SAL7995, Act: V°250.2-V°253.1 (51 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°250.2-V°253.1  
Act
Date: 1751-03-30
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-26 by Karel Embrechts
In de teghenwoordigheijt/
des heere meijers ende sche-/
penen der hooftstadt loven
//
naergenoempt, gestaen lam-/
bertus goffart officiael der/
middelste schrijffcamere alhier,/
uijt crachte ende naer vermogen/
vande onwederoepelijcke procu-/
ratie geinsereert inden naer-/
volgende contracte notariael/
omden selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naervol-/
gende luijdende aldus/
Op heden sesthien meert seven-/
thien hondert eenen vijfftigh,/
voor mij openbaer notaris bij/
haere majestijts souverijnen/
raede van brabant geadmitteert/
binnen dese hooftstadt loven/
residerende, ende die getuijgen/
hier onder te noemen, compa-/
reerden s(ieu)[r] gerardus boon ende/
jouff(rouw)[e] catharina mattecroos/
gehuijsschen ende innegesetene/
borgers binnen dese stadt, de/
welcke hebben bekent gelijck/
sij sijn bekennende mits dese/
ontfangen te hebben vanwegens
//
den eerw(eirdigen) heere henricus wijsen/
den heere de la hamaijde ende/
den heere michael van langen-/
donck respective pastoirs ende/
kerckmeesters der parochiaele/
kercke van sint jacobs binnen/
dese stadt loven applicerende/
ten behoeve der selver kercke/
eene somme van sevenhondert/
guldens wisselgeldt, cours/
ende ganck hebbende ingevolge/
haere majestijts placcaerten/
dese dijen aengaende dienende/
voor quittantie ende obligatie/
in forma, voor welcke capitaele/
somme verclaeren sij compa-/
ranten te gelden ende te be-/
taelen ten behoeve der geseijde/
parochiaele kercke eene erffe-/
lijcke rente van vijffendertigh/
guldens courant gelt s'jaers/
ten penninck twintigh, ende/
ingevalle van precise betaelinghe/
t'elcken valdaghe ofte uijter-/
lijck ses weken daer naer/
te gestaen mits betaelende acht-/
entwintigh guldens courant/
s'jaers, ende alsoo ten penninck/
vijffentwintigh, ende dat in/
handen vanden rentmeester der
//
voorschreve kercke binnen loven/
los ende vrij van alle ende ige-/
welcke lasten t'sij thien, xx/
vijfftighste, honderste, mindere ofte/
meerdere penningen, beden, sub-/
sidien ende vijantlijcke contributien/
ende generaelijck van alle andere/
lasten ingestelt ofte naermaels/
inne te stellen, geene uijtgenomen/
nochte gereserveert, niettegenstaende/
eenighe placcaerten, edicten/
ofte envoijen het contrarie waeren/
ordonnerende, aen alle welcke/
sij rentgelders sijn derogerende/
bij desen, welcke rente cours/
ende inganck is nemende op/
heden date deser, ende alsoo/
voor het eerste jaer vallen ende/
verschijnen sal op gelijcken/
daeghe sesthien meert seven-/
thien hondert twee envijfftigh/
ende alsoo vervolgens van/
jaere tot jaere tot de effective/
quijtinge toe, de welcke sal/
moghen gebeuren in twee/
reijsen t'elcken reijse met/
drije hondert vijfftigh guldens/
wisselgeldt in munte ganckbaer
//
als voor met volle rente ende/
alle becostinghe hier toe gedaen/
ende te doen als het de rent-/
gelders goetduncken ende ge-/
lieven sal, verbindende ende/
verobligerende sij comparanten/
voor die voorschreve capitaele/
rente ende de te verschijne/
croisen, hunne persoonen ende/
goederen, meubelen ende im-/
meubelen, present ende toeco-/
mende./
Ende namentlijck voor speciaelen/
pandt ende hijpoteque seeker/
huijs appendentien ende de-/
pendentien dijer, soo ende/
gelijck het selve gelegen is/
binnen dese stadt inde diester-/
sche straete genoempt het/
clijn moriaens hooft reg(eno)ten/
de straete van voor ter eenre,/
het groot moriaens hooft ter/
tweedere, ende sijne excel-/
lentie den heere prince van/
rubempre ter derdere, bij de/
rentgelders vercregen teghens/
s(ieu)[r] leondarus van langendonck ende
//
jo(ffrouw)[e] catharina corthout gehuijsschen/
en ingesetene van s(in)[t] joriswinghe/
volgens acte gepasseert voor mij onderges(chreven)/
not(ari)s ende seekere getuijgen in date 13/
feb(ruari) 1751 die het selve hadde vercregen/
volgens schijdinge ende deijlinghe/
daer over gemaeckt met hunnen condi-/
vident voor mij not(ari)s op den 19 (decem)ber/
1750 warranderende het voors(chreven) goedt/
voor vrij, eijgen ende onbelast, ge-/
lovende voorders ingevalle van in-/
suffisantie altijt ter maenisse naerderen/
pandt te stellen allen welck den/
heere de becker licentiaet inde rechten/
rentmeester der voorschreve kercke/
van s(in)[t] jacobs alhier present heeft/
geaccepteert, consenterende alvol-/
gens die rentgelders in d'affectatie/
der voors(chreve) capitaele rente ende/
jaerelijcxe croisen dijer t'sij bij/
opdraght, t'sij bij beleijde ende/
mainmise met consent en decreet/
ende herdecreet der heeren meijer/
ende schepenen deser stadt loven/
sonder voorgaende daghement, tot/
dijen onwederoepelijck constitueren(de)/
eender thoonder deser ofte desselfs/
dobbel auth(entique) om te compareren voor/
den souv(erijnen) raede van brabant, heeren/
meijer ende schepenen der stadt loven/
ende alomme elders om den inhoudt/
deser aldaer te laeten vernieuwen/
ende herkennen met consent inde/
condemnatie voluntair, parate ende/
reele executie oock sonder voor-/
gaende daghement, die surranne-
//
ringhe niettegenstaende, gelovende/
verbindende ende renuntierende als/
naer rechten Aldus gedaen es gepasse(ert)/
binnen loven dato et anno ut supra/
ter presentie van s(ieu)[r] josephus devis/
ende den heere simon coninckx als/
getuijgen hiertoe aensocht, sijnde de/
minute deser becleet met segel volgens/
reglement bij de resp(ectiv)e comparanten/
ende getuijgen beneffens mij notaris/
onderteekent, onderstont quod attestor/
signatum c(arolus) r(obertus) quirini not(ariu)s reg(ius) et ap(osto)li(cu)s/
Aldus vernieuwt, herkent e(nde) gereitereert/
bij den voors(chreven) geconst(itueerd)en den voors(chreven) contracte/
not(ariae)len in alle ende igewelcke poincten/
clausulen ende articulen consenterende/
als inden selven, de rentgelders obli(gando)/
sub(mittendo) ac renunt(iando) in forma, coram jon(ke)[r]/
jo(ann)es laurentius philippi et s(ieu)[r] guil-/
liam van kerckhoven, schepenen hac/
30 martii 1751/
Welcken volgenden den heere meijer/
deser stadt nomine officii heeft geleijdt den/
off(iciae)l davidts voor e(nde) inden naem vande/
voors(chreven) rentheffers q(ualitate) q(ua) tot alle ende igewelcke/
goederen, haeve ende erve der voors(chreve)/
verobligeerde, ende namentlijck tot den/
huijse gestaen inde diestersche straete/
gen(oemp)[t] het [clijn] moriaens hooft ind'acte van/
beleijde tusschen de reg(eno)ten naerder gespe-/
cificeert ende gedesigneert, ende dat/
om te comen tot asseurantie ende vas-/
tigheijt eender rente van sevenhondert/
gul(den)s wisselgelt capitaels ende te ver-/
schijne croisen dijer./
Est que in instanti adductio facta ad pre-/
dicta bona, simul ad mobilia constituen-/
tium id monente et ducente pretore/
coram iisdem eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1760-12-11
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-26 by Karel Embrechts
Is gebleken/
bij acte gep(a)ss(eer)t voorden not(ari)s/
stas in/
date 10 (decem)ber/
1760 dat de/
nevenstaende/
rente van/
sevenhondert/
gul(den)s wisselgelt/
is gequeten/
wegens ge-/
rardus boon/
aen(den) eerw(eirdigen) h(ee)r/
pastoir ende/
ker(c)m(eeste)[rs] van s(in)[t]/
jacobs, quare/
hec vacat hac/
elff (decem)ber/
1760/
j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciae)l/
1760
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick