SAL7995, Act: V°118.1-V°121.1 (21 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°118.1-V°121.1  
Act
Date: 1751-02-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-30 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijt der heren sche-/
penen der stadt loven naergenoemt gestaen/
s(ieu)r joannes baptista everaerts officiael/
vande middelste schrijffcamere uijt crachte/
ende naer vermogen van d'onweder-/
roepelijcke procuratie in den onder-/
geschreven contracte notariael geinse-/
reert om den selven wettelijck te mogen/
vernieuwen herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde/
heeft het selve gedaen ende geeffectueert/
in voegen ende maniere naervolgende/
luijdende aldus Op heden desen 19 jan(uarii)/
1751 voor mij notaris bij den souverij-/
nen raede van brabant geadmitteert/
tot loven residerende present die getuij-/
gen naergenoemt compareerde arnol-/
dus vander hoeght tegenwoordigh/
woonende in het withuijs buijten de/
waterpoorte gelovende dese acte door/
sijne tegenwoordige huijsvrouwe barbara/
vergult te sullen doen lauderen ende/
approberen ende teeckenen, welcken com-/
parant heeft verclaert deughdelijck/
te sijnen contentemente in gereede pen-/
/ ningen in onse presentie getelt, opgelicht/
ende ontfangen te hebben uijt handen van/
de eerw(eerdigen) heeren die distributie meesters/
der heeren capelanen van s(in)[te] peeters kercke/
alhier binnen loven eene somme van/
drije hondert guldens wisselgelt den/
ducaton tot drije guldens ende soo/
voorts van alle andere soo meerdere als/
mindere munte naeradvenant, gerekent/
dienende dese voor obligatie ende/
quittantie sonder van andere als dese/
te moeten doceren, ter saecke van welcke/
voors(chreve) somme gelooffde ende bekende/
hij comparant ten behoeve vande/
voors(chreve) heeren capellanen van s(in)te peeters/
alhier te gelden ende te betaelen eene/
erffelijcke rente van twelff guldens/
courant gelt s'jaers ten penninck/
vijff entwintigh present de voors(chreve) eer(weerdigen)/
heeren distributie meesters dese onderteec-/
kent dese rente ten behoeve van/
hun corpus sive heeren capellanen accep-/
terende, welcke voors(chreve) rente haeren/
cours ende inganck sal beginnen te/
nemen date dese ende oversulcx voor/
den eersten jaere te verschijnen den 19[en]/
/ jan(uarii) 1752 ende soo voorts van jaere/
tot jaere tot de effective quijtinghe/
toe, de welcke altijt sal vermoghen/
te geschieden als het den comparant/
rentgelder gelieven sal t'eender reijse/
in munte van wisselgelt als voor,/
ende met volle rente, mits doende/
nochtans d'advertentie sesse weken te/
vorens, gelovende ondertusschen hij com-/
parant rentgeldere dese rente alle jaeren/
in handen van den rentmeester der voors(chreve)/
heeren capellanen alhier binnen loven/
wel ende loffelijck te sullen betaelen/
als schult met rechte verwonnen/
onder obligatie van sijnen persoon/
ende goederen, meubelen ende immeu-/
belen present ende toecomende, los, vrije/
ende exempt v(an) alle lasten ende exactien/
soo reeele, personele als mixte, contri-/
butien ingevalle ende generalijck van/
alle andere lasten hoedanigh ende van/
wat natuer die souden connen ofte moghen/
wesen, niet tegenstande sijne majestijts/
placcaerten, edicten ofte ordonnantien/
nu sijnde ofte naermaels t'imponeren/
ter contrarien aen alle welcke hij com-/
/ parant rentgeldere wel expresselijck/
is drogerende bij ende mits desen ende/
namentlijck tot asseurantie v(an) het voors(chreve)/
capitael van drije hondert guldens/
wisselgelt ende croijsen dijer te verschijnen/
specialijck verbindende ende verobli-/
gerende de goederen naerbeschreven/
Ierst een boender ende 22 roeden lants/
gelegen op den roesselbergh onder de ban-/
derije v(an) herent, reg(eno)ten de bane van/
aerschot naer brussel ter i[e] noort, de/
representanten del port met het godts-/
huijs v(an) s(in)te getruijden tsamen oost,/
de vloet grachte suijt, ende jouffr(ouwe)/
catharina staes west, sijnde een halff/
boender thiende vrije belast met een/
halff boender ende eene roede lants met/
drije guldens negenthien stuijvers twee/
oorden s'jaers aen haere majestijt/
Item een stuck lants gelegen opden voor(schreve)/
roesselbergh groot een daghmael der/
juste maete onbegrepen, reg(eno)ten v(an) be-/
neden de vloetgrachte ter i[e] jan messe-/
makers naer de zijde vande kercke/
v(an) wilsele ter ii de groenstraete/
genoemt de boschstraete naer herent/
ter iii ende d'erffgen(aemen) v(an) wijlen/
/ mijn heer rombauts ter iiii zijden/
vrije ende onbelast, dese partijen van/
goederen alhier geoppigneert, waran-/
derende voor vrije eigen ende onbelast/
als voors(chreve) staet ende den comparant/
rentgeldere te competeren uijt den/
hooffde ende als erffgename van sijnen/
soone henricus van der hoeght, verwect/
uijt den schoode v(an) wijlen sijne eerste/
huijsvrouwe theresia everaerts als heb-/
bende langer geleefft als sijne voors(chreve)/
moeder theresia everaerts voors(chreve) als/
den comparant rentgeldere alhier is ver-/
claerende, doende daer v(an) voorder/
blijck de schijdinge ende deijlinghe/
met sijne consorten aengegeaen ende ge-/
passeert voor den not(ari)s g(eorgius) h(enricus) stas ende/
sekere getuijgen alhier binnen loven in/
date 17 feb(ruarii) vanden jaere 1750 aen hem/
aldaer aengeschreven onder de letter seve/
cavel e. daer op waerschap ende/
guarrand gelovende onder obligatie/
als boven, consenterende hij [comparant] rentgeldere/
daer over tot assurantie als voor int/
slaen ende maken van beleijde ende main-/
/ mise decreet ende herdecreet van dijen/
der heeren meijer ende schepenen v(an) loven/
daer op te volgen ten coste vanden com-/
parant rentgeldere, verclaerende hij/
comparant rentg(eldere) tot asseurrantie soo/
geseght is altijt ter manisse vande/
voors(chreve) heeren distributie meesters der heeren/
capaellanen nadere panden te sullen verbinden/
ende assigneren onder obligatie als voor/
Tot volueren ende achtervolgen van't/
gene voors(chreve) constituerende hij comparant/
rentegeldere onwederroepelijck een ider/
thoonder deser ofte copije authenticque dijer/
ten eijnde v(an) vernieuwinge soo in/
den souverijnen raede van brabant heeren/
meijer ende schepenen van loven als alom-/
me elders constenterende in cas v(an) gebreck/
in de condemnatie voluntair, parate e(nde)/
reeele executie, mitsgaders in d'affectatie/
als voor, sonder voorgaende dagement/
de suranneringe niet tegenstaende/
onder obligatie submissie ende renuntiatie/
in forma/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven/
ten daege, maende ende jaere voors(chreve) ter/
presentien van joannes baptista van/
meerbeeck ende v(an) joannes baptista/
vranckx getuijgen hier toe aensocht ende/
gebeden, sijnde d'originele minute deser/
becleet met segel volgens reglement/
/ onderteeckent arn(ol)du vande hocht ant(onius)/
vander laack q(uo)q(ue) joan(nes) bilouez ant(onius) tsan-/
tels p. j. vanden bosch jan baptist van/
meerbeeck met het hantmerck v(an) joan-/
nes baptista vranckx in forme van/
een cruijs, verclaerende niet te connen/
schrijven onderstont mij p(rese)nt als not(ari)s ende/
was onderteeckent h. vande zande/
nogh leeger stont depost eodem compareerde/
barbara vergult huijsvrouwe v(an) ar-/
noldus vander hoecht, welcke compa-/
rante lecture gehadt hebbende vande/
vorestaende acte notariael heeft verclaert/
den geheelen inhoude dijer te lauderen ende/
approberen in alle ende igewelcke haere/
poincten clausulen ende articulen, constituerende/
als in de selve, actum als boven ende was/
onderteeckent met het hantmerck van/
barbara vergult in forme v(an) een/
cruijs verclaerende niet te connen schrijven/
ondersrtont mij present als getuijgen signatum/
h. vande zande onderstont quod attestor et/
erat signatum h. vande zande not(arius)/
Aldus vernieuwt, herkent ende gereitereert/
obligando, submittendo ac renuntiando/
in forma, coram j[o(nke)r] charel theodoor schot/
heere van arcourt ende s(ieur)r adrianus/
noé hac i[n] feb(ruarii) 1751
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-30 by Karel Embrechts
T dobbel deser/
is op behoorel(ijken)/
zegel
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1753-09-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-04-30 by Karel Embrechts
Is gebleken/
bij acte gep(a)ss(eer)t/
voor den not(ari)s/
vanden zande/
de date 31 augusti/
1753 dat de/
nevenstaende/
rente van drij/
hondert guld(en)s/
cap(itael) is/
gequeten door/
den rentgelder/
aen de distributie/
meesters der/
capaellaenen/
quare hic vacat/
hac 1 (septem)bris /
1753/
j(oannes) b(aptista) everaerts/
off(iciae)l
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-24 by Agata Dierick