SAL7995, Act: V°124.2-V°127.1 (23 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°124.2-V°127.1  
Act
Date: 1751-02-01
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-19 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijt van/
jon(ke)[r] petrus de herckenrode heere/
van roost loco pretoris ende die/
schepenen der hooftstadt loven naer-/
genoempt, gestaen joannes baptista/
everaerts off(iciae)l der middelste schrijff-/
camere alhier uijt crachte ende/
naer vermoghen vande onwederoe-/
pelijcke procuratie geinsereert in/
den naervolgenden contracte not(ariae)l/
om den selven alhier te vernieuwen,/
herkennen ende reitereren als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft het selve gedaen ende geeffec-/
tueert in voegen ende manieren/
naervolgende, luijdende aldus/
Op heden desen 8 junii 1750/
comparerende voor mij openbaer/
notaris geadmitteert bij haere/
ma(jestij)ts souverijnen raede van brabant/
binnen die hooftstadt loven reside-/
rende ende inde presentie vande/
/ getuijgen naergen(oemp)[t] pauwel van/
hamme ende maria tempier ge-/
huijsschen ende innegesetene van/
steijnockezeel, welcke respective/
comparanten hebben verclaert, be-/
kent vercocht, gecedeert ende ge-/
transporteert te hebben soo ende/
gelijck sij t'saemen der handt vercoopen/
cederen ende transporteren bij/
ende mits desen aen ende ten/
behoeve van martinus de wan-/
delaer ende maria abeloos/
gehuijsschen ende innegesetene/
van moessel onder de vrijheijdt/
van vueren alhier present den/
voors(chreve) de wandelaer in coop ende/
cessie accepterende soo voor hem/
als voor sijne voors(chreve) huijsvrauwe/
ofte voorde gene bij hun te/
denomineren, te weten de hellicht/
van negen daghmaelen landt/
ende weijde gelegen onder de/
heerelijckheijt van beijsem gen(aem)[t]/
de groote plecke reg(eno)ten het clooster/
van terbanck ter i[e] ende ii[e] de/
moelbeke ter ii[e] de broeckstraete/
ter iii[e] ende den heere van winge/
ter iiii[e] sijden/
Belast int geheel ofte op drije/
vierendeelen aende pastorije van/
corbeek met dertigh stuijvers jaers/
voor een jaergetijdt ende op drije/
vierendeelen ofte daer ontrent/
met twee stuijvers twee oorden/
/ t' jaers chijns aenden heere van/
rotselaer, sonder voorders welck/
transport ende vercoop is geschiet/
om ende voor de somme van/
seven hondert guldens wisselgelt/
den schellinck tot sesse stuijvers/
den ducaton tot drije guldens/
ende alle andere specien naer adve-/
nant gerekent, boven ende alnog/
voor een gratuit thien guldens/
thien stuijvers courant geldt, ende/
alsoo den acceptant actuelijck/
niet en is op hodie bij penningen/
om de voors(chreve) coopsomme te voldoen/
tusschen date deser ende eene maent/
als schult met recht verwonnen/
mits welcke voldaen sijnde ver-/
claeren de transportanten tot het/
voors(chreve) goet geene de minste actie/
recht ofte pretentie te hebben/
ofte te behauden directelijck ofte/
indirectelijck, dan de acceptanten/
te surrogeren in hunne plaetse,/
stede ende gereghtigheden, consente-/
rende alvolgens inde ontgoedenisse/
ende goedenisse voor alle heeren/
hoven daer het de acceptanten/
goetduncken ende gelieven sal/
sonder voorgaende daghement, ver-/
claerende het voors(chreve) goet niet/
voorders te wesen belast als voors(chreve)/
staet, ende ingevalle van meerdere/
lasten geloven de transportanten/
guarrand, waerschap ende genoeg-/
/ doeninghe in forma, aende tweede/
transportante toegecomen uijt den/
hooffde van haere ouders, ende/
haer toegevallen tusschen haere/
broeders ende susters gepasseert/
voor wethouderen van meerbeek/
in dato 28 (octo)ber 1735 alhier in/
originali gesien ende gebleken/
de welcke aenden acceptant/
de voldoeninge dijer gedaen sijnde/
sullen worden overgelevert/
Item het bescheet ofte vercrijgh/
van het halff daghmael lants/
voors(chreve) het welcke belast is met de voors(chreve)/
thien oorden chijns sijnde gepasseert/
voor den laethove van bedrijs/
ende rotselaer onder meerbeeck/
voors(chreve) in dato 23 febru(arii) 1713 de/
welcke op den voet voorschreve/
eensgelijcx sullen worden overge-/
levert, ten effecte van het gene/
voors(chreve) is ende tot achtervolghen/
dijer verobligeren die respective/
comparanten als oock den/
acceptant hunne respective per-/
soonen ende goederen, meubelen /
ende immeubelen, present ende/
toecomende met submissie ende/
renuntiatie als naer rechte, con-/
stituerende ten effecte partijen/
wederseijts onwederoepelijck/
alle ende ieder thoonder deser [vacat]/
[vacat] ofte copije auth(enticque) der/
selver, om te compareren soo/
/ voor den souverijnen raede van/
brabant, heeren meijer ende schepenen/
van loven, de weth van steijnoc-/
kezeel, vueren ende alomme/
elders, daer het van noode soude/
moghen wesen, om den inhoudt/
deser te vernieuwen, ende te/
herkennen, consenterende den/
gebreckelijcken inde condemnatie/
voluntair, alles sonder voorgaende/
daghement, gelovende, verbindende/
ende renuntizrende als naer rechte/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daeghe, maende/
ende jaere voors(chreve) ter presentie/
van s(ieu)[r] judocus ludovicus delens/
ende arnoldus patrons beijde als/
getuijgen ten desen aensocht ende/
gebeden, de minute originele deser/
becleet met behoorelijcken segel/
onderteekent pawel van hamme/
maria tempier, martinus de/
wandeleer, j(oannes) l(udovicus) delens, met het/
marcq van arnoldus partons/
onderstont mij present quod/
attestor signatum j(oannes) b(aptista) g(erardus) frans-/
sens not(ariu)s pub(licu)s./
Leeger stont depost seventhienden/
augusti seventhien hondert vijfftigh/
is gecompareert martinus de/
wandeleer, den welcken op de/
/ reserve bij hem gereserveert/
inden voors(chreve) contracte heeft alhier/
voor den respectiven cooper ge-/
nomineert soo hij is nominerende/
bij desen den persoon van jan/
tempier alhier present den welcken/
het selve is accepterende, bij desen/
boven dijen is alhier oock ge-/
compareert pauwel van hamme/
vercooper ten desen, denwelcken/
eensgelijcx is lauderende ende/
approberende de voors(chreve) nominatie/
alles onder obligatie, submissie ende/
renuntiatie als voor, actum ut supra/
signatum martinus de wandeleer/
met het marcq van jan tempier,/
pawel van hamme, onderstont/
mij present quod attestor signatum/
j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens not(ariu)s pub(licu)s./
Welcken volgende den voors(chreven)/
geconp(areerd)[e] uijt crachte ende naer/
vermoghen als voor, heeft den/
bovenstaenden contracte not(ariae)l,/
alhier in alle ende igewelcke/
sijne poincten, clausulen ende/
articulen alhier vernieuwt,/
herkent ende gereitereert, con-/
senterende als inden selven/
de transportanten obligantes/
submittentes ac renuntiantes in/
forma, eensaementlijck ter/
/ maenisse des heere president sche-/
penen naer voorgaende wijs-/
domme der naer te noemen heeren/
schepenen heeft met behoorelijcke/
verthijdenisse ende renuntiatie/
opgedraegen de hellicht van negen/
daghmaelen lants ende weijde/
gelegen onder beijssem ten voors(chreven)/
contracte tusschen de reg(eno)ten breeder/
gespecificeert ende gedesigneert,/
ende mits d'ordonnantie van rechten/
den voors(chreve) opdragere uijt de voors(chreve)/
hellicht vande voors(chreve) negen dagh-/
maelen behoorelijck ontgoeijt/
ende onterfft sijnde, wordt mits/
desen inde selve hellicht gegoeijt/
ende geerfft den officiael davidts/
alhier present ende accepterende/
voor inden naem ende ten behoeve/
van jan tempier ende bejaerden/
jonghman innegesetene van/
meerbeek ofte de gene sijns actie/
hebbende, alles breeder uijtwijsens/
den voors(chreve) contracte/
Coram jon(ke)[r] carolus theodorus/
schotte heere van harcourt et s(ieu)[r]/
adrianus noe, schepenen hac/
prima februarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-16 by Agata Dierick