SAL8106, Act: R°215.1-R°216.1 (105 of 105)
Search Act
previous | next
Act R°215.1-R°216.1  
Act

Transcription

2019-11-28 by xavier delacourt
Cond sij allen lieden dat godev(ar)t de kersmake(re) es come(n) in jegew(or)dich(eit) der scepen(en) van loven(en)/
en(de) heeft gegeve(n) en(de) bekendt dat hi gegeve(n) heeft janne lyebrechts vande(n) voerde/
[henrix sone] thof des selfs gords gelegen te voerde metten wynne(n)de lande beemde(n) eeusele(n) d(aer) toe/
hoe(re)nde Te houden te hebben en(de) te wy(n)nen van halfm(er)te naest come(n)de ene(n) t(er)mijn/
van xii jae(re)n lang deen nae dand(er) daer nae staphans volgende elx jaers dae(re)n/
bynne(n) [elc boend(er) vande(n) vorscr(even) lande] om twee mudde rogs goet en(de) payabel [met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereydt] der maten van loven(e) alle/
jae(re) te s(ente) andries misse te betalen en(de) te lov(en) te leve(re)n den voirs(creven) gorde den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mine als vervolghde schout Ende voert de voirs(creven)/
beemde en(de) eeussele alle jae(re) o(m)me x rinsche gulden van goude goet en(de) gheve/
of de w(er)de daer af te s(ente) m(er)tens misse te betale(n) en(de) telke(n) t(er)mine als v(er)volghde/
schout Item es vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) gorde jaerlex leve(re)n/
sal xl mandelen walme(re) goet en(de) custb(er) de huysingen ald(aer) mede te decke(n)/
mar w(er)t alsoe datse de voirs(creven) gort in enich jaer ald(aer) niet en dede verdecke(n)/
soe soude de wy(n)ne d(aer) af vande(n) jae(re) dat so gord niet en dade verdecken/
ongehouden sijn
en(de) alse de voirs(creven) gord int voirs(creven) hof doet ty(m)me(re)n metsen/
of plecke(n) aen de husingen ald(aer) staende soe sal de wynne den werclieden hoe(r)/
cost gheve(n) en(de) gord sal de dach(ueren) betalen uutgescheide(n) van nuwe(n) huysen/
te make(n) die daer niet en staen It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirscr(even) husingen/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde houde(n) wel en(de) loflec vand(er) ond(er)st(er) rikele(n) ned(er)w(er)t/
en(de) ten eynde vande(n) selve(n) t(er)mine die alsoe gemaect laten It(em) es vorw(er)de/
dat de voirs(creven) gord den voirs(creven) wynne de wat(er)leyde(n) en(de) grebbe(n) die int/
voirs(creven) lant sijn leve(re)n sal gemaect wel en(de) loflec en(de) alsoe salse de wy(n)ne/
houden sine(n) t(er)mijn due(re)nde Behoudelec dien w(er)t alsoe dat den voirs(creven) wy(n)ne/
enich hout gebrake o(m)me de voirs(creven) grebbe(n) te make(n) dat gord hem dat/
bewisen sal en(de) daer saelt de wy(n)ne houwen en(de) halen op sine(n) cost
/
en(de) die grebbe(n) sal hem de wy(n)ne wel en(de) loflec gemaect leve(re)n ten /
eynde van sine(n) t(er)mine It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) gorde vue(re)n/
iiii[m] stake(n) en(de) niet meer aen sine(n) wijng(ar)t op galghberch of op vildriese/
en(de) die halen daerse de voirs(creven) gord coepen sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den/
voirs(creven) gorde alle jae(re) xxviii [xxxii] wissen houts en(de) een dusent rijs te sine(n)/
huys vue(re)n en(de) halen daer hijt coepen sal It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne den/
voirs(creven) gorde jaerlex een halst(er) lijnzaets zayen daer toe dat gordden zaet/
/ leve(re)n sal en(de) de wy(n)ne sal tvlas daer af slijten streepe(n) en(de) roete(n) en(de) dan op sine(n)/
cost den voirs(creven) gords thuys vuere(n) [en(de) ten eynde vande(n) t(er)mine den voirs(creven) gorde i halst(er) saets wed(er) gheve(n)] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne de voirs(creven) lande wynne(n) ende/
hante(re)n sine(n) t(er)mijn due(re)nde elx jaers op sijn getidege voren wel en(de) loflec gelijc /
sine(n) reengenoete(n) [It(em) en sal de vors(creven) wynne den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) jaerlex een boend(er) vande(n) v(orscreven) lande moge(n) hoervrochte en(de) niet meer uutgescheiden inde twee leste jae(re) v(anden) vors(creven) t(er)mine dat hijs dan niet en sal moge(n) hoervrochten Item gord sal den vors(creven) wy(n)ne dit lant leve(re)n met d(er) mate(n) alsoe v(er)re als sijn palen gaen Item sal de vors(creven) wy(n)nen [bi(n)ne(n) de(n) vors(creven) t(er)mine] uutrode(n) alle doerne breeme(n) en(de) struvelle op svors(creven) gords lant staende Item sal de vors(creven) wy(n)ne den vors(creven) gord ov(er) tijt houde(n) iiii scape op sine(n) cost den vors(creven) t(er)mijn duer(ende) Item ghelievet gorde vande(n) vors(creven) lande yet uut te gheve(n) om wyng(ar)t d(aer) op te sette(n) dat hi dat sal moge(n) doen bi(n)nen den vors(creven) t(er)mijn op afslach van alsoe vele pachts nae gelangde vand(er) mate(n) sond(er) begrijp vande(n) wynne] It(em) en sal de voirs(creven) wynne [tvors(creven)] gheen lant [niet] moghen hoervrochten/
sond(er) consent vande(n) voirs(creven) gorde
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne allet stroe/
coren en(de) voesteringe come(n)de vande(n) voirs(creven) lande vuere(n) sal int voirs(creven) hof en(de)/
dat aldaer etten en(de) v(er)te(re)n met sine(n) beesten en(de) te meste make(n) en(de) dat vueren/
op tvoirs(creven) [goerts] lant en(de) nerghens elde(r) slants meesten p(ro)fite Ende des gelijx waert/
alsoe dat de voirs(creven) wy(n)ne enich lant hielde van yema(n)de and(er)s en(de) dat hi de/
vrocht daer af comende brachte int voirs(creven) hof soe es vorw(er)de dat hi alle/
stroe en(de) voesteringe d(aer) af come(n)de oec in tvoirs(creven) hof v(er)te(re)n sal [met sine(n) beesten] en(de) te meste/
make(n) en(de) dat vue(re)n op gords lant voirs(creven) en(de) nerghens elde(r) It(em) en sal de voirs(creven)/
wy(n)ne gheen stroe noch mest moge(n) v(er)coepe(n) [noch enwech gheven] den voirs(creven) tijt due(re)nde It(em) es/
vorw(er)de dat de voirs(creven) wynne den voirs(creven) gorde ov(er) jaer houde(n) vuede(n) ende/
houden sal ii verkene gelijc den sine(n)
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne ten eynde /
van sine(n) t(er)mine tvoirs(creven) lant laten wel en(de) loflec gewonne(n) gherijt [gheerijt]/
en(de) bezaeyt dats te weten den wy(n)ter art met wynt(er)corne op vier geti/
dege voren de storte eens o(m)me gedaen en(de) de brake geheel [oec en eens o(m)me gedaen] It(em) als de voirs(creven)/
gord sijne(n) wijng(ar)t op galghberch wilt doen meste(n) dan sal de wynne/
dmest aen sine(n) wijng(ar)t vue(re)n [en(de) sij oudt wijng(ar)thout hem te loven(en) b(ri)ngen en(de) des gelijx te wijntide sine(n) wijn tsine(n) huys vue(re)n] It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne alle dmest dat/
hi te sine(n) leste(n) jae(re) make(n) sal laten op tvoirs(creven) goet bove(n) dmest bi daer hi/
den wynter art mede meste(n) sal i en(de) oec des gelijx allet stroe en(de) caf/
laten in tvoirs(creven) hof ten eynde vande(n) t(er)mine sond(er) dat elde(r) te vueren/
of te v(er)coepen It(em) es vorw(er)de als de voirs(creven) gord in tvoirs(creven) hof sal doen/
dersschen dat de wy(n)ne den derssche(r) dan goede(n) cost gheve(n) sal en(de) des/
sal de wy(n)ne hebbe(n) gords crientsen
It(em) sal de voirs(creven) wy(n)ne jaerlex alle/
doeft ind(er) bog(ar)t ald(aer) wassende doen lesen oeftmeng(er)s op sine(n) cost en(de) dan/
sal hi hebben deen helcht en(de) gord dande(r) helcht de welke helcht hi den/
voirs(creven) gorde thuys vue(re)n sal [op sijnen biest?] oec sal de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) gorde/
sijn go cri coren en(de) vrucht als si gedorsschen sijn sele(n) te loven(e) tot/
sine(n) huys vueren
It(em) es vorw(er)de dat de voirs(creven) wy(n)ne den voirs(creven) gorde alle/
jae(re) den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n sal een sister [halster] raepsaets en(de) een sist(er) [halster] erwete(n)/
elx goet en(de) payabel d(er) maten van loven(e) en(de) de selve wy(n)ne sal des voirs(creven) [gords goede] beemde/
en(de) eeusele te sine(n) leste(n) jae(re) wael [en(de) loflec] bevreedt en(de) v(er)maect laten sal It(em) es oec vorw(er)de/
(dat) (w)a(n)neer gords joff(rouwe) bedev(ar)t riden wilt datse de voirs(creven) wy(n)ne tsjaers eens bedev(ar)t/
... met sine(n) wagene en(de) peerde(n) op gords cost en(de) de voirs(creven) wy(n)ne sal de voirs(creven)/
... gheve(n)/
/
En(de) alle dese vors(creven) vorw(er)den (et)c(etera) hier af sijn borge(n) des vors(creven) wy(n)nen als p(ri)nc(ipael) /
henr(ic) liebrechts sijn vad(er) jan liebr(echts) brued(er) des selfs henr(ix) jan va(n) bor... /
arnt liebrechts brued(er) des selfs wy(n)nen en(de) jan vande(n) bossche vande(n) voer... /
(et) p(ri)m(us) ty(m)ple mulke maii s(ecund)[a]
ContributorsInge Moris , The Administrator
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-05-16 by Inge Moris