SAL7995, Act: V°139.1-V°142.1 (26 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°139.1-V°142.1  
Act
Date: 1751-02-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-16 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt van/
jon(ke)[r] petrus de herckenrode hee-/
re van roost, president schepe-/
nen mits d' afflijvigheijdt van/
den heere meijer ende in ab-/
sentie van den heere lieute-/
nant meijer ende die schepenen/
der hooft stadt loven naer-/
genoempt, gestaen lambertus/
goffart officael van de tweede/
schrijffcamere om de naervol-/
gende acte notariael alhier/
wettelijck te vernieuwen/
ende t'herkennen als thoon-/
der van de selve geconsti-/
tueert sijnde volgens d' on-/
wederroepelijcke procuratie/
daerinne gesinsereert heeft dat/
gedaen als volgt./
Op heden den xxxi der maent/
december xvii[c] vijftig, com-/
pareerde voor mij notaris/
geadmittert bij den souve-/
reijnen raede van brabant,/
binnen de stadt loeven re-/
siderende, present die getuij-/
gen hier onder genoempt,/
den eerweerdigen heere/
ludovicus potvin priester/
canonnick ende deken der/
collegiaele ende parochiaele/
/ kercke van onse lieve vrau-/
we binnen de stadt aerschot,/
den welcken heeft verklaert/
verkocht gecedeert ende ge-/
transporteert te hebben soo hij/
is doende bij desen, aen ende/
ten behoeve van s(ieu)[r] gerar-/
dus zegers innegesetennen/
borger binnen de stadt loven/
ende van jouff(rouw)[e] catharina/
backoen gehuijsschen beijde pre-/
sent ende in koop accepterende,/
sekere capitaele rente van/
twee hondert guldens cou-/
randt geldt den ducaton aen/
drij guldens thien stuijvers,/
ten interest aen vier gul-/
dens en halff per cento ende/
alsoo negen guldens s'jaers,/
nogtans te gestaen met acht/
guldens midts preciese betae-/
linge ofte uijtterlijck binnen/
die drij maenden naer den val-/
dag, verscheijnende t'elcker/
xvi[en] junii, staende ten laste/
van jacobus gellens ende/
maria verguldt gehuijsschen,/
achtervolgens d'acte van/
creatie ende constitutie/
daer over gepasseert voor wij-/
len den notaris jacobus/
antoine durij binnen de/
stadt loven op den vierden/
november xvii[c] vijffendertig,/
bij opdracht vernieuwt ende/
/ gerealizeert voor d'heeren wet-/
houderen der stadt loven/
opp den xxiiii[en] november des/
jaers xvii[c] achtendertig in/
de middelste schrijffkamere,/
de selve rente voorts komende/
ende spruijtende uijt eene meerdere/
capitaele rente van vier hon-/
dert vijftig guldens courandt geldt/
gecreeert ende geconstitueert/
zijnde geweest ten laste van/
geeraert slepers ende maria/
gellens insgelijckx gehuijs-/
schen als bij acte gepasseert/
voor den voorzeijden notaris/
durij den xvi[en] junii xvii[c]/
vierendertig ten behoeve/
van den heere comparant/
ende van jo(ffrouw)[e] catharina de/
notte weduwe van s(ieu)[r] da-/
niel potvin sijne moeder ende/
vaeder was. Dit tegenwoor-/
dig transport der voorgemelde/
capitaele rente van twee/
hondert guldens courant/
geldt wordende gedaen voor/
gelijcke somme de welcke/
den transportant kent ont-/
fangen te hebben van de/
acceptanten gehuijsschen/
dese daer over dienende voor/
volle ende absolute quittantie/
van voldoeninge sonder van/
andere te moeten doen blijc-/
ken, blijvende den interest/
/ der selve rente ten opsigte/
van den loopenden jaere te/
verscheijen den xvi[en] junii/
naestkomende des jaers xvii[c]/
eenen vijftig, ten behoeve/
der acceptanten, welckenvol-/
gende verklaert den trans-/
portant hem respectivelijck/
daer aen geen recht, actie/
nochte pretentien nimmer-/
meer te behouden nogte/
te reserveren, onder gelofte/
van guarandt over den/
eijgendom, validiteijt ende/
deughtsaemheijdt der voor be-/
roepene rente, alvolgens/
de selve voor dusdaenighe/
aen de acceptanten te sullen/
doen volgen, daer voor ende/
teenewegen obligerende/
sijnen persoon alsmede desselffs/
goederen naer behooren./
Ondertusschen consenterende/
ten behoeve der acceptan-/
ten des aengaende in die ont-/
goedenisse, goedenisse ende/
realizatie naer behooren t'zij/
voor d'heeren wethouderen/
der stadt loven, de gene van/
velthem, als alomme elders/
des behoorende, daer toe on-/
wederroepelijck constitueren-/
de bij ende mits desen, een/
ieder thoonder deser ofte/
dobbel dijer, mitsgaeders om voor/
de selve wethouderen, ofte in/
/ den souvereijnen raede van bra-/
bant comparerende, te consen-/
teren in de condemnatie vo-/
lontair tot volvueringhe,/
voldoeninge ende achtervol-/
ginge vant'gene ten desen/
gestipuleeert staet, sonder daer/
toe alvorens te moeten lae-/
ten doen eenige citatie/
ofte daegement de surranne-/
ringe in allen gevalle niet-/
tegenstaende./
Aldus gedaen, gepasseert ende/
geaccepteert binnen de stadt/
loven, ten teijde als hier/
boven ter presentie van/
franciscus fisco ende van/
peeter taverniers als getuij-/
gen hier toe geroepen, sijnde/
d'originele minute deser - /
bekleedt met behoorelijcken/
zegel - onderteekent j. pot-/
vin deken etc(etera), gerardus/
segers, anna chatrinae/
backoen, fran(ciscus) fisco 1750,/
peter taverniers, leeger stont/
mij present signatum ant(honius) fisco/
not(ariu)s./
Welckenvolgende den voor-/
schreven geconstitueerden/
uijt krachte ende naer vermo-/
gen als voor heeft den bo-/
venstaende contracte/
notariael in alle ende iege-/
/ welcke poincten, clausulen/
ende articulen alhier vernieuwt/
ende herkent consenterende/
als in den selven den trans-/
portant obligando submitten-/
do ac renuntiando in foram,/
eensaementlijck ter maenisse/
des voors(chreven) heere president sche-/
penen naer voorgaende wijs-/
domme der naertenoemen/
heeren schepenen heeft met/
behoorelijcke vertheijdenisse/
ende renuntiatie opgedraegen/
de capitaele rente van twee/
hondert guldens courandt gelt/
in de voors(chreve) acte notariael/
breeder gespecificeert ende/
gedesigneert, ende mits d'or-/
donnantie van rechten den/
voors(chreven) opdraegere uijt de/
selve rente behoorelijck ont-/
goeijdt ende onterft zijnde,/
soo wordt mits desen in de/
selve met alle solemniteijten/
van rechten daer toe gere-/
quireert gegoeijt, gevest ende/
geerft den notaris ende pro-/
cureur fisco alhier present/
ende accepterende voor, in/
den naeme ende ten behoe-/
ve van s(ieu)[r] gerardus zegers/
ende jo(ffrouw)[e] catharina backoen/
gehuijsschen innegeset enen/
borger deser stadt loven,/
alles breeder uijtwijsens den/
/ voors(chreven) contracte welckers/
teneur alhier wordt gehou-/
den voor anderwerff geinse-/
reert ende gerepeteert coram/
jon(ke)[r] joannes laurentius/
josephus de vroije heere van/
linden et s(ieu)[r] michael van/
langendonck schepenen hac/
12 februarii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick