SAL8114, Act: V°193.2-V°194.1 (209 of 357)
Search Act
previous | next
Act V°193.2-V°194.1  
Act
Date: 1443-02-19

Transcription

2022-11-03 by Pieter Soetewey
Het sijn come(n) in rechte inde banck te loeve(n) voe(r) meye(re) en(de) scepen(en) ald(aer) jan de cuype(re)/
gehete(n) de kersmake(re) die nae de(n) rechte d(er) stad van loeven gegoedt en(de) geerft es in/
alle(n) den goede(n) gehete(n) van vroyenberge die toebehore(n) plage(n) wille(m)me wile(n) van/
stake(n)borch welke guedinge oerspronck va(n) uut eend(er) ke(n)nissen oft geloften die/
de vors(creven) willem met enige(n) van sijne(n) kijnde(re)n dede inde(n) ja(r)e van xxiiii en(de) in geheele(n)/
stoele voe(r) scepene(n) va(n) lov(en) wille(m)me sijne(n) naturliken sone van thien mudde(n) rox/
d(er) mate(n) va(n) lov(en) lijfpensie(n) te(n) live des vors(creven) willems naturlijc beke(n)t hadde in deen/
zijde en(de) reyne(re) va(n) stakenborch wettege sone des vors(creven) willems des vad(er)s vande(n)/
vors(creven) goede(n) naerd(er)scape inde(n) hove(n) daerme(n) de vors(creven) goede(n) af houden(de) es gebode(n)/
hadde en(de) gedaen datt(er) naerderscap toebehoirde vand(er) co(m)posicie(n) oft comescap/
die de vors(creven) jan de cuyp(er)e gedaen hadde jege(n) otte(n) henr(icke) en(de) wille(m)me wettege/
kijnde(re) des vors(creven) wille(m) willems svaders en(de) bruede(r) des vors(creven) reyners in/
dande(re) ... ... aldaer de vors(creven) reyne(r) een aensprake dede ten vors(creven) janne/
w(er)t en(de) sijnd(er) gued(inge) met woirde(n) hem alsoe hij mey tot sijne(n) bescheide dienen(de)/
om totter nad(er)se naerderscap vande(n) vors(creven) goede(n) te come(n) daer op de vors(creven) jan de/
cuype(re) hem verantwerde met seke(re)n reden(en)en bide(n) welke(n) hij meynde dat/
de vors(creven) reyne(r) gheen naerd(er)scap schul sculd(ich) en wa(r)e te hebben en(de) dat hij in/
sijnd(er) guedinge(n) blive(n) soude alsoe dat beyde p(ar)tijen met vo(n)nisse der scepen(en)/
van loeven(e) gewijst w(er)den tot hue(re)n bethoene gelijc elc van hen dat ingeleght/
hadde(n) En(de) alst qua(m) op dach van thoene(n) [thoene(n)] thoende de vors(creven) reyne(r) inden/
yst yrste(n) met tween goede(n) ma(n)ne(n) dat vormaels seke(re) geschille/
en(de) alrehande woirde ov(er)staen was tusschen den vors(creven) drie gebruede(re)n van/
stakenborch en(de) en(de) den selve(n) janne den cuype(re) om der vors(creven) erfgoede wille/
die de vors(creven) jan met sijnd(er) guedinge(n) meynde te besitten d(aer) af de selve/
gebruede(re) de contrarie hulden te(n) slote beyde vors(creven) p(ar)tijen dat elc hen/
h des gekeert hadden inde selve getuyge(n) en(de) dat sij nae alle de/
handelinge van voe(r) en(de) nae geseegt hadde(n) ond(er) meer ande(re)n poen(ten)/
dese(n) niet aengaende en(de) bij ov(er)geve(n) en(de) willeco(r)en d(er) vors(creven) p(ar)tije(n) dat elc(ken)/
vande(n) vors(creven) drie gebruede(re)n vande(n) vors(creven) janne hebben soude xi clinc(karden)/
quar quarts eens en(de) d(aer)met goede gebruede(re)n sijn bij alsoe dat sij/
op hen neme(n) soude(n) en(de) vervaen otten hue(re)n brued(er) die bijder/
hant niet en was om te comen sij en(de) hij op dats de vors(creven)/
jan de cuype(re) beg(er)de voe(r) de hove daer de vors(creven) goede ond(er) gelege(n)
//
sijn en(de) hem ald(aer) inde selve goede goede(n) en(de) erve(n) m(aer) van hantslage(n) godspy(n)ni(n)ge(n) comescapen/
en wiste(n) sij niet tuggen(de) voert de selve dat de vors(creven) jan de cuyp(er)e op hem nemen soude/
de schout van ii[c] gulden cronen die de vors(creven) wilen van stakenborch voe(r) scepen(en)/
van bruessel bekent hadde eene(n) geheten laur(eys) vam van molebroec en(de)/
daer af de vors(creven) gebruede(re) lossen/
Thoende voert de vors(creven) reyne(r) metden wisers vande(n) hoeven d(aer) ond(er) de vors(creven) goede/
gelegen sijn dat de vors(creven) gebruede(re) de vors(creven) goede metten halme en(de) rechte gederft/
hadden en(de) dat d(aer) inne de vors(creven) jan de cuype(re) voe(r) hen gegoedt wa(r)e seggen(de)/
voert dat de selve jan de cuype(re) de geboede van nad(er)scape(n) hadde doen doen/
en(de) dat de vors(creven) reyne(r) bynne(n) den geboden sijn naerd(er)scap geboden hadde en(de)/
gedaen bij eede(n) en(de) and(er)sijns datt(er) naerderscap toebehoerde en(de) oec dat comen/
was int recht de vors(creven) reyne(r) voe(r) de selve hove d(aer) men de vors(creven) goede af/
houden(de) was es jiegen den vors(creven) janne den cuype(re) om d(er) naerd(er)scap/
vanden vors(creven) erfgoeden ald(aer) aensprake gedaen tverantw(er)den des/
vors(creven) jans de cuype(re) de selve scepen(en) de p(ar)tijen wijsden tot hai(r)en/
bethone(n) en(de) de selve reyne(r) thoende op den selven dach meynen(de) alsoe/
verre de vors(creven) jan de cuype(re) alsdan niet en thoende dat hij gheerne/
ande(re)n dach van thoene hebben en soude daer af de selve jan de/
cuype(re) alsdan niet en thoende de co(n)trarie meynde alsoe dat de/
vors(creven) scep(enen) doen met wo(n)nisse wijsden den vors(creven) janne ande(re)n dach/
te hebben bynnen de welken hij mette(n) brieve(n) vand(er) stad van lov(en)/
de sake uuten hove toeg...? voe(r) scepenen van loeven niet meer/
poente(n) die de vors(creven) reyne(r) thoende int principael des vors(creven) gedings/
weynich dienen(de) daer nae thoende de vors(creven) jan de cuype(re) inden/
yersten dat de reyne(re)n wilen van stakenborch dese goede d(aer) de ques/
questie om es jegen wille(m)me en(de) henricke van stake(n)borch sijnen/
bruede(r) in deylinge(n) bleve(n) en(de) dat reyne(re) van stakenborch d(aer) uut/
starf als uut sijne(n) erve en(de) dat bleef op sijn enige docht(er) katheline(n)/
die getruwet hadde nae staet d(er) heylig(er) kercke(n) janne va(n) coude(n)berch/
geheten roliboc rolibuc welc jan rolibuck met sijnd(er) w(er)dynnen/
uut uutgegeven hadde wille(m)me van stakenborch dese goede op xvi/
hollan(sche) gulden(en) erfsijs en(de) dat wille(m) va(n) stakenborch dese brieve bekent/
hadde in geheelen stoele en(de) bij sijnen wettige(n) wive d(aer)mede willem/
van stakenborch natuerlijc sone
dat drogen de selve getuyge(n) d(aer)/
nae dede de selve jan de cuype(re) lesen inden rechte dbeleyt d(aer)/
mede willem van stakenborch naturlijc sone willems van staken/
borch come(n) was voe(r) de kennisse vand(er) vors(creven) lijftocht inden ja(r)e van/
xxxiiii totte(n) goede(n) des vors(creven) willems sijns svaders mett(er) goedinge(n)/
d(aer) ut spruyten(de) d(aer) mede de drie wettege kijnde(re) des vors(creven) jans van/
coudenberch geheten rolibuc come(n) ware totte(n) goeden vors(creven) uut den/
voirg(eruerde) beleide en(de) voert tcontulit d(aer) uut met rechte gedaen/
den voirs(creven) janne de cuype(re) int jair van xlii met meer reden(en)/
die de vors(creven) jan de cuype(re) thoende en(de) in sijnd(er) alligacien dede/
opdoen van welken brieve(n) de tenuere h(ier)na volght van
//
worde te worde alsoe dat de he(re)n scepen(en) van loeven ten uut(er)sten gemaent/
vanden meye(re) ten uut(er)sten wijsden voe(r) een vo(n)nisse nae aensprake/
v(er)antw(er)den en(de) thonisse van beyden p(ar)tijen dat sij beyde p(ar)tijen/
vander naerd(er)scap vanden vors(creven) goeden sette(n) inden hof daermen de/
vors(creven) goede af houden(de) es voert recht te geve(n) en(de) te neme(n) en(de) datme(n)/
den vors(creven) janne janne den cuype(re) houden soude in sijnd(er) guedi(n)ge/
des vors(creven) willems van stakenborch naturlijc leefdage langc/
P(rese)nt(ibus) o(mn)ib[(us)] scab(inis) fe(bruarii) xix
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-06-11 by Inge Moris