SAL7995, Act: V°334.2-V°338.1 (69 of 86)
Search Act
previous | next
Act V°334.2-V°338.1  
Act
Date: 1751-04-19
LanguageNederlands

Transcription

2020-01-17 by Karel Embrechts
Inde teghenwoordigheijdt/
des heere meijers ende schepenen/
der hooftstadt loven, naergenoempt/
gestaen hendricus davidts off(iciae)l/
der middelste schrijffcamere alhier,/
uijt crachte ende naer vermogen/
vande onwederoepelijcke procu-/
ratie geinsereert inden naer-/
volgende contracte notariael,/
omden selven alhier te vernieu-/
wen, herkennen ende reitereren/
als thoonder dijer geconstitueert/
sijnde, heeft het selve gedaen in/
voegen ende manieren naervol-/
gende luijdende aldus/
Op heden sesthien april seven-/
thien hondert eenenvijfftigh, voor/
mij petrus smedts openbaer/
notaris, bij den souverijnen raede/
van brabant geadmitteert, tot loven/
residerende, present die getuijgen/
/ naergenoempt, compareerden/
ignatius de cassmeijer woonende/
te saverneele bij gembloux in/
houwelijck met anna theresia ver-/
hulst, welcken comparant hem/
is sterckmaekende ende verclaert/
dese acte van transport door sijne/
voorschreve huijsvrauwe eerstdaeghs/
te sullen doen lauderen approberen/
ende teekenen verclaerende ende/
kennende alvolgens bij desen/
te vercoopen, cederen ende te/
transporteren aen ende ten be-/
hoeve van joannes verhulst in/
houwelijck met elisabetha verheijden/
innegesetene pachter der heere-/
lijckheijdt van wilsele ende swaeger/
des eerste comparants alhier/
present ende in coop soo voor hem/
als sijne huijsvrauwe, erffven ende/
naercomelingen aenveerdende/
het paert ende deel ofte filiale portie/
die aende huijsvrauwe des eerste/
comparants is toecomende uijt/
den hooffde haerder vaeder gilis/
verhulst consisterende in een sesde/
paert ofte deel inde naervolgende/
goederen tusschen haer ende haere/
broeders ende suster alnoch onver-/
deijlt als te weten in drije/
/ daghwandt lants gelegen tot/
velthem opt hooghveldt genoempt/
den langen pael vrij goet/
Item alnoch in twee differente/
parceelen landts ider ontrent een/
halff daghwandt gelegen tot/
velthem ontrent de lange haege/
vrij ende onbelast goedt./
Item in een halff daghwandt/
landts gelegen tot velthem aent/
mies goet comende aende her-/
baene van vilvoorden op loven/
oock vrij goet./
Item in vijff vierendeelen landts/
gelegen tot velthem op het heessemvelt/
voor den molen aldaer, vrij goet./
Item in een halff boender soo bempt/
als bossch gelegen tot velthem/
comende teghen de goederen van/
het beggijnhoff binnen loven ter i[e]/
jon(ke)[r] claverman ter ii[e] het straetjen/
genoempt de rijsstraet ter iii sijden/
vrij ende onbelast/
Item in drij vierendeelen bempts/
gelegen tot velthem inde boere/
bempden, jon(ke)[r] claverman ter i[e]/
de voors(chreve) rijsstraet ter ii[e] oock als/
voor vrij goedt./
/ Item in drij vierendeelen bossch/
gelegen onder velthem reg(eno)ten den/
bosch van sesse daghmaelen genoemt/
het snoeckheussel in ii[e] sijden, de/
transportanten cum suis compete-/
rende, welcke voors(chreve) drij vieren-/
deelen sij hebben vercregen bij/
mangelinghe teghens drij vierendeelen,/
groes gelegen onder velthem/
inde bielsche bempden aengegaen/
met het clooster op de halff straete/
tot loven./
Item haer sesde deel inde voor-/
noemde sesse daghwanden bossch/
genoempt het snoeckheussel/
Ende finaelijck haer sesde deel in/
thien vierendeelen lants onder/
velthem op het heessemveldt reg(eno)ten/
het kerckhoff eussel ende den/
groenenwegh loopende door het/
kerchoff eussel, soo ende gelijck/
de selve parceelen aenden vaeder/
vande huijsvrauwe des eerste/
comparants sijn toegecomen bij/
schijdinge ende deijlinghe onder/
den cavel e. met sijne medecon-/
dividenten aengegaen ende ge-/
passeert voor den notaris j. brants/
ende seekere getuijgen op den/
vijffthienden november seventhien/
/ hondert, als mede bij acte gepasseert/
voor den selven notaris op dathe/
voorschreve, tusschen haeren voor-/
noemden vaeder gilis verhulst/
ende rombout van hoecht./
Welcke cessie ende transport is/
geschiedende om ende mits de/
somme van vier hondert vijffen-/
seventigh guldens courant geldt,/
den schellinck tot seven stuijvers/
den pattacon tot twee guldens/
sesthien stuijvers ende alle andere/
voordere specie van gelde naerad-/
venant gerekent, ende van welcke/
coop somme den vercooper vanden/
cooper in onse presentie getelden/
gelde kent ende verclaert ten/
vollen voldaen te sijn, dese daer/
over dienende voor volle ende/
absolute quittantie, verclaerende/
den vercooper alsoo aende voor-/
noemde getransporteerde goederen/
geen recht, actie ofte pretentie/
meer te hebben nochte te behau-/
den in eeniger manieren direc-/
telijck ofte indirectelijck, dan den/
cooper cum sua daerinne te sur-/
rogeren in hunne vercooperen/
plaetse, stede ende gereghtigheijdt/
met den selven rechte, warrande-/
/ rende het selve voor vrij, eijgen/
onbelast ende onveralieneert goet/
daer vorens guarrandt gelovende/
in forma, met consent inde ont-/
goedenisse ende ten behoeve des/
coopers ende sijnder huijsvrauwe/
ofte hunne representanten in/
de goedenisse daer ende alsoo/
met alle solemnitijten daertoe/
gerequireert./
Constituerende ten effecte van het/
gene voorschreve onwederoepelijck/
allen thoonder deser, ofte dobbel/
authenticq dijer, om het selve te/
herkennen soo voor den souve-/
rijnen raede van brabant, voor/
heeren meijer ende schepenen/
der stadt loven, wethouderen der/
heerelijckheijdt van velthem/
als alomme elders, aldaer tot/
volle achtervolginghe consente-/
rende inde gewillige condem-/
natie, parate ende reele executie/
als mede inde voorschreve ontgoe-/
denisse daer ende alsoo, alles/
sonder voorgaende daghement/
niettegenstaende eenighe sur-/
ranneringhe, onder verbandt/
/ ende renuntiatie als naer rechten/
Aldus gedaen ende gepasseert/
binnen loven, ten daeghe, maende/
ende jaere voorschreve ter/
presentie van joannes franciscus/
vanden bruel ende van dioni-/
sius servranckx als getuijgen/
hier toe aensoght, de minute ori-/
ginele deser becleedt met be-/
hoorelijcken segel, ende was/
onderteekent ignatius de cas-/
maer, jan verhulst, j(oannes) f(ranciscus) van/
den bruel testes 1751 met het/
handtmerck van dionisius ser-/
vranckx in forme van een cruijs/
onderstont mij present ende is/
onderteekent, pet(rus) smedts not(ariu)s/
pub(licu)s 1751 leegerstont, depost/
negenthien april seventhien/
hondert eenenvijfftigh voor/
mij notaris ende naergenoemde/
getuijgen is gecompareert the-/
resia verhulst huijsvrauwe van/
ignatius de casmaer, de welcke/
visie ende lecture gehadt hebbende/
door mij notario der bovenstaende/
/ acte van transport door haeren/
voornoemden man onder approbatie/
van haer comparante aen haeren/
broeder joannes verhulst cum sua/
gedaen, verclaert bij dese de/
selve acte van transport in alle/
poincten, clausulen ende articulen/
van alsnu voor alsdan te lauderen/
ende te approberen, consenterende/
in ontgoedenisse ende goedenisse/
als bij de selve ter presentie van/
joannes franciscus vanden bruel/
ende van dionisius servranckx als/
getuijgen hier toe aensogt, ende/
is onderteekent anna thresa ver-/
hulst, j(oannes) f(ranciscus) vandenbruel testes/
1751 met het marcq van dionisius/
servranckx onderstont mij present/
signatum pet(rus) smedts not(ariu)s pub(licu)s/
Welcken volgende den voors(chreve) ge-/
constitueerden uijt crachte ende/
naer vermoghen als voor, heeft den/
bovenstaende contracte not(ariae)l in/
alle ende igenwelcke poincten, clau-/
sulen ende articulen alhier ver-/
nieuwt, herkent ende gereitereert/
consenterende als inden selven, de/
/ transportanten obligantes, submit-/
tentes ac renuntiantes in forma,/
eentsamementlijck ter maenisse des/
heere meijers naer voorgaende wijs-/
domme der naer te noemen heeren/
schepenen heeft met alle behoore-/
lijcke verthijdenisse ende renuntiantie/
opgedraegen het sesde paert ofte deel/
in allen de goederen ten voorschreven/
contracte tusschen de regenooten/
naerder gespecificeert ende gedesigneert/
ende mits d' ordonnantie van regten/
den voorschreven opdraegere uijt het/
selve sesde paerten der voors(chreve) goederen/
behoorelijck ontgoeijt ende onterfft/
sijnde, wordt mits desen in het selve/
sesde [paert] in allen de voorberoepe goederen/
gegoeijt ende geerfft den officiael/
joannes baptista everaerts alhier/
present ende accepterende voor, ende in/
naeme ende ten behoeve van joannes/
verhulst ende elisabetha verheijden/
gehuijsschen innegesetene van wilsele/
hunne erffven, naercomelingen ofte de/
gene huns actie hebbende, alles breeder/
uijtwijsens den voors(chreven) contracte, welckers/
teneur alhier anderwerff wort gehouden/
voor geinsereert ende gerepeteert/
Coram jon(ke)[r] joannes laurentius de/
vroije heere van linden et s(ieu)[r] adrianus/
noè schepenen hac 19 aprilis 1751
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-08-17 by Agata Dierick