SAL7995, Act: V°233.1-R°237.1 (46 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°233.1-R°237.1  
Act
Date: 1751-03-29
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-04 by Karel Embrechts
In de tegenwoordigheijdt des/
heere meijers ende die sche-/
penen der hooft stadt loven/
naergenoempt, gestaen lam-/
bertus goffart officiael der/
tweede schrijffcamere, uijt/
krachte ende naer vermo-/
gen van de onwederroepe-/
lijcke procuratie geinsereert/
in sekere publieque conditien/
van verkoop gehouden door/
wijlen den notaris j(acobus) m(ichael)/
janssens binnen loven en-/
de dat ter instantie ende/
vanwegens m(eeste)[r] j. lortij/
procureur van den souve-/
reijnen raede van brabant/
ende jouff(rouw)[e] anne francoi-/
se peronne over ende ter/
saeke van een stuck lants/
groodt drij boenderen ende/
twelff roeden gelegen on-/
der leeffdael op den blin-/
den poel, komende aldaer/
aen den vloetgracht in/
den voorden, regenoten/
den heere schot ter i[re]/
michiel vander elst ter/
ii[re] ende het clooster van/
terkameren ter derdere/
zeijden, belast op een boin-/
/ der aen de jaegerije van den/
coninck met seven stuijvers/
s'jaers. Item met eenen/
cheijns van [vacat] aen jo(ffrouw)[e]/
de baronnesse van leeffdael,/
waer over den lesten sitdag/
is gehouden in de herberge/
ende ten huijse van lambert/
sterckx op den vijffden decem-/
ber 1736 op welcken lesten/
sitdag de voors(chreven) drij boenderen/
ende twelff rooden landts/
ten uijtgaen der brandende/
keirsse als hoogsten ende lesten/
bieder sijn verbleven aen/
marcus van doren voor de/
somme van duijsent guldens/
wisselgeldt ende hondert hoo-/
gen als blijckt bij de copije/
authentieque der voors(chreven)/
conditien, ende welcke voor-/
schreve drij boenderen ende/
twelff roeden landts bij/
scheijdinge ende deijlinge/
ofte partagie gepasseert voor/
die wethouderen den bancke/
ende banderije van leeffdael/
op den negensten februarii/
1748 [onder de letter a] sijn verbleven aen jan/
van doren als breeder bij de/
geseijde partagie hiernaer vol-/
gende:/
Wij guilliam vander vorst,/
/ andries de coster ende an-/
thoon van gothem schepenen/
der bancke en(de) banderije van/
leeffdael saluijt, met kennisse/
der waerheijdt doen te we-/
ten eenen iegelijcken die/
dese tegenwoordige letteren/
sullen sien ofte hooren lesen/
dat op den dagh van heden/
datum van desen brieve/
voor ons ende voor d'heer/
c. loos onsen drossardt comen/
ende gecompareert sijn in/
propre persoonen elisabeth/
van doren alhier geassisteert/
met eloij parijs haeren man/
ende momboir, den welcken/
sijne voorschreve huijsvrouwe/
tot het gene naerbeschreven/
volkomentlijck is authori-/
serende bij desen, voor den/
eersten sesden staeck./
Item anthoen van doren/
voor den tweeden sesden/
staeck. Item marcus van/
doren voor den derden/
sesden staeck. Item jan/
van doren voor den vier-/
den sesden staeck. Item/
peeter van doren voor den/
vijffden sesden staeck,/
ende finalijck peeter van/
/ doren beneffens rombout/
servranckx respective vaeder-/
lijcke ende moederlijcke geeede/
momboiren over de weese/
met naeme josina van doren/
voor den lesten sesden/
staeck, alle kinderen ende/
eenige universele erffge-/
naemen achtergelaeten bij/
wijlen marcus van do-/
ren en(de) joanna servranckx/
in hun leven gehuijsschen/
en(de) innegesetenen deser ban-/
derije alle welcke voors(chreven)/
comparanten verclaeren/
underlinghe met rijpen raede/
ende voorsinnighe adviesen/
van persoonen hun des ver-/
staende in des verstaende/
in ses gelijcke portiens staecx/
geweijse gescheijden ende/
gedeijlt te hebben alle alsulc-/
ke erffgoederen ende gronden/
van erven renten als an-/
dersints op hun verstorven/
ende gesuccedeert uijt den/
hooffde van wijlen hunne/
voors(chreven) ouders geene daer van/
uijtgenomen nogte gereser-/
veert/
Littera a/
In den eersten word aen(den)/
/ cavel ofte letter a aenge-/
schreven een stuck landts/
groodt drij bunderen ende/
twelff roeden gelegen/
onder de banderije van/
leeffdael op den blinden/
poel regenoten de vloet/
grachte noort ter eenre/
den heere schot oost ter/
tweedere, michiel vander/
hulst ende mi [vacat] zuijdt/
ter derdere en(de) het clooster/
van tercameren west ter/
vierdere seijde van welck/
voors(chreven) geheel stuck maer/
belast en is een bunder/
met seven stuijvers s'jaers/
aen de jaegerije van den/
coninck mitsgaeders met/
eenen cleijnen cheijns/
van [vacat] aen jouffrouwe/
de baronnesse van leeffdael/
sonder meer, bij wethouderen/
alhier, ter interventie der/
voorschreve erffgenaemen/
getaxeert (etceter)a./
Item ende naer blinde/
lotinge is den cavel/
met de letter a op con-/
ditien als voren ende op/
den last als aen sijne ge-/
deelte staet uijtgedruckt/
/ ten deele gevallen aen jan/
van doren./
Ende voorts bij maenisse des/
voors(chreven) heere drossart en(de)/
bij wijsdomme van ons/
schepenen boven genoempt/
is hier toe geschiet al datter/
van rechtswegen ende naer/
de costuijmen deser bancke/
schuldig was ende behoorde/
toe te geschieden (et)c(etera)/
Des t'oirconden hebben/
wij schepenen bovenge-/
noempt onsen gemeijnen/
segele van onsen schepen-/
domme dese letteren doen/
aenhangen, int' jaer ons/
heeren duijsent seven hon-/
dert achtenviertig negen/
daegen in de maendt fe-/
bruarii was onderteekent/
g. gansemans sec(reta)ris 9 feb(ruarii)/
1748 ende gesegelt in forma/
leeger staet dit extract ge-/
collationeert tegens den/
originelen cavelbrieff hier/
vorens vermelt, is daer-/
mede bevonden t'accorderen/
voor soo veele t' geextra-/
heerde aengaet leeger stont/
quod attestor signatum/
j. d. f. de jonge not(ariu)s pub(licu)s/
1751/
/ Welckenvolgende heeft den/
voors(chreven) geconstitueerden/
uijt krachte als voor ter/
maenisse des heere meijers/
naer voorgaende wijsdomme/
der naertenoemen heeren/
schepenen met behoorelijc-/
ke vertheijdenisse ende re-/
nuntiatie opgedraegen/
de drij boenderen ende/
twelff rooden landts/
gelegen onder de banderije/
van leeffdael op den/
blinden poel, hier vorens/
tusschen die regenoten/
naerder geexprimeert, ende/
mits d'ordonnantie van/
regten den voors(chreven) opdrae-/
gere uijt de voors(chreven) drij boin-/
deren ende twelff rooden/
landts behoorelijck ont-/
goeijdt ende onterft zijnde,/
soo wordt daerinne met/
alle solemniteijten van/
rechten daer toe gerequi-/
reert, behoorelijck gegoeijt,/
gevest ende geerft s(ieu)[r] joan-/
nes baptista everaerts/
officiael der tweede/
schrijffkamere alhier present/
ende accepterende, voor,/
in den naeme ende ten/
/ behoeve van jan van doren/
op den last der cheijnsen alles/
breeder uijtwijsens de voor(schreven)/
conditien ende scheijdinge/
ende deijlinge ofte partagie/
die alhier worden gehouden/
voor geinsereert ende gere-/
peteert Coram jon(ke)[r] joan-/
nes laurentius philippi et s(ieu)r/
guillielmus van kerckhoven/
schepenen hac 29[a] martii 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick