SAL8108, Act: R°125.1-R°131.2 (103 of 199)
Search Act
previous | next
Act R°125.1-R°131.2  
Act

Transcription

2019-11-30 by Jan Bonquet
Item gemaect en(de) geschiet.... deylinghe tuschen/
pete(re)n van nethenen soen wouters wilen van nethenen/
in deen zijde en(de) joff(rouwe) marien van nethenen weduwe augustijns/
wilen vanden borchoven zuster des voirs(creven) peters [voi...] in den .../
en(de) van weeghen augustijns vanden borchoven huere soen .../
sone noch onder sijn daghe wesende den welken s.../
henric vanden borchoven [gebruede(re) oeme des voirs(creven) augustijn] h(ier) inne geloeft hebben te vervae.. in/
dander zijde vanden goeden chijnsen renten en(de) erfpachten die/
hen bleven en(de) verstorven sijn bij doede peters wilen van nethe(nen)/
voirscr(even) en(de) bliven en(de) verschinen zullen na der doet joff(rouwe) marien/
weduwe des selfs wilen pet(er)s [vad(er) en(de)] moed(er) pet(er)s en(de) joff(rouwe) marien va(n)d(en)/
borchoven [en(de) oud(er)vad(er) en(de) oud(er)moed(er) des voirs(creven) augustijns] voirg(enoemt) met consente en(de) wille des der selv(er) joff(rouwe)/
marien der [ouder]moeder en(de) henrix wilen van velpe die/
geleidt es totten goeden have en(de) erve des voirs(creven) wilen/
pet(er)s van nethen(en)
te deylen/
so sij gevallen en(de) bleven den voirs(creven) pete(re)n van nethenen/
in sijn deylinghe de goede chijnse renten en(de) pachten/
h(ier) na gescr(even) Inden iersten de geheel woeninghe/
metten huysen daer toe hoe(re)nde en(de) metten hoven en(de)/
allen hue(re)n toebehoirten gelegen inde borchstrate tuschen/
de bynnen borchporte ende de muer vanden bynnen/
vesten ald(aer) aen deen zijde ende tstreetken van herent/
aen dander zijde strecken(de) achterweert totten dylen/
daer achter vlietende Item de woeningen ende/
huyse metten hoven en(de) hue(re)n toebehoirten gelegen inde/
ridderstrate tuschen de goede jans zoeten en(de) arnts/
opten berch Item xviii roeden wijngarts gelegen/
/ opt velt van herent tuschen den goeden peters vanden/
moersberghe en(de) de goede henrix wilen corneken/
Item xlviii roeden wijngarts gelegen boven de boutershem/
strate tuschen de goede lambrechts smeets en(de) arnts/
wilen van raveschote Item de helcht van drie vierdelen/
wijngarts gelegen te berthem opten calenberch tuschen/
de goede cornelijs lambrechts ende jans beckers Item de/
helcht van i(½) vierdeel wijngarts geheten den oesterhem/
gelegen inde selve prochie tuschen de goede wouters/
haveloes ende henrix lonijs Item de helcht van eenen/
dachmael onder lant wijngart ende eeussel gelegen/
opten gheytenberch inde voirs(creven) p(ro)chie tuschen de goede roelofs/
van velpe ende gheerts van hoeye Item de helcht van/
vijf mudden rox der maten van loven erfspachts aen ende/
op een thof te raesborne metten woeninghen huysen/
hoven wynnenden landen beemden eeusselen ende allen/
hue(re)n toebehoirten jans wilen van diedeghem nu en(de)/
nu h(er) henrix van waelhain ridders Item trecht/
oft erfpacht geheten tschotelcoren dwelc peter wilen/
van nethen(en) inde p(ro)chie van bynswijc houden(de) was/
Item de helcht van [vijftich] ii zwaer vrancr(ijx) cronen erfrenten/
ten behoirleecken tide te betalen erflic aen en(de) op twee/
hove daer af deen heet sciplaken en(de) es gelegen inde/
p(ro)chie van grymb(er)gen en(de) dand(er) es genoemt thof te/
laethem en(de) es gelegen inde p(ro)chie van bierbeke daneels/
/ metten huysen hoven wynnenden landen beemden/
en(de) eeusselen bosschen chijnsen renten en(de) erfpachte(n)/
met allen en(de) iegewelken hue(re)n toebehoirten daneels/
wilen van laethem nu jans van raetshoven/
Item de helcht van iii(½) [drie] boende(re)n [en(de) een half dach(mael)] lants gelegen/
opt velt tuschen de vesten van loven en(de) tgodshuys/
vander banck Item de helcht van i(½) dachmael/
lants gelegen aen dander zijde vander banck/
biden doren neven tdorneken Item de helcht van/
eenen stucke beemts geheten de recke metter helcht/
vanden quareelhoven daer op staende gelegen buten/
der ulake porten opte dyle aldaer tuschen den beemt/
henrix wilen boxhorens ende de goede jans wilen/
vander heiden Item de helcht van eenen den hove/
te b(er)them metten porten wonen(de) huysen hoven stallen/
schueren bogarden en(de) allen sinen toebehoirten gelege(n)/
te b(er)them tuschen de goede gords van artsloe en(de) jans/
beckers Item de helcht van iii vierdelen lants gelege(n)/
opt velt geheten sente medarts houwacker tuschen/
de goede reyneers wilen bijset van overdile over/
beide de siden Item de helcht van drie vierdelen/
lants gelegen opt tsollevelt tuschen de goede/
peters vand(er) cammen en(de) der de goede des godshuys/
vand(er) banck Item de helcht van (½) boender lants gelege(n)/
opt selve velt tuschen de goede jans lambrechts en(de)/
sijns soens Item de helcht van eenen vierdeele/
/ lants gelegen opt selve velt tuschen de goede cornelijs/
lambrechts en(de) des godshuys vand(er) banck Item de helcht/
van xl [xl] roeden lants gelegen bide vierstrate tuschen/
de goede jans lonijs en(de) des godshuys vand(er) banck Item/
de helcht van i(½) dachmael lants gelegen aldaer tuschen/
de goede der vrouwen boens en(de) willems van b(er)them It(em)/
de helcht van i(½) dach(mael) lants gelegen opt velt gehete(n)/
hovelstroe tusschen de goede willems van b(er)them et joh(ann)is/
ysac Item de helcht van (½) boender lants gelegen op/
berkelaer tuschen de goede jan lonijs over beide de/
zijden Item de helcht van i(½) dachmael lants gelegen/
opt selve velt tuschen de goede henrix corneken/
en(de) jans lonijs Item de helcht van i(½) dach(mael) lants/
gelegen opt selve velt tuschen de goede jans lonijs/
en(de) jans vander bruggen Item de helcht van ii boende(re)n/
lants gelegen aldaer tuschen de goede willems van/
b(er)them ende peters van rotselaer It(em) de helcht/
van i dachmael lants gelegen op tselve velt tuschen/
de goede jans ysack en(de) jans lonijs Item de helcht/
van i(½) dachmael lants gelegen op tselve velt/
tuschen de goede jans gheerlinx en(de) des godshuys/
vand(er) banck Item de helcht van i(½) dach(mael) lants gelege(n)/
op deechout tuschen de goede jans gheerleex ov(er) beide/
de zijden Item de helcht van iii vierdelen lants/
/ gelegen op tselve velt tuschen [ald(aer) naest] de(n) goede claes?/
vanden poele en(de) robbrechts Item/
de helcht van drie vierdelen lants gelegen/
op tvelt geheten wolputte tuschen de goede/
pet(er)s vand(er) cammen en(de) jans gheerleex Item/
de helcht van eenen halven boend(er) lants gelegen/
op tselve velt tuschen de goede der kynde(re) vanden/
poele ende matthijs vander paelt Item de/
helcht van v dach(mael) lants gelegen opt selve/
velt tuschen de goede jans lonijs en(de) de goede/
jans ysac Item de helcht van i(½) dachmael/
lants gelegen opt selve velt tuschen de goede/
jans ysac en(de) de goede tsgodshuys vand(er) banck/
Item de helcht van i dach(mael) lants gelegen opt/
selve velt tuschen de goede peters vander ca(m)men/
en(de) des godshuys vand(er) banck Item de helcht van drie/
vierdelen lants gelegen beneden den kalenberch/
tuschen de goede jans ysack en(de) jans uuter helcht/
Item de helcht van eenen boender lants gelegen/
op tv velt geheten hoghen beynacker tuschen de goede/
wouters van rotselaer en(de) scloesters vanden roedencloest(er)/
in zonien Item de helcht van i dachmael lants/
gelegen opt selve velt tuschen de goede woute[r]s/
van rotselaer ende quintens pols Item de helcht van/
i(½) dachmael lants gelegen opt selve velt tuschen de/
/ goede wouters van rotselaer ov(er) beide den zijden Item de/
helcht van iii dachmale lants gelegen aldaer tuschen/
de goede wouters van rotselaer aen beide den ziden Item/
de helcht van iii vierdelen lants gelegen aldaer tuschen de/
goede jans beckers ende henrix keemerlinx Item de helcht/
van eenen dachmael lants gelegen bider h(er)straten gaende/
ter vueren weert tuschen de selve strate en(de) de goede/
jans uuter helcht Item de helcht van i(½) dachmale lants/
gelegen aldaer tuschen de goede reyneers wilen byset/
en(de) jans uut(er) helcht Item de helcht van iii(½) boende(re)n lants/
gelegen inde kalenberchdelle tuschen de goede der/
taflen tsheilichs gheests van loven en(de) des godshuys/
vander banck Item de helcht van iii vierdelen lants/
gelegen aldaer tuschen de goede des godshuys vander/
banck en(de) des godshuys vanden roedencloeste(r) Item de/
helcht van drie vierdelen lants gelegen tuschen de/
goede des godshuys vander banck ende claes vanden/
poele Item de helcht van iii vierdelen lants [gelegen] tuschen/
de goede tsgodshuys vanden roeden cloeste(r) en(de) den heetberch/
Item de helcht van (½) boender lants gelegen beneden/
de lynde tuschen de goede jans lonijs en(de) wouters van/
rotselaer Item de helcht van eenen boend(er) lants gelegen/
opt vroyenberchvelt tuschen de goede jans uuter helcht/
en(de) tscloest(er)s vander came(re)n Item de helcht van eenen boend(er)/
lants gelegen opten slangenpoel tuschen de goede/
henrix cornekens en(de) jans lonijs Item de helcht van/
/ iii dachmalen lants gelegen op vroyenberchvelt tuschen de/
goede der kijnde(re) vanden poele aen beide den zijden/
Item de helcht van (½) boender lants gelegen opt selve/
velt tuschen de goede tscloesters vander came(re)n en(de) der/
kynde(re) vanden poele Item de helcht van v dachmale/
lants gelegen tuschen de goede des godshuys vanden/
roedencloeste(r) en(de) henrix keemerlinx Item de helcht/
van eenen boender lants gelegen opt selve velt/
tuschen de goede henrix keemerlinx en(de) der kynde(re) vanden/
poele Item de helcht van i dachmael lants gelegen/
in sente vroenen delle tuschen de goede des godshuys/
vanden roeden cloeste(r) en(de) der kynde(re) vanden poele/
op allen den last en(de) comme(r) uuten voirs(creven) gedeelte/
gaende tot behoirleecken en(de) gewoenleecken tide te/
betalen erflic Behoudelic der voirs(creven) joffr(ouwe) marien d(er) moed(er)/
hue(re) tocht int voirs(creven) gedeelte also langhe als sij leven sall en(de)/
dese deylinghe aldus gemaect en(de) geschiet heeft geloeft/
de voirs(creven) joffr(ouwe) marie voer hue(re) en(de) [inden name en(de) van weegen] augustijns hue(r)s soens/
geloeft vast en(de) gestentich te houden opten voirs(creven) pete(re)n en(de)/
sijn voirs(creven) gedeelte halmelic v(er)tijende en(de) renu(n)cie(re)nde [en(de) oft so wae(re) dat de voirs(creven) pet(er) voe(r) gebrec van bet(aling) van chijnse des vors(creven) augustijns gepant worde oft scade lede dat so heeft geloeft de voirs(creven) joff(rouwe) marie hem alzulken cost en(de) schade op te leggen en(de) d(aer) af restitucie te doen] en(de)/
den voirs(creven) pete(re)n hue(re)n brued(er) d(aer) af alt(oes) genouch te doen oft/
hem yet te nauwe geschiet wae(re) also dat hem eewelic/
vast en(de) zeker genouch sijn sall moghen
Voert hebben geloeft/
de voirs(creven) jan en(de) henric vanden borchoven gebruede(re) augustijns/
vanden borchoven hue(re)n neve noch ond(er) sijn daghe wesen(de) in dien?/
en(de) alsulc te hebben als hij tot sinen mondighen dagen comen/
/ sall sijn dat hij dan t(er) manissen des voirs(creven) peters de voirs(creven)/
deylinghe voer scepen(en) van loven geloven sall vast/
en(de) gestentich te houden [ind(er) manie(re)n sij geschiet es] eve(n) so vele daer toe doen/
dat den selven pete(re)n zeker genouch sijn moghe/
p(ro)mis(erunt) sat(is)f(acere)/
/ Item dan es ghevallen en(de) bleven der voirs(creven) joff(rouwe) marien van/
hue(re)n weghen en(de)
inden name [en(de) van weeghen] augustijns huers soens in/
hue(re) deylinghe de goede chijnse renten en(de) erfpachte h(ier)/
na gescr(even) Inden iersten de geheel h(er)berge geheten/
den ketel metten woeninghen huysen hoven stallen/
en(de) allen hue(re)n toebehoirten gelijc de voirs(creven) h(er)berghe/
gelegen es inde hoelstrata tuschen den slotel en(de)/
thuys geheten den witten leeu Item drie opten/
last en(de) commer daer voer uutgaende te weten xlvi/
solidis oude groete ix schellinghe goets gelts en(de) xxiiii(½)/
cap(uynen) outchijns en(de) v rinssche gul(den) van goude goet/
en(de) gheeve erfchijns en(de) renten tot behoirliken tide/
te betalen erflic Item drie huyse met eenen g(r)[o]ten/
hove en(de) wijngarde daer achter liggen(de) gelegen inde/
nuwestrate tuschen de goede h(er) wouters leemans/
priesters en(de) jans wittenax stec strecken(de) achterweert/
totten hove des godshuys van gempe op den co(m)mer/
/ daer voer uutgaende te weten xxvii oude groete/
erfchijns ten behoirliken tide te betalen erflic/
Item een schuere gelegen inde hoelstrate/
jegen den gulden(en) cop over neest den goeden jans/
wilen vanden huffle op den last daer voer uut/
gaende te weten xx oude groete erfs chijns/
ten behoirliken tide te betalen erflic Item xvii/
roeden wijngarts gelegen opte cortegroeve tuschen/
de goede h(er) lodewijx pynnox ridders en(de) de goede/
roelofs boxhorens Item drie en(de) dertich roeden/
wijngarts gelegen opten roesselberch tuschen de/
goede huyghen roelofs en(de) gielijs sans opten last/
daer uutgaende te weten xxxiii q(ua)rten wijns m(ijn)/
gened(igen) hee(re) den h(er)toge te betalen erflic Item de helcht/
van iiii [drie] boende(re)n [en(de) een half dach(mael)] lants gelegen [op tvelt] tuschen de vesten van/
loven en(de) de goede des godshuys vander banck opte(n)/
[helcht va(n)d(en)] laste daer voe(r) uutgaende te weten [van] xi l(i)b(ra) jairlix chijns/
borsegelts ten behoirliken tide te betalen erflic Item/
de helcht van i(½) dachmael lants gelegen over dander/
zijde des godshuys vander banck neven tdorneken/
op [de helcht van] den last daer voer uutgaende te weten [van] i d(enier) goet/
gelts te behoerleecken tide te betalen erflic Item de/
helcht van eenen stucke beemts geheten de recke/
metter helcht vanden quareelhoven daer op staende/
/ gelegen buyten der uulake porten opte dyle aldaer/
tuschen de goede henrix wilen boxhorens en(de) de/
goede jans wilen vander heyden opte helcht vanden/
laste en(de) comme(r) daer voer uutgaende te weten/
van xvii(½) oude groeten en(de) i(½) capuyne outchijns/
ten behoerleecken tide te betalen erflic Item de/
helcht van iii vierdelen wijngarts gelegen te b(er)them/
opten kalenberch tuschen de goede cornelijs lambrechts/
en(de) jans beckers opte helcht vanden co(m)me(r) daer/
voer uutgaende te weten van eenen rinschen gulden(en)/
erfschijns te behoirliken tide te betalen erflic Item de/
helcht van i(½) dachmale wijngarts geheten den oest(er)hem/
gelegen te berthem tuschen de goede wouters haveloes/
en(de) henrix lonijs op de helcht vanden laste en(de) co(m)me(r)/
daer voe(r) uutgaende te weten van ii(½) s(tuvers) goets gelts/
te behoerleecken tide te betalen erflic Item de helcht/
van eenen dachmale onder lant wijngart en(de) weyde/
gelegen opten gheytenberch inde p(ro)chie van b(er)them/
tuschen de goede gheerts van hoeye ende roelofs van/
velpe Item sall [es] noch hebben de voirs(creven) joffr(ouwe)/
marie inden name
ghevallen en(de) gebleven den voirs(creven)/
joffr(ouwe) marien inden name en(de) van weeghen augustijns/
huers soens in hue(re) deylinghe de helcht vanden/
hove van b(er)them metten huysen hoven wynnen(de)/
landen beemden eeusselen wijngarden met allen/
/ wilen ... iegewelken .../
gelijc dand(er) helcht daer af .../
in sijn deylinghe ghevallen es en(de) .../
staet op de helcht van alle den laste en(de)/
co(m)me(r) daer voe(r) uutgaende Te weten van opte/
helcht van xviii d(eniere) goets gelts ii turnoysen outchijs/
xxxii gr(oeten) en(de) xxix d(enieren) jairlix chijs borsegelts xx rinsche/
gul(den) en(de) x swaer vrancr(ijx) crone(n) erfrenten d(aer) af de voirs(creven)/
xx rinsch gul(den) de kynde(re) willems van b(er)ghen na de doet/
jof(frouwe) marien van nethen(en) d(er) moed(er) hebben opt voirs(creven) hof/
goede en(de) de voirs(creven) x swaer vrancr(ijx) crone(n) gord zedele/
opte tvoirs(creven) go hof en(de) goede houden(de) es xxiii vaten/
half rogge half even(en) ii mol(eva)t corens en(de) x molevate/
rox erfpachts te behoirleecken en(de) gewoenleecken/
tiden te betalen erflic Behoudelic der voirs(creven) joff(rouwe)/
marien weduwe peters wilen van nethen(en) also langhe/
alse sij leven sall [uutgenomen inden goeden die augustine wile(n) van borch(oven) voe(r) sijn duwarie inden? huweleecke geg(even) wae(re)n d] en(de) der voirs(creven) joff(rouwe) marien vanden/
borchove(n) na der doet joff(rouwe) marien hue(re) moed(er) also langhe/
als sij leeven sall hue(re) vryer tocht inden gedeelte/
des voirs(creven) augustijns [h(ier) inne uutgenome(n) de goede die aug(ustijn) wile(n) inde(n) huwe leecke voe(r) sijn duwai(r)e bewesen wae(re)n d(aer) inne de voirs(creven) jof(frouwe) marie weduwe van pet(er)s wilen van nethen(en) niet gericht en es] niet wederstaende iemants weder/
seggen Dese deylinghe aldus gemaect en(de) geschiet/
heeft geloeft de voirs(creven) peter van nethen(en) vast ghe/
stedich en(de) van weerden te houden ter voirs(creven) sijnre zuste(r)/
en(de) augustine hue(re)n soen [weert op] en(de) hue(re) gedeelte voirg(eruert) halmelic/
v(er)tijende en(de) renu(n)cie(re)nde Ende voert alt(oes) daer af genouch/
te doen oft hij yet te nauwe gedaen hadde [en(de) tselve gedoen] also dat den/
opten chijs last en(de) co(m)me(r) gelijc dien boven genoemt ... [als op alle den last en(de) comme(r) dae(re)n uutgaende]/
ande(re)n letsele co(m)me(re) en(de) calaengien vortaen te (waranderen)/
/ voirs(creven) ... eewelic vast en(de) seker genouch sijn/
moghen Voert heeft geloeft de voirs(creven) peter oft so/
... voirs(creven) augustijn gedeelte des voirs(creven) augustijns/
h(ier) namaels voe(r) gebreke van betalingen des chijns rente(n)/
es oft pachts des voirs(creven) peters gepant worde oft dat/
uut ocsuyn van dien de voirs(creven) augustijn enige schade/
hadde oft lede alle alsulken cost last en(de) schade den/
voirs(creven) augustine en(de) en(de) sinen nacomelingen op te/
rechten wederkee(re)n en(de) te betalen sond(er) wederseggen tselve/
[sall joffr(ouwe)] en(de) o(m)me den voirs(creven) augustine h(ier) af[vanden voirs(creven) geloeften] te meerde(re) zekerh(eit) te doen/
so heeft de voirs(creven) peter met consente henrix van velpe die gelijc/
voirscr(even) steet gelijt w es totte(n) goede(n) pet(er)s wilen van nethenen ja(n)ne/
vanden borchove(n) tot des voirs(creven) augustijns behoef sijn alle de goede/
chijs en(de) renten hem in sine deylinge gevallen tot eene(n) wettige(n) ond(er)pa(n)d(e)/
[gesett] Behoudelic oec dien oft de voirs(creven) augustijn vand(en) borchove(n)/
aflivich worde sonder wettighe gheboerte van sinen live/
achter te laten [eer hij t(er) ouder van xvii jae(re)n comen wae(re)] dat dan de voirs(creven) goede chijnse renten/
en(de) erfpachte comen vallen en(de) wederkee(re)n zullen opte/
naeste erfgenamen
ten erfgenamen weert des voirs(creven)/
wilen pet(er)s van nethen(en) en(de) joffr(ouwe) marien sijns ... sijns/
gesellynnen sond(er) argelist/
Oftmen enige goede vonde h(ier) inne niet/
gedeelt die soude men namaels half en(de) half/
deylen/
/ It(em) d(er) jof(frouwe) anthonijs thonijs wijf .../
en(de) d(er) jof(frouwe) dicbiers ... v rinsch guld(en)/
It(em) die van vileer ... oude gr(oeten) .../
It(em) jan va(n)d(en) borch(oven) xxvii oude gr(oeten) xxiiii cap(uynen)?/
It(em) den h(er)toge ix s(cellinghe) voe(r) (½) cap(uyn)/
It(em) uut(er) schue(re)n xx oude gr(oeten)/
It(em) inde nuwestrate xxvii oude gr(oeten)/
It(em) x mo x molevate rox den heylige(n) gheest van leefdale/
Item oft so wae(re) dat men hier namaels tgedeelte des/
voirs(creven) augustijns hoger oft meer belast oft beco(m)mert/
vonde dan g voe alsoet voe(r) belast staet dat so heeft/
geloeft de voirs(creven) [peter] i alle alzulken last en(de) co(m)mer aff te/
leggen en(de) aff te doen t(er) manissen der voirs(creven) joffr(ouwe) marie(n)/
jans en(de) henrix vanden borch(oven) oft des eens van hen/
bring(er) des briefs en(de) o(m)me der voirs(creven) jof(frouwe) marien
ContributorsJan Bonquet , Dieter Peeters , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2013-05-06 by Inge Moris