SAL7995, Act: V°329.2-V°331.1 (67 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°329.2-V°331.1  
Act
Date: 1751--
LanguageNederlands

Transcription

2019-05-16 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt des/
heere meijers ende schepenen/
der hooftstadt loven naergenoempt/
gestaen hendricus davidts offi-/
ciael der middelste schrijffcamere/
alhier uijt crachte ende naer/
vermoghen vande onwederoepe-/
lijcke procuratie geinsereert in/
seekere publieke conditien van/
/ vercoop gehouden door den pro-/
cureur ende notaris joannes/
baptista gerardus franssens/
binnen dese stadt loven reside-/
rende, ter instantie ende van/
weghens peeter vandenhoeck/
ende joanna smedts gehuijsschen/
innegesetene der heerelijckheijdt/
van winxele, ende dat over ende/
ter saecke van [vacat]/
drije daghmaelen landts gelegen/
onder winxele voorschreve regenoten/
den eselwegh ter eenre, den heere/
cauwenhoven ter tweedere, d'erff-/
genamen glavimans ter derdere,/
ende aert slaghmolders ter vierdere/
sijden, vrije ende onbelast goedt,/
waer over den lesten sitdagh es/
gehouden geweest binnen dese/
stadt inde herberge gestaen inde/
steenstraete op den hoeck vande/
pensstraete bewoont bij joannes/
vandenhoeck respective op den/
vijffden april seventhien hondert/
eenenvijfftigh, op welcken voor-/
schreven lesten sitdagh de voor-/
schreve drije daghmaelen landts/
op den voorschreven lesten sitdagh/
/ ten uijtganck vande brandende/
keirsse als hoogsten ende lesten/
verdieder sijn gebleven aen/
petrus muls om ende voor/
de somme van vierhondert/
negenenseventigh guldens/
twelf stuijvers wisselgelt, daer/
inne begrepen alle hoogen, stuij-/
vers ende andere ongelden als/
blijct bij de copije authenticque/
der conditien van vercoop, alhier/
gesien ende gebleken/
Welckenvolgende heeft den/
voorschreven geconstitueerden ter/
maenisse des heere meijers/
naer voorgaende wijsdomme der/
naer te noemen heeren schepenen/
met alle behoorelijcke verthijde-/
nisse ende renuntiatie opgedraeghen/
de drije daghmaelen landts/
gelegen onder winxele hier/
voorens tusschen de respective/
regenoeten ende situatien naerder/
gespecificeert ende gedesigneert,/
ende mits d'ordonnantie van/
rechten den voorschreven op-/
draegere uijt de selve drije/
daghmaelen lants behoorelijck/
/ ontgoeijt ende onterfft sijnde, soo/
wordt mits desen met alle solem-/
nitijten van rechten van rechten/
daer toe gerequireert, behoorelijcke [inde selve drij daghm(aelen)]/
gegoeijt ende geerfft den officiael/
joannes baptista everaerts alhier/
present, voor, inden naem ende/
ten behoeve van petrus muls/
ende joanna maria vanderhulst/
gehuijsschen innegesetene van winxele/
hunnen erffven ende naercomelingen/
accepterende alles breeder uijt-/
wijsens de voorschreve conditien/
welckers teneur alhier wordt ge-/
hauden voor anderwerff geinsereert/
ende gerepeteert/
Coram jon(ke)[r] joannes laurentius/
de vroije heere van linden et/
s(ieu)[r] adrianus noè schepenen hac/
19 april 1751/
Copije der betaelde coop-/
somme staende op de/
originele conditien/
Wij onderges(chreven) peeter vandenhoeck/
ende joanna smedts gehuijsschen/
ende innegesetene van winxele/
verclaeren ende bekennen soo/
ende gelijck wij verclaeren ende/
/ bekennen bij desen ontfangen/
te hebben reelijck uijt handen/
van s(ieu)[r] petrus muls ende joanna/
maria vanderhulst gehuijsschen/
de somme van vier hondert negen/
enseventigh guldens twelff stuijvers/
wisselgeldt, ende dat in volle vol-/
doeninghe vanden incoop der/
voors(chreven) drij daghmaelen landts hier/
inne begrepen stomme hoogen/
stuijvergelt ende andere gestelde/
ordinaire hoogen, uijtgenomen den/
notaris ende bellemans loon, con-/
senterende alvolgens inde ont-/
goedenisse ende goedenisse voor/
alle heere hoven daer de coopers/
goetduncken sal, alles sonder voor-/
gaende daghement, dese dienende/
voor acte in forma, loven desen/
achthienden april seventhien/
hondert eenenvijfftigh, onder-/
teekent peeter vandenhoeck/
in forme van een cruijs waer/
bij staet de handtmerck van jo-/
anna smedts verclaerende niet/
te connen schrijven, leeger staet/
mij present signatum j(oannes) b(aptista) g(erardus)/
franssens not(ariu)s pub(licu)s 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick