SAL7995, Act: V°318.2-V°323.1 (65 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°318.2-V°323.1  
Act
Date: 1751-04-09
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-21 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt des/
heere meijers ende schepenen/
der hooftstadt loven naergenoemt/
joannes baptista everaerts offi-/
ciael der middelste schrijffcamere/
alhier, uijt crachte ende naer/
vermogen vande onwederope-/
lijcke procuratie geinsereert in/
den naervolgenden contracte not(ariae)l/
om den selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert sijnde,/
heeft het selve gedaen in voegen/
e(nde) manieren naervolgende, luijdende/
aldus/
Op heden desen vijffden april/
seventhienhondert eenenvijfftigh/
comparerende voor mij openbaer/
/ notaris geadmitteert bij haere/
majestijts souverijnen raede van/
brabant, binnen die hooft stadt/
loven residerende, ende inde pre-/
sentie van die getuijgen naerge-/
noempt, s(ieu)[r] joannes baptista/
van mechelen ende jouff(rouw)[e] ca-/
tharina muls gehuijsschen ende/
innegesetene vischvercoopers/
binnen dese voorschreve stadt/
welcke comparanten saemen/
der handt hebben verclaert ende/
bekendt, soo ende gelijck sij/
verclaeren ende bekennen bij ende/
mits desen deughdelijck ende/
reelijck in aengetelde penningen/
ontfangen te hebben uyt de handen/
vanden uijtnemenden eerweir-/
dighen heere natalis du bois/
doctor inde h(eylige) godtheijdt, ende/
president van het groot collegie/
binnen dese stadt e(tcetera) de somme/
van twee duijsent vijff hondert/
guldens/
Ende van jouff(rouw)[e] maria susanna/
christiaens weduwe wijlen d'/
h(ee)[r] theodorus otto insgelijckx eene/
somme van tweeduijsent vijff/
hondert guldens beijde wisselgeldt/
/ maekende saemen vijff duijsent/
guldens beijde wisselgeldt, den/
schellinck tot sesse stuijvers/
den ducaton tot drije guldens/
ende alle andere meerdere/
ende mindere specien naerad-/
venant gerekent, dienende dese/
dijen aengaende voor quittantie/
ende obligatie, voor welcke/
capitaele somme die voorschreve/
eerste comparanten gehuijsschen/
geloven te gelden ende te/
betaelen aenden eerweirdigen/
heere ende jouff(rouw)[e] tweede com-/
paranten alhier present ende/
accepterende eene erffelijcke/
rente van twee hondert guldens/
t'jaers couranten gelde, ende ten/
tijde vande betaelinghe cours/
ende evaluatie hebbende, ende/
alsoo aen ider der voorschreve/
acceptanten renthefferen jaere-/
lijckx hondert guldens los ende/
vrije van alle lasten soo van/
thien, twintighste meerdere ofte/
mindere penningen, contributien/
leverantien ende generaelijck van/
alle andere lasten soo reele/
als personele geene uijtgenomen/
/ alle welcke sullen staen ten/
laste der eerste comparanten/
rentgelderen, niettegenstaende alle/
ofte eenighe placcaerten van/
haere majestijts ofte envoijen/
der heeren staeten van brabant/
ter contrarie, derogerende aen/
alle de selve bij ende mits desen/
welcke voorschreve renten hunnen/
cours hebben aengenomen op/
dato heden voorschreven ende/
waer van het eerste jaer vallen/
ende verschijnen sal den vijffden/
april vanden toecomende jaere/
seventhien hondert twee envijftigh/
ende soo voorts van jaere tot/
jaere, tot de respective quijtinghe/
toe die altijts sal moghen ge-/
schieden als het de voorschreven/
gehuijsschen rentgelderen goet-/
duncken ende gelieven sal/
ider met volle capitael soo voor-/
schreven staet ende met vollen/
interest dijer./
Gelovende sij eerste comparanten/
rentgelderen de voorschreve renten/
aen ider voorschreve alle jaeren/
loffelijck ende deughdelijck op den/
voorschreven vervaldaeghe te sullen/
/ betaelen als schuldt met reght/
verwonnen, ten effecte van/
dijen ende het gene voorschreven/
verobligeren die respective/
gehuijsschen hunne respective/
persoonen ende goederen, meu-/
belen ende immeubelen, soo/
reele als personele, present ende/
toecomende, met submissie ende/
renuntiatie als naer rechte/
Ende om den voorschreven eerweir-/
dighen heere ende uytnemenden/
heere beneffens de jouff(ouw)[e]/
renthefferen noch naerder te/
verseekeren over hunne capitaele/
sommen ende te verloopen/
interesten dijer, soo hebben sij/
rentgelders daer voorens op-/
gedraegen ende voor speciael/
hijpoteque gestelt ende geas-/
signeert te weten/
Eerst seeker wel gelegen huijs/
ende erffve gestaen binnen/
dese stadt loven aende visch-/
merckt genoempt den groenen/
steur, regenoten het huijs/
genoempt den salm ter eenre,/
/
het huijs de drij clotten ter ii[e]/
het huijs genoempt berghen/
van achter ter iii[e] ende de/
straete van vorens ter iiii sijden/
Belast met twelff stuijvers chijns/
s'jaers sonder voorders bij de/
rentgelders vercregen onder nomi-/
natie e(nde) bij publieke conditien/
gehouden door den notaris larchier/
weghens den eerw(eirdigen) heere abt/
van perck als momboiren der/
kinderen s(ieu)[r] dauw, in dato lesten/
sitdaghe vierentwintghsten/
meert seventhien hondert eenen/
vijfftigh ende waerinne de rent-/
gelders noch niet en sijn gegoeijt/
ende sij op morghen hun sullen/
doen in goeden/
Item seeker ander huijs met de/
schuere hoff e(nde) appendentien/
ende dependentien van dijen gestaen/
binnen dese stadt loven aende/
vlemincx straete, genoempt den/
droogen appelaer groot onderhalff/
daghmael regenoten de voors(chreve)/
straete ter i[e] de parckstraete ter ii[e]/
den officiael festraets ter iii[e]/
/
ende s(ieu)[r] de bruijn ter iiii sijden/
vercregen voor heeren meijer/
ende schepenen deser stadt/
in date twelff october seven-/
thien hondert veertigh teghens/
jo(nke)[r] van cauwenhoven in 2[e]/
Item ende finaelijck seeker/
anders huijs ende hoff, appen-/
dentien ende dependentien van/
dijen gestaen binnen dese stadt/
loven op de heversche ofte/
quintens straete genoempt den/
dienant, reg(eno)ten irlandt ter i[e]/
jo(n)k(er) silvius ter ii[e] den eijsvogel/
ter iii[e] ende de voorschreve/
straete van voorens ter iiii[e]/
sijden, vercregen bij goedenisse/
van evictie bij jan baptista/
bertels ende sijne huijsvrauwe/
helena vander bueken in date/
drijentwintigh augusti 1700/
twintigh in 3[e] verbleven aende/
voorschreve helena bij mutuelen/
testamente gepasseert voor den/
notaris j(acobus) a(ntonius) durij in dato sesden/
junii 1700 vijffentwintigh/
ende de voors(chreve) helena vander/
bueken weder hertrouwt met/
/
den voors(chreven) rentgelder ende/
volgens den mutuelen testamente/
aen hem verbleven gepasseert/
voorden notaris durij voors(chreven)/
in dato negenthien januarii/
seventhienhondert sessendertigh/
ende de codicille daerop gevolght/
den 28 september seventhien/
hondert eenenveertigh oock voor/
den selven notaris/
Verclaerende voorders sij rent-/
gelders de voorschreve panden/
te wesen suijver, vrije ende/
onbelast altijdt guarrandt ge-/
lovende, ende des ingevalle/
aende respective panden iets/
aengebraeke ofte de selve niet/
en waeren ten contentemente/
vanden eenen ofte den anderen/
rentheffer, geloven sij compa-/
ranten t'allen tijde ter maenisse/
vand'een ofte d'ander te sullen/
stellen naerdere suuffisante/
panden te hunnen contentemente/
ofte de rente ofte renten te/
sullen moeten rembourseren/
met den vollen interest dijer./
Consenterende alvolgens in het/
/
slaen van beleijde, decreet ende/
herdecreet der heeren schepenen/
van loven daer op te volghen/
mede ind'affectatie ende annotatie/
daer ende alsoo sonder voorgaende/
daghement. Constituerende/
voorts onwederoepelijck eenider/
thoonder deser, [vacat] ofte/
copije auth(entique) der selver om te/
compareren soo voor den souve-/
rijnen raede van brabant, heere/
meijer ende schepenen van/
loven, om den inhoudt deser te/
vernieuwen ende te herkennen/
consenterende inde condemnatie/
voluntair sonder voorgaende/
daghement, gelovende, ver-/
bindende ende renuntierende/
als naer rechten, de surran-/
neeringhe niettegenstaende e(tcetera)/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven ten daeghe,/
maende ende jaere voorschreve/
ter presentie van den eerw(eirdigen)/
heere joannes mettepenningen/
priester e(tcetera) ende s(ieu)[r] petrus/
buekens beijde als getuijgen/
/
ten desen aensocht ende geleden/
de minute originele deser becleedt/
met behoorelijcken segel, ondertee-/
kent jan baptist van mechelen/
catharina muls, nat(alis) du bois/
presid(ent) van het groot collegie accep-/
tant, de wed(uw)[e] otto jo(ann)is adr. joh(annes)/
metdepenningen testis, petrus/
bueckens testis et a me notario/
onderstont quod attestor signatum/
j(oannes) b(aptista) g(erardus) franssens not(ariu)s pub(licu)s./
Aldus vernieuwt, herkent ende/
gereitereert bij den voorschreven/
geconst(itueerd)[e] den voors(chreven) contracte/
notariael in alle ende igewelcke/
poincten, clausulen ende arti-/
culen, consenterende als inden/
selven, de rentgelders obligantes/
submittentes renuntiantes/
in forma./
Coram jon(ke)[r] joannes laurentius/
de vroije heere van linden et s(ieu)[r]/
adrianus noè schepenen hac/
nona aprilis 1751/
Welcken volgende den voors(chreven) heere/
geconst(itueerd)[e] meijer deser stadt no-/
mine officii heeft geleijdt den/
/
officiael davidts voor in den/
naem ende ten behoeve der voor-/
schreve renthefferen tot allen/
ende igewelcke goederen, haeve/
ende erffve der voorschreve ver-/
obligeerde, ende namentlijck/
tot seekere huijsinge gestaen/
binnen dese stadt ontrent de/
vischmerckt genoempt den/
groenen steur./
Item tot seekere huijsinghe, hoff/
ende schuere gestaen eensgelijckx/
alhier aende vleminckx straete/
genoempt den droogen appelaer/
Item tot een ander huijs hoff e(tcetera)/
gestaen eensgelijckx binnen dese/
stadt op de heversche ofte quintens/
straete genoempt den dienant/
ten voors(chreven) contracte tusschen/
die respective regenooten naerder/
gespecificeert ende gedesigneert,/
ende dat om te komen tot/
asseurantie ende vastigheijdt/
eender capitaele rente van vijff/
duijsent guldens wisselgeldt/
ende betere voldoeninghe der/
jaerelijcxe te verschijne croijsen/
dijer./
Est que in instanti adductio facta/
ad predicta bona, simul ad mobi-/
lia constituentium, id monente/
et ducente pretore, coram iisdem/
eodem.
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1772-07-08
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-21 by Karel Embrechts
Is gebleken bij/
acte gep(a)ss(eer)t voir/
den not(ari)s j. goutier/
in date 2 julii 1772/
dat de nevenstaende/
rente van 2500/
gul(den)s wis(selgelt) is/
geqeeten quare/
hec vacat hac 8/
julii 1772/
j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciael)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 2
Date: 1768-12-30
LanguageNederlands

Transcription

2019-11-21 by Karel Embrechts
Is gebleken bij acte gep(a)ss(eer)t voer den not(ari)s n. herdies binnen/
brussel residerende in date 28 (decem)ber 1768 dat de bovenstaende/
rente van vijffentwintigh hondert gul(dens) wiss(elgelt) is gequeten aen(de) douar(ier)e/
eg. orts tot brussel, quare hic vacat hac 30 (decem)bris 1768/
j(oannes) b(aptista) everaerts off(iciae)l
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-29 by Agata Dierick