SAL8113, Act: V°61.3-R°62.1 (84 of 369)
Search Act
previous | next
Act V°61.3-R°62.1  
Act
Date: 1441-09-12

Transcription

2020-10-17 by Gerry Van Helmont
It(em) jan keers van ryemena(n) in jeg(enwordicheit) der scepen(en) van loeve(n) gestaen heeft genome(n)/
en(de) bekent dat hij genome(n) heeft van janne keerinck van haeght de/
goede h(ier) nae bescreve(n) toebehoiren(de) bertholomeeus madea Inde(n) ierste(n) thof/
van schonenb(er)ge met huyse(n) hove(n) beemde(n) eeussele(n) d(aer)toe hoe(re)nde beleg(en) inde/
p(ro)chie van haeght uutgenome(n) thuys opden berch metter neder zalen [mett(er) cleind(er) schue(re)n en(de) stalle] Item/
thofhuys staende int selve hof [dair voe(r) de voirs(creven) jan den voirg(enoemde) b(er)telmeeuse jairlix geve(n) sal de voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde xii keesen] Te houde(n) te hebbe(n) en(de) te wynne(n) van half/
meerte naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii ja(r)en langc deen nae dand(er) zond(er) middel/
volgen(de) Elcx jairs dae(re)n bynne(n) o(m)me en(de) voe(r) lii gulde(n) crone(n) der mu(n)ten/
des conincx van vranck(rijck) van goude goet ende gheve [riders d(er) mu(n)te(n) h(er)toge ph(ilip)s van bourg(oignen) en(de) van braba(n)t] It(em) de w(er)de d(aer) voe(r) [talle kersmisse te betale(n)(den) voirs(creven) b(er)telmeeuse oft janne keerinc oft de(n) eene(n) van hen bring(er) e(t)c(etera)](...)/

//
de voirs(creven) jan keers den wercklude(n) gheve(n) den montcost en(de) de voirs(creven) berthelmeeus sal/
de dachueren [betale(n)] It(em) es noch vurwerde dat de voirs(creven) jan keers voe(r) elke verdroeghde/
willege die hij op de voirs(creven) goede(n) afhoude(n) sal twee leve(n)de poten wed(er) setten va(n)de(n)/
[selven arde] en(de) de leyde grecht hieren bynne(n) alst te doene sijn sal veghen ende ruymen/
op sijne(n) cost It(em) es noch vuerwerde dat dat de voirs(creven) jan keers de truyncbome/
beyde willege(n) en(de) eycken te behoirlijke(n) tijde sal moge(n) truyncken en(de) xxv/
pote(n) op de goede jairlijx setten [sijne(n) t(er)mijn due(re)nde] It(em) es noch ond(er)sproke(n) dat de voirs(creven) wynne/
de [voirs(creven)] beemde bynnen(n) de twee leste(n) ja(r)en vande(n) voirs(creven) t(er)mijne niet en sal moge(n)/
breke(n) noch zayen mer die geheel en(de) ongebroken laten It(em) es oec ond(er)sproke(n)/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) huysinge houde(n) sal op sine(n) cost vand(er) ned(er)ster/
rijkelen nederwert Ende want men de voirg(eruerde) goede in menige(n) ja(r)en voirleden/
niet bedreve(n) noch gewonne(n) en hebbe(n) geweest soe es ond(er)sproken ende/
bevorweert dat [dat] block opde(n) oude(n)voirt en(de) theyblock d(aer) neve(n) geleg(en) ende/
de raepbloke en(de) dblock geheete(n) de haverdonck wynne(n) sal te corenlande/
mesten en(de) saeyen wel en(de) loflijc den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde It(em) es ond(er)sproke(n)/
dat de voirs(creven) wynne en(de) ten lesten jare int mest gesayt late(n)/
Bij alsulke(n) vurwerde(n) en(de) (con)dicie(n) dat [so] wa(n)eer de vors(creven) jan keers/
van uute(n) den vors(creven) hove sal vare(n) wone(n) datme(n) dan dat/
bayt [besayt] lant taxare(n) en(de) scatte(n) sal bij viere goede ma(n)ne en(de) dat/
sal de vors(creven) berthelmeeus madea den vors(creven) ja(n)ne keers oprichte(n)/
ten prijse vande(n) viere goede(n) mans vors(creven) It(em) es [noch] vurwerde dat/
de vors(creven) jan keers ten afsceide(n) van sijne(n) t(er)mijne de vors(creven) goede/
wel beheymt en(de) bevreet sal late(n) her [te(n) goede(n) mansprijse] It(em) es vorw(er)de dat te(n) afcheide(n) vande(n)/
voirs(creven) t(er)mijne noch bynne(n) de(n) voirs(creven) t(er)mijne de wynne gheen mest uute(n) hove/
vue(re)n en sal noch late(n) vue(re)n dat op dlant tslants meeste(n) p(ro)fijte ende de/
wynne sal moege(n) scheide(n) te vi ja(r)en opdat he(m) geloeft bij alsoe dat hijt een/
jaer te voe(re)n segge(n) sal Inde su(n)t fideiuss(ores) d(i)c(t)i/
joh(annes) keers arnold(us) vlemynck h(enri)c(us) keers fi(lii) d(i)c(t)i joh(annis) keers/
gregori[(us)] ve(re)nstene(re)n joh(annes) van de ryemena(m) o(mn)es de ryemena(m) p(rim)[(us)]/
cor(am) wijtfliet lynt(here) iunior sept(embris) xii
Contributorsmyriam bols
Moderated bymyriam bols
Last update: 2016-01-26 by Jos Jonckheer