SAL8113, Act: V°179.2-V°180.1 (200 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°179.2-V°180.1  
Act
Date: 1442-01-27

Transcription

2021-11-15 by Jos Jonckheer
Cond zij allen lieden dat reyne(r) de mu(n)tie wonen(de) te love(n)joel/
in jeg(enwoirdicheit) d(er) scepen(en) van loeve(n) gest(aen) heeft genome(n) en(de) bekint dat/
hij genome(n) heeft van ja(n)ne van maerbeke gehete(n) gielijs/
sijn hof geleg(en) te love(n)joel mette(n) huyse(n) hove(n) wynne(n)den/
landen beemde(n) eeussele(n) en(de) mette(n) bog(ar)de voe(r) thof geleg(en)/
te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half merte neestcom(ende)/
eene(n) t(er)mijn van vi ja(r)en langc deen nae dand(er) sonder/
middel volgen(de) te wete(n) de voirg(eruerde) lande elx jaers/
dae(re)n binne(n) o(m)me en(de) voe(r) de vruchte(n) [helcht] vande(n) vruchte(n)/
opde vors(creven) lande jairlix wassende en(de) de voirg(eruerde) beemde/
en(de) eeussele o(m)me en(de) voe(r) xxv hollan(sche) guld(en) alle jare s(in)[te]/
m(er)tensmisse te betalen It(em) es vurwerde dat de voirg(enoemde) wynne/
de vorg(eruerde) goede wel en(de) loflic wynnen en(de) werve(n) sall/
gelijc reengenoten boven en(de) beneden It(em) es noch vurw(er)de/
dat de vors(creven) wynne des vors(creven) jans gedeelte alle ja(r)e den voirg(eruerde)/
t(er)mijn due(re)nde ierstwerf int schue(r) doen sall eer hij/
tsijne sal mogen rue(re)n en(de) alst tcoren ald(air) gedorschen sall/
sijn so sal dat de vorg(enoemde) wynne op sijnen cost den vorg(enoemde)/
janne t(er) stont te loeven tot sijnen huyse leve(re)n It(em)/
es noch vurw(er)de alsme(n) ald(air) tvors(creven) core(n) den vorg(enoemde)/
janne toebehore(n)de derschen sall so sal de vorg(enoemde) wynne/
den dersche(r) den montcost geven bij also dat de/
vorg(enoemde) jan den wynne de crinsen laet en(de) eest dat/
de voirg(enoemde) jan den crinsen selve behielt so sal hij selve/
den dersche(r) den montcost geven en(de) alt(oes) sal hij de dachue(re)n/
...?
//
werct dect oft plect van outs d(air)af sal de vorg(enoemde) wynne den/
wercluden den montcost geven en(de) de vors(creven) jan sal de dachue(re)n/
betalen en(de) alsmen ald(air) iet werct dect of plect van nouts/
d(air)af sal de vors(creven) jan den wercluden den montcost geven/
en(de) desgelijx oec de dachue(re)n betalen It(em) es noch vurw(er)de/
dat de vorg(enoemde) wynne jairlix den t(er)mijn due(re)nde den vors(creven)/
janne leve(re)n sall xxv walmen stroes o(m)me de huysinge ald(air)/
mede te decken It(em) es noch vurw(er)de dat de vors(creven) wynnen en(de)/
jan dooft jairlix inden vorg(eruerde) bog(ar)t voe(r) thof wassende half/
en(de) half deilen sullen en(de) de vors(creven) wynne sal des vors(creven) jans/
gedeelte jairlix op sijnen cost te loeven tot sijnen huyse leve(re)n/
en(de) de vors(creven) wynne en sal no(m)mer rechts wegen [hebbe(n)] dan inden/
bog(ar)t vorg(eruert) It(em) es noch vurwerde dat de vors(creven) wynne jairlix/
den t(er)mijn due(re)nde den vorg(enoemde) janne doen sall vi kerweyen/
d(aer)t den vorg(enoemde) janne best gelieven sall en(de) elc kerweye van/
eenen dage en(de) boven dien sal nochtan de vors(creven) wynne/
des vors(creven) jans wijn jairlix te loeven tot sijnen huyse leve(re)n/
It(em) es noch vurwerde dat de vorg(enoemde) wynne en(de) jan jairlix/
te samen copen sullen xxiiii mandelen stroes d(air)af sal de/
vorg(enoemde) jan de xvi betalen en(de) de vorg(enoemde) wynne de ...? It(em)/
es noch vurwerde dat de vorg(enoemde) wynne den vorg(enoemde) ja(n)ne/
jairlix den t(er)mijn due(re)nde houden sal ii verkene gelijc/
den sijnen It(em) es noch vurwerde dat de vorg(enoemde) wynne jairlix/
vanden vorg(eruerde) goeden besayen sall v dach(mael) en(de) (½) boend(er)/
lants dats de weten de v dach(mael) d(air) af met crocken en(de)/
thalf boend(er) met rapen en(de) all t(er) helcht It(em) es noch vurw(er)de/
dat de vorg(enoemde) wynne den vorg(enoemde) janne wynnen sal ...?/
dach(mael) lants op iiii getidege voren o(m)me d(air)op rogge te s(aeyen)/
en(de) een dach(mael) op twee voren o(m)me zomer coren opt te s(aeyen)/
sond(er) iets af te hebben? It(em) es noch vurwerde dat de ...?/
...?/

//
weten den wynt(er) aert op iiii voren besayt wel en(de) loflic de/
storte en(de) de brake o(m)me gedaen en(de) mest opt velt vue(re)n/
It(em) es noch vurwerde dat de vorg(enoemde) wynne de vorg(eruerde) goede(n)/
beheymen en(de) bevreden sall gelijc reengenoten boven en(de) beneden/
It(em) es noch vurwerde dat de vorg(enoemde) jan den vorg(enoemde) wynne/
alle twee jaren geven sall v ellen lakens tenen tabbarde/
abs(oloens) prijke(re) ja(nuarii) xxvii
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2016-02-09 by Jos Jonckheer