/
den selven de voors(chreve) rente/
/ van achthienhondert guldens/
capitaels wisselgeldt wederom/
overgegeven op den laste/
der rente van vijfthien/
guldens s'jaers et satis/
et waras obligando, submit-/
tendo ac renuntiando in/
forma prout latius in dicto/
procuratorio coram jon(ke)[r]/
joannes laurentius philippi/
ende s(ieu)[r] guillielmus van/
kerckhoven schepenen hac/
13 januarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1758-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-16 by Karel Embrechts
Is gebleken bij acte gep(a)ss(eer)t voor den not(ari)s thibaut de date/
huius dat de rente in witte deser vermelt is gequeten/
quare hec vacat hac 28 (septem)ber 1758/
j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick