SAL8096, Act: R°43.1-V°44.1 (11 of 82)
Search Act
previous | next
Act R°43.1-V°44.1  
Act
Date: 1789-01-26

Transcription

2019-10-16 by Dominique Van Daele
In de tegenwoordigheijt des heere/
meijer ende die heeren schepenen der hooftstadt loven/
naergenoemt, gestaen petrus de coster officiael der/
tweede secretarije kamer alhier, uijt crachte ende naer/
vermogen van de onwederroepelijcke procuratie geinsereert/
in den naervolgenden acte notariael, om den selven/
alhier te vernieuwen herkennen ende realiseren, als/
thoonder dijer geconstitueert sijnde, heeft het selve gedaen/
als volght/
Op heden desen 24 jan(ua)rii 179 1789 compareerde/
voor mij joannes baptista everaerts als openbaeren not(ari)s/
bij haere majesteijts souv(erijnen) raede van brabant geadmitteert,/
binnen d'hooftstad loven residerende, ter presentie van/
die getuijgen naergenoemt, elisabeth de greef weduwe/
van paulus pettens, innegesetene deser stad, welcke/
comparante verclaert soo sij doet bij ende mits desen/
verkoght, gecedeert ende getransporteert te hebben aen/
ende ten behoeve van andries vertommen ende/
joanna maria boomans wettige gehuijsschen ende/
innegesetene der selve stad, alhier present ende/
in coop aenveerdende seker stuck lants groot/
onderhalf vierendeel gelegen tegens den boelhof/
binnen dese stadt loven, reg(eno)ten de representanten/
van wijlen sara berckel ter eenre, gisleijn peron/
ter ii[re] ende de straete ter iii[re] zijden, wesende vrij,/
suijver ende onbelast, geschiedende dit transport/
om ende mits eene somme van drij hondert/
vijthien guldens courant gelt, den schellinck aen/
seven st(uijve)rs ende voorts alle andere specien van munten/
naer advenant gerekent welcke somme de transpor-/
tante van de acceptanten koopers verklaert ende/
bekent mits desen reelijck in aengetelde penninghen/
opgetrocken ende ontfangen te hebben, dienende/
ende verleggende de transportante dese daer over/
aen de selve voor volle ende absolute quittantie/
sonder van andere ofte voordere te moeten doceren,/
mits welcke verclaert de transportante tot het/
gemelt onderhalf vierendeel lants geen recht,/
actie nochte pretentie meer te hebben nochte
//
te reserveren directelijck nochte indirectelijck, surro-/
gerende alvolgens de voorschreve acceptanten koopers/
in haere plaetse, stede ende gerechtigheijt eodem/
iure, soo ende gelijck het selve stuck lants aen/
de tranportanten is competerende bij koop teghens/
den eerweerdighen heere petrus ermens priester ende/
onder pastoor der parochie van s(in)[t] geertuijden/
binnen dese stadt als executeur testamentair ten/
sterfhuijse van wijlen catharina van de velde weduwe/
wijlen sieur joannes perillieux in sijn leven borger/
ende brouwer tapper van stiele binnen de voorschreve/
stad, volgens goedenisse in haeren hoofde geopereert/
voor heeren meijer ende schepenen alhier in date/
7 (novem)ber 1778 in prima ende geannoteert ter/
wijckboeke der selve stadt, binnen landen fol(io) 132/
onderteeckent van couwenhoven alhier in originali/
gesien ende aen de acceptanten beneffens andere be-/
scheeden overgegeven, consenterende alvolgens sij/
transportante ten behoeve der acceptanten koopers/
in de ontgoedenisse ende goedenisse in hunnen hoofde/
te geschieden voor heeren meijer ende schepenen/
voors(chrev)[e], als elders/
Dat de koopers d'huere van't voors(chrev)[e] stuck landts sullen/
moeten gedoogen aen den huerlinck peeter beerseman/
soo langhe sijne huere volgens costuijme moet dueren,/
reserverende de transportante tot sigh de huere alreede/
verschenen ende alnogh te verscheijnen tot half meert/
van desen jaere 1789/
Guarranderende de transportante het voorschreve stuck landts/
voor vrij, suijver ende onbelast ende aen haer als voorseijt/
is te competeren mede te wesen van vrij ende libere/
dispositie, soo over d'een als d'ander waerschap ende ge-/
noegdoeninge gelovende in forma/
Hebbende de transportante ende koopers in handen mijns/
notaris gepresteert den eede over dat dit verkoop nochte/
koop geensints en is gebeurt ten behoeve van eenige/
doode handt sive teghens den sin van sijne majes-/
teijts placcaert van den 15 (septem)ber 1753 articulo/
15, constituerende voorts onwederroepelijck een ieder/
thoonder deser om den selven eed in hunnen respective
//
zielen te vernieuwen ende reitereren voor alle hoven/
ende wetten competent des aensocht sijnde/
Ten effecte van't ghene voors(chrev)[e] verclaeren transportante/
ende acceptanten koopers te verobligeren hunne respec-/
tive solidaire persoonen ende goederen, meubelen ende/
immeubelen, present ende toekomende constituerende/
voorts onwederroepelijck een ieder thoonder deser [vacat]/
[vacat] ofte dobbel authentique dier, om te compareren/
voor sijne majesteijts souverijnen raede van brabant,/
heeren meijer ende schepenen deser stadt, als elders,/
om den inhoude deser aldaer vernieuwende ende herken-/
nende te consenteren in't decreet van condemnatie/
volontair, parate ende reele executie, alles sonder/
voorgaende dagement, de surranneringe niettegen-/
staende, gelovende, verbindende ende renuntierende/
als naer rechte/
Aldus gedaen ende gepasseert binnen loven, ten daege,/
maende ende jaere voors(chrev)[e] ter presentie van cornelius/
clootens ende franciscus vranckx bijde innegesetene/
deser stad als getuijgen hier toe aensocht sijnde/
d'originele minute deser bekleedt met zegel van/
negen st(uijve)rs onderteeckent met het handtmerck van elisa-/
beth de greef weduwe pauli pettens in forme van/
een cruijs verclaerende niet te connen schrijven. Item met/
het handtmerck van andries vertommen in forme van/
een cruijs verclaerende niet te connen schrijven. Item met/
het handtmerck van joanna maria boomans bij forme/
van een cruijs verclaerende niet te connen schrijven. Item/
met het handtmerck van cornelius clootens bij forme/
van een cruijs verclaerende niet te connen schrijven,/
franciscus vranckx onder stont mij present signa-/
tum j(oannes) b(aptista) everaerts not(ariu)s leeger stont/
Ontfangen bij mij ondergeteeckenden van andries/
vertommen cum sua, de somme van vijfthien guldens/
ende vijfthien st(uijvers) courant, voor de pontpenningen com-/
peterende dese stad over het parceel landt, in de vooren-/
staende acte tusschen sijne regenoten breeder gedesig-/
neert, loven desen sesentwintighsten anni 1789 onder-/
teeckent j. f. de bontridder/
Ontfangen van andries vertommen cum sua de
//
somme van vijfthien guldens en vijfthien stuijvers/
courant voor de pontpenningen van seker onderhalf/
vierendeel landt in de voorenstaende acte breeder/
vermelt actum den 26 jan(ua)rii 1789 onderteeckent/
g. hinten/
Aldus vernieuwt herkent ende gerealiseert door den/
voornoemden geconstitueerden, den voorenstaenden acte/
notariael in alle ende iegewelcke sijne poincten clausulen/
ende artikelen, den welcken diensvolgens ter maenisse/
des heere meijer ende wijsdomme der naer te noemen/
heeren schepenen, heeft met behoorelijcke verthijdenisse/
ende renuntiatie opgedraegen in handen des voors(crev)[e]/
heere meijer seker stuck landts groot onderhalf/
vierendeel gelegen tegens den boelhof binnen dese/
stadt loven ten voors(crev)[en] acte notariael in reg(eno)ten/
breeder vermelt, ende mits d'ordonnantie van rechten/
den voors(crev)[en] opdraegere in den naem sijnder consti-/
tuante daer uijt ontgoeijt ende onterfs sijnde,/
worden daer inne mits desen met alle solemmiteijten/
volgens rechte gerequireert behoorelijck gegoeijt/
gevest ende geerft andries vertommen ende joanna/
maria boomans wettige gehuijsschen ingesetene/
deser stadt den officiael bisschop alhier present/
ende in den naem van de selve gehuijsschen/
accepterende, alles naer dien den voornoemden/
geconstitueerden hadde gereitereert den eede in handen/
des heere meijer conform den 15 art(ikel) van het plac-/
caert van den 15 (septem)ber 1753/
Coram jon(ke)[r] petrus josephus franciscus/
van schrick ende heer ende meester guilliel-/
mus de vienne schepenen hac 26 anni 1789
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-04-25 by kristiaan magnus